Previous 200 Entries46259. لولو 46260. لولو 46261. لولو 46262. لولوا 46263. لولوءی 46264. لولی46265. لولی 46266. لولیس 46267. لولین 46268. لولیہ 46269. لوم 46270. لوم 46271. لوم 46272. لوم 46273. لوم 46274. لومڑي 46275. لومس 46276. لومش 46277. لومشا 46278. لومنا 46279. لون 46280. لون 46281. لون 46282. لون 46283. لون 46284. لون 46285. لون 46286. لونا 46287. لونا 46288. لونا 46289. لونا 46290. لونا 46291. لوناءی 46292. لوناپن 46293. لونار 46294. لوناكر 46295. لونامبو 46296. لونجی 46297. لونچنا 46298. لوند 46299. لوند 46300. لوندا 46301. لوندري 46302. لوندڑي 46303. لوندها 46304. لوندهہ 46305. لونڈا 46306. لونڈاپن 46307. لونڈي 46308. لونڈیا 46309. لونڑ 46310. لونڑا 46311. لونڑي 46312. لونڑیا 46313. لونكڑا 46314. لونگ 46315. لونگ 46316. لونگرا 46317. لونی 46318. لونی 46319. لونی 46320. لونی 46321. لونی 46322. لونیا 46323. لوہ 46324. لوہ 46325. لوہ 46326. لوها 46327. لوهار 46328. لوهار 46329. لوهارن 46330. لوهان 46331. لوهانگی 46332. لوهانی 46333. لوهت 46334. لوهتك 46335. لوهج 46336. لوهرا 46337. لوہڑا 46338. لوهنڈا 46339. لوهو 46340. لوهی 46341. لوہی 46342. لوهیا 46343. لووا 46344. لوي 46345. لوي 46346. لوئی 46347. لوئی 46348. لویا 46349. لویا 46350. لوین 46351. لی 46352. لی 46353. لے 46354. لے 46355. لے 46356. لیا 46357. لیا 46358. لیاري 46359. لیاریا 46360. لیاقت 46361. لیانا 46362. لیءی 46363. لیبڑ 46364. لیبڑا 46365. لیپ 46366. لیپا 46367. لیپڑي 46368. لیپك 46369. لیپن 46370. لیپنا 46371. لیپی 46372. لیپیہ 46373. لیت 46374. لیتاڑنا 46375. لیترا 46376. لیتڑا 46377. لیت ولعل 46378. لیٹ 46379. لیٹنا 46380. لیج 46381. لیجر 46382. لیجري 46383. لیجھی 46384. لیچ جانا 46385. لیچڑ 46386. لیچڑپن 46387. لیچی 46388. لید 46389. لیر 46390. لیرو 46391. لیروا 46392. لیري 46393. لیزم 46394. لیس 46395. لیس 46396. لیس 46397. لیس 46398. لیس 46399. لیس 46400. لیساءی 46401. لیسنا 46402. لیش 46403. لیك 46404. لیك 46405. لیك 46406. لیكا 46407. لیكر 46408. لیكشن 46409. لیكن 46410. لیكھا 46411. لیكھا 46412. لیكھك 46413. لیكھن 46414. لیكھن 46415. لیكھنا 46416. لیكھنا 46417. لیكھنا 46418. لیكھنی 46419. لیكھہ 46420. لیكھہ 46421. لیكھہ 46422. لیكھہ 46423. لیكھے 46424. لیكھیك 46425. لیكھیہ 46426. لیكے 46427. لیگڑ 46428. لیل 46429. لیل 46430. لیلة 46431. لیلا 46432. لیلا 46433. لیلا 46434. لیلاوتی 46435. لیلت 46436. لیلنا 46437. لیلوٹ 46438. لیلی 46439. لیلی 46440. لیلیانا 46441. لیم 46442. لیمرنا 46443. لیمن 46444. لیمو 46445. لین 46446. لین 46447. لین 46448. لین 46449. لینا 46450. لینا 46451. لینا 46452. لینبو 46453. لینت 46454. لین دین 46455. لینڈ 46456. لینڈرا 46457. لینڈها 46458. لینڈي
«
Previous

لولی

»
Next
lūlī, or lolī, s.f. A dancing-girl, a courtezan, strumpet;—also=P. lūlū, q.v.:—lūlī(or lolī)-ě-falak, The planet Venus.
Origin: Persian

Comments: 1

  1. On 20/12/2019 - 16:27

    لولی

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.