Previous 200 Entries11333. پاسا 11334. پاسا 11335. پاستان 11336. پاسنا 11337. پاسنگ 11338. پاسی11339. پاسی 11340. پاسی 11341. پاسی 11342. پاش 11343. پاش 11344. پاشا 11345. پاشان 11346. پاشانی 11347. پاشانیہ 11348. پاشت 11349. پاشچاتیہ 11350. پاشك 11351. پاشك 11352. پاشنڈ 11353. پاشنڈي 11354. پاشنہ 11355. پاشی 11356. پاشی 11357. پاك 11358. پاك 11359. پاكڑ 11360. پاكڑ 11361. پاكڑیا 11362. پاكڑیا 11363. پاك سنڑسی 11364. پاكشیہ 11365. پاكل 11366. پاكل 11367. پاكلی 11368. پاكنا 11369. پاكھا 11370. پاكھان 11371. پاكھر 11372. پاكھڑ 11373. پاكھڑ 11374. پاكھل 11375. پاكھل 11376. پاكھنڈ 11377. پاكھنڈ 11378. پاكھنڈي 11379. پاكھنڈي 11380. پاكھہ 11381. پاكھی 11382. پاكی 11383. پاكیزگی 11384. پاكیزہ 11385. پاكیہ 11386. پاگ 11387. پاگ 11388. پاگ 11389. پاگا 11390. پاگا 11391. پاگر 11392. پاگرانا 11393. پاگل 11394. پاگلپن 11395. پاگلپن 11396. پاگلپنا 11397. پاگلپنا 11398. پاگن 11399. پاگنا 11400. پاگنا 11401. پال 11402. پال 11403. پال 11404. پال 11405. پال 11406. پال 11407. پالا 11408. پالا 11409. پالا 11410. پالا 11411. پالا 11412. پالاءش 11413. پالاش 11414. پالاگن 11415. پالان 11416. پالانی 11417. پالت 11418. پالتا 11419. پالتی 11420. پالك 11421. پالك 11422. پالك 11423. پالكڑا 11424. پالكی 11425. پالكی 11426. پالن 11427. پالنا 11428. پالنا 11429. پالند 11430. پالندهی 11431. پالنك 11432. پالنكی 11433. پالنكی 11434. پالنكیا 11435. پالنكیا 11436. پالی 11437. پالی 11438. پالی 11439. پالیز 11440. پالیہ 11441. پام 11442. پام 11443. پاما 11444. پامار 11445. پاماري 11446. پامر 11447. پامري 11448. پامري 11449. پامن 11450. پان 11451. پان 11452. پان 11453. پان 11454. پان 11455. پان 11456. پانا 11457. پانءچہ 11458. پانپ 11459. پانپی 11460. پانت 11461. پانتر 11462. پانتھہ 11463. پانتی 11464. پانجر 11465. پانجنا 11466. پانچ 11467. پانچال 11468. پانچوان 11469. پانڈ 11470. پانڈ 11471. پانڈا 11472. پانڈتی 11473. پانڈتی 11474. پانڈتیہ 11475. پانڈتیہ 11476. پانڈر 11477. پانڈر 11478. پانڈرا 11479. پانڈري 11480. پانڈو 11481. پانڈو 11482. پانڈوا 11483. پانڈوان 11484. پانڈي 11485. پانڈي 11486. پانزدہ 11487. پانزدهم 11488. پانڑي 11489. پانڑي 11490. پانڑي 11491. پانس 11492. پانسا 11493. پانسنا 11494. پانسو 11495. پانسی 11496. پانشك 11497. پانشكا 11498. پانشل 11499. پانشو 11500. پانك 11501. پانكت 11502. پانگ 11503. پانگ 11504. پانگا 11505. پانگرا 11506. پاننی 11507. پاننیہ 11508. پانہر 11509. پانو 11510. پانوروٹی 11511. پانوڑا 11512. پانوڑي 11513. پانون 11514. پانی 11515. پانی 11516. پانیتی 11517. پانیہ 11518. پاہ 11519. پاهات 11520. پاهان 11521. پاهل 11522. پاهن 11523. پاهن 11524. پاهنا 11525. پاهناءی 11526. پاهنی 11527. پاهو 11528. پاهی 11529. پاهی 11530. پاو 11531. پاو 11532. پاوت
«
Previous

پاسی

»
Next
pāsī(rel. n. fr. pās, q.v.), s.m. Watchman, sentinel (=pās-bān, q.v.s.v. pās).
Origin: Persian

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.