Previous 200 Entries15928. پیندي 15929. پینڈ 15930. پینڈ 15931. پینڈ 15932. پینڈ 15933. پینڈا15934. پینڈها 15935. پینڈي 15936. پینڈي 15937. پینس 15938. پینس 15939. پینسٹھہ 15940. پینسل 15941. پینسی 15942. پینك 15943. پینكڑا 15944. پینگ 15945. پیننا 15946. پیننا 15947. پینہاءی 15948. پینی 15949. پیہ 15950. پیہ 15951. پیہ 15952. پیہر 15953. پیہم 15954. پیہو 15955. پیو 15956. پیو 15957. پیوا 15958. پیودهر 15959. پیور 15960. پیور 15961. پیوري 15962. پیوڑي 15963. پیوس 15964. پیوست 15965. پیوستگی 15966. پیوستہ 15967. پیوسی 15968. پیوش 15969. پیوكڑ 15970. پیونت 15971. پیوند 15972. پیوندي 15973. پیونو 15974. پیوهر 15975. پییا 15976. پییہ 15977. پییو 15978. پییوس 15979. پییوش 15980. ت 15981. ت 15982. ت 15983. ت 15984. ت 15985. ت 15986. تا 15987. تا 15988. تا 15989. تاءب 15990. تاءبہ 15991. تاءت 15992. تاءی 15993. تاءی 15994. تاءید 15995. تاءیدات 15996. تاءیرا 15997. تاءین 15998. تاب 15999. تابا 16000. تابان 16001. تابانی 16002. تابدان 16003. تابڑتوڑ 16004. تابستان 16005. تابش 16006. تابعین 16007. تابغ 16008. تابناك 16009. تابندگی 16010. تابندہ 16011. تابہ 16012. تابوت 16013. تاپ 16014. تاپاك 16015. تاپت 16016. تاپس 16017. تاپك 16018. تاپن 16019. تاپنا 16020. تاپی 16021. تاپی 16022. تاپیہ 16023. تات 16024. تات 16025. تات 16026. تاتا 16027. تاتاتھءی 16028. تاتاتھءی 16029. تاتاتھءیا 16030. تاتاتھءیا 16031. تاتار 16032. تاتاري 16033. تاتپرج 16034. تاتپریہ 16035. تاتگالك 16036. تاتل 16037. تاتی 16038. تاثر 16039. تاثیر 16040. تاٹنك 16041. تاج 16042. تاجر 16043. تاجور 16044. تاخ 16045. تاخت 16046. تاخر 16047. تاخیر 16048. تاداتمیہ 16049. تادرش 16050. تادیب 16051. تار 16052. تار 16053. تار 16054. تار 16055. تار 16056. تارا 16057. تارا 16058. تاراج 16059. تارپین 16060. تارتمیہ 16061. تارك 16062. تارك 16063. تارك 16064. تارك 16065. تاركا 16066. تاركش 16067. تاركشیہ 16068. تاركك 16069. تاركن 16070. تارن 16071. تارنا 16072. تارنی 16073. تارنیہ 16074. تارہ 16075. تارو 16076. تاري 16077. تاري 16078. تاري 16079. تاري 16080. تاري 16081. تاریخ 16082. تاریك 16083. تاریكی 16084. تاز 16085. تازگی 16086. تازہ 16087. تازي 16088. تازیانہ 16089. تازیك 16090. تاڑ 16091. تاڑ 16092. تاڑ 16093. تاڑ 16094. تاڑك 16095. تاڑن 16096. تاڑن 16097. تاڑنا 16098. تاڑنا 16099. تاڑنا 16100. تاڑنك 16101. تاڑنك 16102. تاڑنی 16103. تاڑنیہ 16104. تاڑي 16105. تاس 16106. تاش 16107. تاشا 16108. تاغ 16109. تافتہ 16110. تاك 16111. تاك 16112. تاكنا 16113. تاكہ 16114. تاكید 16115. تاكیدًا 16116. تاكیدي 16117. تاگ 16118. تاگ 16119. تاگا 16120. تاگا 16121. تاگا 16122. تاگڑي 16123. تاگنا 16124. تال 16125. تال 16126. تالا 16127. تالاب
«
Previous

پینڈا

»
Next
पैंडा paiṅḍā, = H پینڈها पैंढा painḍhā, [peṅḍ, q.v.+S. कं], s.m. Road, way, path, track:—paiṅḍāmārnā, v.n. To stop a road; to rob on the highway.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.