Previous 200 Entries44053. گہٹ 44054. گہٹ 44055. گہٹ 44056. گہٹ 44057. گہٹ 44058. گہٹا44059. گہٹا 44060. گہٹا 44061. گہٹاءی 44062. گہٹاءی 44063. گہٹاٹوپ 44064. گہٹانا 44065. گہٹانا 44066. گہٹاو 44067. گہٹاونا 44068. گہٹت 44069. گہٹت 44070. گہٹتی 44071. گہٹك 44072. گہٹكا 44073. گہٹكنا 44074. گہٹن 44075. گہٹن 44076. گہٹن 44077. گہٹنا 44078. گہٹنا 44079. گہٹنا 44080. گہٹنا 44081. گہٹنا 44082. گہٹنت 44083. گہٹنی 44084. گہٹنیہ 44085. گہٹنیہ 44086. گہٹہا 44087. گہٹو 44088. گہٹوار 44089. گہٹوال 44090. گہٹوانا 44091. گہٹي 44092. گہٹي 44093. گہٹي 44094. گہٹي 44095. گہٹي 44096. گہٹیا 44097. گہٹیل 44098. گھچاگھچ 44099. گھچپچ 44100. گھچكی 44101. گھچولنا 44102. گہر 44103. گھر 44104. گہرا 44105. گہرا 44106. گھرا 44107. گہراءی 44108. گھراءی 44109. گہراپا 44110. گہراپن 44111. گھرات 44112. گھراٹا 44113. گھراري 44114. گھرامی 44115. گھران 44116. گھرانا 44117. گہرانا 44118. گہرانا 44119. گھرانا 44120. گھرانا 44121. گھرانا 44122. گھراند 44123. گہراو 44124. گھرباها 44125. گھرت 44126. گھرت 44127. گھرت 44128. گھرڑ 44129. گھرشن 44130. گھرشنی 44131. گھركا 44132. گھركنا 44133. گھركی 44134. گھرگہٹ 44135. گھرگھر 44136. گھرگھرا 44137. گھرگھرانا 44138. گھرم 44139. گھرنا 44140. گھرنا 44141. گھرنا 44142. گھرنا 44143. گھرنانا 44144. گھرنءی 44145. گھرنس 44146. گھرنی 44147. گھرنی 44148. گھرنی 44149. گہرو 44150. گھرٔو 44151. گھروا 44152. گہروار 44153. گھروالا 44154. گھروندا 44155. گہري 44156. گہري 44157. گہري 44158. گھري 44159. گھریا 44160. گھریشم 44161. گھریلا 44162. گھریلو 44163. گہڑ 44164. گہڑ 44165. گہڑا 44166. گہڑا 44167. گہڑا 44168. گہڑاءی 44169. گہڑانا 44170. گہڑاون 44171. گہڑاونا 44172. گہڑبہل 44173. گہڑت 44174. گہڑچ 44175. گہڑسنا 44176. گہڑكانا 44177. گہڑكنا 44178. گہڑكی 44179. گہڑگہڑانا 44180. گہڑگہڑانا 44181. گہڑگہڑاہٹ 44182. گہڑنا 44183. گہڑنت 44184. گہڑوا 44185. گہڑواءی 44186. گہڑوانا 44187. گہڑوچی 44188. گہڑولا 44189. گہڑونچا 44190. گہڑونچی 44191. گہڑي 44192. گہڑي 44193. گہڑیا 44194. گہڑیا 44195. گہڑیال 44196. گہڑیال 44197. گہڑیالا 44198. گہڑیالی 44199. گہڑیك 44200. گھس 44201. گھس 44202. گھسا 44203. گھسا 44204. گھسا 44205. گھسانا 44206. گھسانا 44207. گھساو 44208. گھساوٹ 44209. گھساین 44210. گھسٹنا 44211. گھسرا 44212. گھسرا 44213. گھسراند 44214. گھسڑ پھسڑ 44215. گھسڑ پھسڑ 44216. گھسڑنا 44217. گھسكی 44218. گھسكی 44219. گھسمر 44220. گھسن 44221. گھسنا 44222. گھسنا 44223. گھسنی 44224. گھسوا 44225. گھسیارا 44226. گھسیارن 44227. گھسیاڑا 44228. گھسیانا 44229. گھسیٹ 44230. گھسیٹا 44231. گھسیٹن 44232. گھسیٹنا 44233. گھسیرا 44234. گھسیڑنا 44235. گھسیلا 44236. گہك 44237. گہكر 44238. گہكنا 44239. گہكی 44240. گہكی 44241. گھگري 44242. گہگہانا 44243. گھگھر 44244. گھگھرا 44245. گھگھري 44246. گھگھو 44247. گھگھوا 44248. گھگھی 44249. گھگھیانا 44250. گھگو 44251. گھگوار 44252. گھگی
«
Previous

گہٹا

»
Next
घटा ghaṭā, s.f. Collection, assemblage; multitude, crowd, troop, body;—a troop of elephants assembled for martial purposes;—gathering of the clouds; mass of clouds, dense black clouds (in the horizon);—cloudiness:—ghaṭā ćhānā, Clouds to overcast (the sky); clouds to lower.

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.