Previous 200 Entries46378. لیٹ 46379. لیٹنا 46380. لیج 46381. لیجر 46382. لیجري 46383. لیجھی46384. لیچ جانا 46385. لیچڑ 46386. لیچڑپن 46387. لیچی 46388. لید 46389. لیر 46390. لیرو 46391. لیروا 46392. لیري 46393. لیزم 46394. لیس 46395. لیس 46396. لیس 46397. لیس 46398. لیس 46399. لیس 46400. لیساءی 46401. لیسنا 46402. لیش 46403. لیك 46404. لیك 46405. لیك 46406. لیكا 46407. لیكر 46408. لیكشن 46409. لیكن 46410. لیكھا 46411. لیكھا 46412. لیكھك 46413. لیكھن 46414. لیكھن 46415. لیكھنا 46416. لیكھنا 46417. لیكھنا 46418. لیكھنی 46419. لیكھہ 46420. لیكھہ 46421. لیكھہ 46422. لیكھہ 46423. لیكھے 46424. لیكھیك 46425. لیكھیہ 46426. لیكے 46427. لیگڑ 46428. لیل 46429. لیل 46430. لیلة 46431. لیلا 46432. لیلا 46433. لیلا 46434. لیلاوتی 46435. لیلت 46436. لیلنا 46437. لیلوٹ 46438. لیلی 46439. لیلی 46440. لیلیانا 46441. لیم 46442. لیمرنا 46443. لیمن 46444. لیمو 46445. لین 46446. لین 46447. لین 46448. لین 46449. لینا 46450. لینا 46451. لینا 46452. لینبو 46453. لینت 46454. لین دین 46455. لینڈ 46456. لینڈرا 46457. لینڈها 46458. لینڈي 46459. لینڈي 46460. لینڑ 46461. لینڑي 46462. لینگا 46463. لینہ 46464. لینھا 46465. لینھو 46466. لینو 46467. لینون 46468. لینیادینیا 46469. لیہ 46470. لیہرا 46471. لیہن 46472. لیہن 46473. لیہنا 46474. لیہنڑا 46475. لیہو 46476. لیہی 46477. لیہیہ 46478. لیو 46479. لیو 46480. لیوا 46481. لیوا 46482. لیوار 46483. لیواس 46484. لیوانا 46485. لیوڑا 46486. لیویا 46487. ما 46488. ما 46489. ما 46490. ماء 46491. ماءدہ 46492. ماءس 46493. ماءل 46494. ماءی 46495. ماءی 46496. ماءی پھل 46497. ماءیت 46498. ماءیكا 46499. ماءین 46500. ماءین 46501. ماَب 46502. مابین 46503. ماپ 46504. ماپا 46505. ماپك 46506. ماپن 46507. ماپنا 46508. ماپھك 46509. ماپھل 46510. ماپی 46511. مات 46512. مات 46513. مات 46514. مات 46515. مات 46516. ماتا 46517. ماتا 46518. ماتاري 46519. ماتامہ 46520. ماتر 46521. ماترا 46522. ماتردهی 46523. ماترك 46524. ماترك 46525. ماتركا 46526. ماتركا 46527. ماتري 46528. ماتسر 46529. ماتسریہ 46530. ماتل 46531. ماتل 46532. ماتلا 46533. ماتلانی 46534. ماتلی 46535. ماتم 46536. ماتمی 46537. ماتنا 46538. ماتنگ 46539. ماتنگی 46540. ماتہ 46541. ماتہ 46542. ماتھا 46543. ماتھر 46544. ماتھہ 46545. ماتھہ 46546. ماتھہ 46547. ماتھی 46548. ماتو 46549. ماتی 46550. ماَثر 46551. ماٹ 46552. ماٹ 46553. ماٹها 46554. ماٹهہ 46555. ماٹهہ 46556. ماٹهہ 46557. ماٹهو 46558. ماٹی 46559. ماجا 46560. ماجایا 46561. ماجد 46562. ماجدہ 46563. ماجرا 46564. ماجنا 46565. ماجھہ 46566. ماجھہ 46567. ماجھے 46568. ماجھین 46569. ماجو 46570. ماجوم 46571. ماچا 46572. ماچہ 46573. ماچھر 46574. ماچھري 46575. ماچھہ 46576. ماچھی 46577. ماچھی
«
Previous

لیجھی

»
Next
लीझी lījhī[lījh= S. िƲंय(ित), rt. िƲष्+ ī= S. इका], s.f. Dregs (of a dye, or of anything that has been chewed, etc.); sediment; refuse, remains (cf. lijhṛī, and lijlijā).
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.