Previous 200 Entries46513. مات 46514. مات 46515. مات 46516. ماتا 46517. ماتا 46518. ماتاري46519. ماتامہ 46520. ماتر 46521. ماترا 46522. ماتردهی 46523. ماترك 46524. ماترك 46525. ماتركا 46526. ماتركا 46527. ماتري 46528. ماتسر 46529. ماتسریہ 46530. ماتل 46531. ماتل 46532. ماتلا 46533. ماتلانی 46534. ماتلی 46535. ماتم 46536. ماتمی 46537. ماتنا 46538. ماتنگ 46539. ماتنگی 46540. ماتہ 46541. ماتہ 46542. ماتھا 46543. ماتھر 46544. ماتھہ 46545. ماتھہ 46546. ماتھہ 46547. ماتھی 46548. ماتو 46549. ماتی 46550. ماَثر 46551. ماٹ 46552. ماٹ 46553. ماٹها 46554. ماٹهہ 46555. ماٹهہ 46556. ماٹهہ 46557. ماٹهو 46558. ماٹی 46559. ماجا 46560. ماجایا 46561. ماجد 46562. ماجدہ 46563. ماجرا 46564. ماجنا 46565. ماجھہ 46566. ماجھہ 46567. ماجھے 46568. ماجھین 46569. ماجو 46570. ماجوم 46571. ماچا 46572. ماچہ 46573. ماچھر 46574. ماچھري 46575. ماچھہ 46576. ماچھی 46577. ماچھی 46578. ماچی 46579. ماچی 46580. ماچین 46581. ماخذ 46582. ماخذؤہ 46583. ماخڑا 46584. ماخوذ 46585. ماخوذي 46586. ماخولیا 46587. ماد 46588. مادا 46589. مادام 46590. مادح 46591. مادر 46592. مادري 46593. مادري 46594. مادري 46595. مادك 46596. مادكتا 46597. مادكتو 46598. مادگی 46599. مادہ 46600. مادہ 46601. مادهري 46602. مادهریہ 46603. مادهو 46604. مادهوك 46605. مادهوي 46606. مادهوي 46607. مادهویك 46608. مادهیم 46609. مادهیہ 46610. مادوان 46611. مادي 46612. مادي 46613. مادیات 46614. مادیان 46615. مادیت 46616. مادین 46617. ماڈها 46618. مار 46619. مار 46620. مار 46621. مار 46622. مارا 46623. مارا 46624. ماراتمك 46625. ماَرب 46626. مارت 46627. مارت 46628. مارتا 46629. مارتنڈ 46630. مارتول 46631. مارتی 46632. مارجار 46633. مارجاري 46634. مارجن 46635. مارجنی 46636. مارش 46637. مارك 46638. ماركت 46639. مارگ 46640. مارگشر 46641. مارگشیرشہ 46642. مارگشیرشہ 46643. مارگشیرشی 46644. مارگن 46645. مارگی 46646. مارن 46647. مارنا 46648. مارو 46649. مارو 46650. مارو 46651. مارو 46652. ماروا 46653. ماروت 46654. ماري 46655. ماري 46656. ماري 46657. مازو 46658. مؤازي 46659. ماڑا 46660. ماڑنا 46661. ماڑنی 46662. ماڑواڑ 46663. ماڑواڑي 46664. ماڑي 46665. ماڑي 46666. ماڑي 46667. ماڑیا 46668. ماس 46669. ماس 46670. ماس 46671. ماسا 46672. ماسا 46673. ماسا 46674. ماسانت 46675. ماسر 46676. ماسك 46677. ماسكا 46678. ماسكی 46679. ماسلا 46680. ماسن 46681. ماسو 46682. ماسوا 46683. ماسول 46684. ماسی 46685. ماسین 46686. ماش 46687. ماش 46688. ماشا 46689. ماشا 46690. ماشك 46691. ماشہ 46692. ماشو 46693. ماشوك 46694. ماشوم 46695. ماشوي 46696. ماشی 46697. ماشی 46698. ماشی 46699. ماشین 46700. ماشیہ 46701. ماضی 46702. ماكڑا 46703. ماكشك 46704. ماكشی 46705. ماكن 46706. ماكند 46707. ماكندي 46708. ماكہڑا 46709. ماكھن 46710. ماكھو 46711. ماكھو 46712. ماكھی
«
Previous

ماتاري

»
Next
मातारी mātārī[mātā+rī= Prk. िडआ=S. र+इका; but cf. mahtārī], s.f. A mother (syn. mahtārī).
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.