Previous 200 Entries56996. ویرا 56997. ویرا 56998. ویراگ 56999. ویراگنی 57000. ویراگی 57001. ویراگیہ57002. ویران 57003. ویرانہ 57004. ویرانی 57005. ویرتا 57006. ویرتا 57007. ویرتھتا 57008. ویرتھتو 57009. ویرتھہ 57010. ویرتو 57011. ویرتو 57012. ویرن 57013. ویرنا 57014. ویرنی 57015. ویروپیتا 57016. ویروپیہ 57017. ویروچن 57018. ویري 57019. ویري 57020. ویریہ 57021. ویس 57022. ویس 57023. ویس 57024. ویس 57025. ویسا 57026. ویساكھہ 57027. ویساكھی 57028. ویست 57029. ویستتا 57030. ویستتو 57031. ویسر 57032. ویسك 57033. ویسن 57034. ویسنی 57035. ویسوا 57036. ویسی 57037. ویسے 57038. ویسیا 57039. ویسیا 57040. ویسیسك 57041. ویسیشك 57042. ویسین 57043. ویسینی 57044. ویسیہ 57045. ویسیہ 57046. ویسیہ 57047. ویش 57048. ویش 57049. ویش 57050. ویشاكھہ 57051. ویشاكھی 57052. ویشٹت 57053. ویشٹن 57054. ویشر 57055. ویشر 57056. ویشمیہ 57057. ویشنو 57058. ویشنوي 57059. ویشوسن 57060. ویشیا 57061. ویشیا 57062. ویشیا 57063. ویشیانی 57064. ویشیشك 57065. ویشیك 57066. ویشینی 57067. ویشیہ 57068. ویكارك 57069. ویكال 57070. ویكالك 57071. ویكت 57072. ویكت 57073. ویكٹ 57074. ویكرانت 57075. ویكلیہ 57076. ویكنٹها 57077. ویكنٹهہ 57078. ویكھانس 57079. ویكھانسی 57080. ویكھہ 57081. ویگ 57082. ویگانا 57083. ویگتا 57084. ویگر 57085. ویگرتا 57086. ویگرتو 57087. ویگنی 57088. ویگی 57089. ویگی 57090. ویل 57091. ویل 57092. ویلا 57093. ویلا 57094. ویلكشن 57095. ویلكشنیہ 57096. ویلكشیہ 57097. ویلوچن 57098. ویلیك 57099. ویماتر 57100. ویماتریہ 57101. ویمانك 57102. ویمانی 57103. وین 57104. وین 57105. وین 57106. وین 57107. وین 57108. وین 57109. وین 57110. وین 57111. وینا 57112. وینا 57113. وینا 57114. وینتیہ 57115. وینجك 57116. وینجن 57117. وینجنا 57118. وینچنا 57119. وینچھنا 57120. وینك 57121. وینگ 57122. وینگل 57123. وینو 57124. وینو 57125. وینوك 57126. وینی 57127. ویہ 57128. ویہ 57129. ویواہ 57130. ویواهك 57131. ویوپار 57132. ویوپاري 57133. ویوچھید 57134. ویودها 57135. ویودهان 57136. ویودهایك 57137. ویور 57138. ویورا 57139. ویورت 57140. ویوساو 57141. ویوساي 57142. ویوسایی 57143. ویوستھا 57144. ویوستھاپك 57145. ویوستھادهین 57146. ویوستھانگامی 57147. ویوستھت 57148. ویوسوت 57149. ویوكلن 57150. ویوگ 57151. ویوگك 57152. ویوگن 57153. ویوگنی 57154. ویوگی 57155. ویوم 57156. ویوما 57157. ویومن 57158. ویوہ 57159. ویوهار 57160. ویوهارت 57161. ویوهارك 57162. ویوهارك 57163. ویوهاركا 57164. ویوهاري 57165. ویوهاریہ 57166. ویوهت 57167. ویوهرت 57168. ویویك 57169. ويی 57170. ي 57171. یا 57172. یا 57173. یا 57174. یا 57175. یاب 57176. یابسات 57177. یابندہ 57178. یابی 57179. یاپن 57180. یاتایات 57181. یاترا 57182. یاترك 57183. یاترن 57184. یاترن 57185. یاترنی 57186. یاترو 57187. یاتري 57188. یاتنا 57189. یاتھارتھك 57190. یاتھارتھكتا 57191. یاتھارتھكتو 57192. یاتھارتھكتو 57193. یاتھارتھہ 57194. یاتھارتھیہ 57195. یاتو
«
Previous

ویراگیہ

»
Next
वैराग्य vairāgya, s.m.=bairāg, q.v.:—vairāgya-vān, adj. & s.m. (f. -vatī) = bairāgī, q.v.

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.