Previous 200 Entries46011. لنگیت 46012. لننا 46013. لہ 46014. لہا 46015. لہاءی 46016. لہاب46017. لہار 46018. لہارن 46019. لہاڑا 46020. لہاس 46021. لہاسی 46022. لہان 46023. لہانا 46024. لہانگی 46025. لہب 46026. لہبر 46027. لہبیرا 46028. لہجہ 46029. لہچون 46030. لہذا 46031. لہر 46032. لہرا 46033. لہرا 46034. لہرا 46035. لہرانا 46036. لہرنا 46037. لہرنی 46038. لہري 46039. لہري 46040. لہریا 46041. لہڑا 46042. لہڑو 46043. لہسن 46044. لہسنی 46045. لہسنیا 46046. لہسوڑا 46047. لہك 46048. لہكارنا 46049. لہكانا 46050. لہكنا 46051. لہكواٹ 46052. لہكور 46053. لہكیلا 46054. لہلہا 46055. لہلہاتا 46056. لہلہانا 46057. لہلہاہٹ 46058. لہلہی 46059. لہلوٹ 46060. لہما 46061. لہمی 46062. لہنا 46063. لہنج 46064. لہنجہ 46065. لہنڈا 46066. لہنڈا 46067. لہنڑا 46068. لہنگا 46069. لہو 46070. لہو 46071. لہوا 46072. لھوا 46073. لھوار 46074. لہوري 46075. لھیر 46076. لہیرا 46077. لھیري 46078. لھیس 46079. لھیس 46080. لھیسنا 46081. لہینڈي 46082. لو 46083. لو 46084. لو 46085. لو 46086. لو 46087. لو 46088. لو 46089. لوا 46090. لوا 46091. لوا 46092. لواءی 46093. لواٹ 46094. لواٹهہ 46095. لواحق 46096. لوار 46097. لوار 46098. لوارا 46099. لوازم 46100. لوازمات 46101. لوازمہ 46102. لواڑ 46103. لواك 46104. لواكھر 46105. لوال 46106. لوانا 46107. لوانك 46108. لوانگر 46109. لوءی 46110. لوبا 46111. لوبانی 46112. لوبھانا 46113. لوبھاونون 46114. لوبھك 46115. لوبھن 46116. لوبھنا 46117. لوبھہ 46118. لوبھی 46119. لوبھیا 46120. لوبیا 46121. لوپ 46122. لوپڑي 46123. لوتا 46124. لوتبرن 46125. لوتھا 46126. لوتھرا 46127. لوتھري 46128. لوتہڑا 46129. لوتهڑہا 46130. لوتہڑي 46131. لوتھہ 46132. لوتھی 46133. لوث 46134. لوٹ 46135. لوٹ 46136. لوٹ 46137. لوٹ 46138. لوٹ 46139. لوٹا 46140. لوٹا 46141. لوٹاءی 46142. لوٹاڑہ 46143. لوٹاسجی 46144. لوٹانا 46145. لوٹانا 46146. لوٹن 46147. لوٹنا 46148. لوٹنا 46149. لوٹنا 46150. لوٹنی 46151. لوٹها 46152. لوٹهی 46153. لوٹي 46154. لوٹیا 46155. لوجھہ 46156. لوچ 46157. لوچ 46158. لوچ 46159. لوچ 46160. لوچ 46161. لوچا 46162. لوچك 46163. لوچن 46164. لوچن 46165. لوچنا 46166. لوح 46167. لود 46168. لودا 46169. لودڑا 46170. لودها 46171. لودهرہ 46172. لودهہ 46173. لودهی 46174. لودهیا 46175. لودي 46176. لور 46177. لور 46178. لور 46179. لور 46180. لور 46181. لوري 46182. لوري 46183. لوري 46184. لوز 46185. لوزات 46186. لوزیات 46187. لوزینہ 46188. لوڑ 46189. لوڑ 46190. لوڑا 46191. لوڑكي 46192. لوڑكي 46193. لوڑكیا 46194. لوڑها 46195. لوڑهنا 46196. لوڑهنا 46197. لوڑهہ 46198. لوڑهی 46199. لوڑهی 46200. لوڑهیا 46201. لوڑهیا 46202. لوس 46203. لوشٹ 46204. لوشٹو 46205. لوط 46206. لوط 46207. لوطی 46208. لوك 46209. لوك 46210. لوك
«
Previous

لہاب

»
Next
लुहाब luhāb (inf. n. of لہب ), s.m. Burning, flaming, blazing; flame without smoke; heat (of a fire, etc.).
Origin: Arabic

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.