Previous 200 Entries53096. نلانا 53097. نلاہٹ 53098. نلاہٹ 53099. نلءی 53100. نلایك 53101. نلایك53102. نلج 53103. نلج 53104. نلجا 53105. نلجا 53106. نلجا 53107. نلجا 53108. نلجتا 53109. نلجتا 53110. نلد 53111. نلد 53112. نلڑا 53113. نلڑا 53114. نلڑي 53115. نلڑي 53116. نلكا 53117. نلكا 53118. نلكا 53119. نلكا 53120. نلن 53121. نلن 53122. نلنی 53123. نلنی 53124. نلو 53125. نلو 53126. نلو 53127. نلو 53128. نلوا 53129. نلوا 53130. نلوہ 53131. نلوہ 53132. نلی 53133. نلی 53134. نلیا 53135. نم 53136. نم 53137. نم 53138. نما 53139. نما 53140. نما 53141. نماءشی 53142. نماءی 53143. نماز 53144. نمازي 53145. نماشام 53146. نمام 53147. نمانا 53148. نمائی 53149. نمايان 53150. نمایش 53151. نمایندہ 53152. نمب 53153. نمبري 53154. نمبز 53155. نمبو 53156. نمبولی 53157. نمت 53158. نمت 53159. نمت 53160. نمتا 53161. نمتارتھہ 53162. نمتتتا 53163. نمتتتتو 53164. نمتی 53165. نمٹاو 53166. نمٹنا 53167. نمٹیرا 53168. نمچھا 53169. نمچھاور 53170. نمچہڑا 53171. نمچی 53172. نمچی 53173. نمد 53174. نمدا 53175. نمدہ 53176. نمر 53177. نمر 53178. نمر 53179. نمرتا 53180. نمرود 53181. نمس 53182. نمست 53183. نمسكار 53184. نمسیت 53185. نمسیہ 53186. نمش 53187. نمش 53188. نمط 53189. نمك 53190. نمكھہ 53191. نمكوڑي 53192. نمكی 53193. نمكین 53194. نمكینی 53195. نمگیرہ 53196. نمل 53197. نمل 53198. نملوچ 53199. نمن 53200. نمن 53201. نمن 53202. نمن 53203. نمنا 53204. نمناءی 53205. نمناسب 53206. نمناك 53207. نمنانا 53208. نمنتا 53209. نمنتر 53210. نمنترت 53211. نمنترك 53212. نمنترن 53213. نمہ 53214. نمہا 53215. نمو 53216. نمود 53217. نمودار 53218. نموداري 53219. نمودیا 53220. نموگرو 53221. نمونجات 53222. نمونہ 53223. نمونی 53224. نموها 53225. نمی 53226. نمیرو 53227. نمیش 53228. نمیلكا 53229. نمیلن 53230. نمیلی 53231. نناد 53232. ننادي 53233. نناندا 53234. ننانوا 53235. ننانوان 53236. ننانوي 53237. نناوان 53238. ننایا 53239. ننبولی 53240. نند 53241. نند 53242. نند 53243. نند 53244. نندا 53245. نندا 53246. ننداس 53247. ننداسا 53248. نندانا 53249. نندت 53250. نندرنا 53251. نندك 53252. نندك 53253. نندك 53254. نندكا 53255. نندكاءی 53256. نندكی 53257. نندن 53258. نندن 53259. نندنا 53260. نندنا 53261. نندنی 53262. نندنی 53263. نندنیتا 53264. نندنیتو 53265. نندنیہ 53266. نندهنا 53267. نندوا 53268. نندوسی 53269. نندولا 53270. نندوئی 53271. نندي 53272. نندي 53273. نندي 53274. نندي 53275. نندي 53276. نندیا 53277. نندیتا 53278. نندیتو 53279. نندیل 53280. نندیہ 53281. ننسال 53282. ننكا 53283. ننگ 53284. ننگ 53285. ننگا 53286. ننگاءی 53287. ننگٹا 53288. ننگلانا 53289. ننگلنا 53290. ننگھانا 53291. ننگوٹ 53292. ننگیانا 53293. نننا 53294. ننند 53295. ننندا
«
Previous

نلایك

»
Next
नलायक nalāyak, adj. corr. of نالاءق nā-lā`iq, q.v.s.v. nā.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.