Previous 200 Entries43596. گلا 43597. گلا 43598. گلا 43599. گلا 43600. گلا 43601. گلا43602. گلا 43603. گلاءی 43604. گلاءی 43605. گلاب 43606. گلابی 43607. گلاچی 43608. گلار 43609. گلاس 43610. گلاسري 43611. گلاسی 43612. گلال 43613. گلالا 43614. گلالی 43615. گلان 43616. گلان 43617. گلانا 43618. گلاو 43619. گلاو 43620. گلاوا 43621. گلاوٹ 43622. گلاوہ 43623. گلءی 43624. گلبانگ 43625. گلباہ 43626. گلبدن 43627. گلبن 43628. گلبہی 43629. گلپال 43630. گلپٹا 43631. گلپھڑا 43632. گلپھننا 43633. گلپھہ 43634. گلپھولا 43635. گلت 43636. گلتا 43637. گلتاڑ 43638. گلتكیا 43639. گلتنس 43640. گلتنی 43641. گلتھی 43642. گلٹ 43643. گلٹوا 43644. گلجندڑا 43645. گلجھٹي 43646. گلجھڑي 43647. گلچالا 43648. گلخن 43649. گلدم 43650. گلذار 43651. گلڑي 43652. گلستان 43653. گلسري 43654. گلشن 43655. گلكا 43656. گلكٹ 43657. گلگل 43658. گلگل 43659. گلگلا 43660. گلگلا 43661. گلگلانا 43662. گلگلاہٹ 43663. گلگلی 43664. گلگلیا 43665. گلگوتھنا 43666. گلگون 43667. گلگیر 43668. گلمہ 43669. گلنا 43670. گلنار 43671. گلنچہ 43672. گلندا 43673. گلنڈا 43674. گلنی 43675. گلہ 43676. گلہ 43677. گلہ 43678. گلھار 43679. گلھتی 43680. گلہر 43681. گلہرا 43682. گلہرا 43683. گلہري 43684. گلہڑ 43685. گلھنڈا 43686. گلھہ 43687. گلہی 43688. گلہیا 43689. گلو 43690. گلو 43691. گلو 43692. گلوانا 43693. گلواہ 43694. گلوري 43695. گلوڑي 43696. گلوگا 43697. گلوندا 43698. گلی 43699. گلی 43700. گلی 43701. گلی 43702. گلیا 43703. گلیارا 43704. گلیاري 43705. گلیانا 43706. گلیانا 43707. گليٹ 43708. گليٹ 43709. گلیر 43710. گلیري 43711. گلیگنڈ 43712. گلیل 43713. گلیم 43714. گلیندا 43715. گم 43716. گم 43717. گمار 43718. گماشتگی 43719. گماشتہ 43720. گمان 43721. گمانا 43722. گمانا 43723. گمانی 43724. گمبانا 43725. گمبھیر 43726. گمبھیرتا 43727. گمبھیرتو 43728. گمت 43729. گمت 43730. گمتی 43731. گمٹ 43732. گمٹا 43733. گمٹي 43734. گمٹي 43735. گمج 43736. گمچھا 43737. گمچی 43738. گمري 43739. گمڑا 43740. گمسا 43741. گمك 43742. گمكا 43743. گمكیلا 43744. گملا 43745. گمن 43746. گمن 43747. گمنا 43748. گمنیہ 43749. گمو 43750. گموانا 43751. گمی 43752. گمیتا 43753. گمیتو 43754. گمیہ 43755. گن 43756. گن 43757. گنا 43758. گنا 43759. گنا 43760. گنا 43761. گنا 43762. گناكر 43763. گناكر 43764. گنانا 43765. گناہ 43766. گناونا 43767. گنبد 43768. گنبذ 43769. گنبذي 43770. گنبھیر 43771. گنپت 43772. گنت 43773. گنتا 43774. گنتا 43775. گنتھوانا 43776. گنتو 43777. گنتو 43778. گنتی 43779. گنتیس 43780. گنٹا 43781. گنٹا 43782. گنٹہڑا 43783. گنٹہڑي 43784. گنٹهم 43785. گنٹهنا 43786. گنٹهہ 43787. گنٹهوارا 43788. گنٹهي 43789. گنٹهیا 43790. گنٹهیلا 43791. گنج 43792. گنج 43793. گنجا 43794. گنجا 43795. گنجاءشی
«
Previous

گلا

»
Next
गुला gulā[S. गुडor गुल+कः], s.m. A ball; a bullet; cannon-ball (=golā);—a cotton-reel; cotton-pod;—a ringlet, curl.
Origin: Hindi

Comments: 1

  1. On 15/09/2023 - 06:53

    3460382078109

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.