Previous 200 Entries45978. لنگارا 45979. لنگاڑا 45980. لنگاڑاپن 45981. لنگاڑپن 45982. لنگایت 45983. لنگراءی45984. لنگروا 45985. لنگري 45986. لنگري 45987. لنگڑ 45988. لنگڑا 45989. لنگڑاءی 45990. لنگڑاتا 45991. لنگڑاكر 45992. لنگڑانا 45993. لنگڑاہٹ 45994. لنگن 45995. لنگھانا 45996. لنگھت 45997. لنگھن 45998. لنگھنا 45999. لنگھنی 46000. لنگو 46001. لنگوٹ 46002. لنگوٹا 46003. لنگوٹي 46004. لنگوٹیا 46005. لنگوچا 46006. لنگور 46007. لنگوري 46008. لنگی 46009. لنگی 46010. لنگی 46011. لنگیت 46012. لننا 46013. لہ 46014. لہا 46015. لہاءی 46016. لہاب 46017. لہار 46018. لہارن 46019. لہاڑا 46020. لہاس 46021. لہاسی 46022. لہان 46023. لہانا 46024. لہانگی 46025. لہب 46026. لہبر 46027. لہبیرا 46028. لہجہ 46029. لہچون 46030. لہذا 46031. لہر 46032. لہرا 46033. لہرا 46034. لہرا 46035. لہرانا 46036. لہرنا 46037. لہرنی 46038. لہري 46039. لہري 46040. لہریا 46041. لہڑا 46042. لہڑو 46043. لہسن 46044. لہسنی 46045. لہسنیا 46046. لہسوڑا 46047. لہك 46048. لہكارنا 46049. لہكانا 46050. لہكنا 46051. لہكواٹ 46052. لہكور 46053. لہكیلا 46054. لہلہا 46055. لہلہاتا 46056. لہلہانا 46057. لہلہاہٹ 46058. لہلہی 46059. لہلوٹ 46060. لہما 46061. لہمی 46062. لہنا 46063. لہنج 46064. لہنجہ 46065. لہنڈا 46066. لہنڈا 46067. لہنڑا 46068. لہنگا 46069. لہو 46070. لہو 46071. لہوا 46072. لھوا 46073. لھوار 46074. لہوري 46075. لھیر 46076. لہیرا 46077. لھیري 46078. لھیس 46079. لھیس 46080. لھیسنا 46081. لہینڈي 46082. لو 46083. لو 46084. لو 46085. لو 46086. لو 46087. لو 46088. لو 46089. لوا 46090. لوا 46091. لوا 46092. لواءی 46093. لواٹ 46094. لواٹهہ 46095. لواحق 46096. لوار 46097. لوار 46098. لوارا 46099. لوازم 46100. لوازمات 46101. لوازمہ 46102. لواڑ 46103. لواك 46104. لواكھر 46105. لوال 46106. لوانا 46107. لوانك 46108. لوانگر 46109. لوءی 46110. لوبا 46111. لوبانی 46112. لوبھانا 46113. لوبھاونون 46114. لوبھك 46115. لوبھن 46116. لوبھنا 46117. لوبھہ 46118. لوبھی 46119. لوبھیا 46120. لوبیا 46121. لوپ 46122. لوپڑي 46123. لوتا 46124. لوتبرن 46125. لوتھا 46126. لوتھرا 46127. لوتھري 46128. لوتہڑا 46129. لوتهڑہا 46130. لوتہڑي 46131. لوتھہ 46132. لوتھی 46133. لوث 46134. لوٹ 46135. لوٹ 46136. لوٹ 46137. لوٹ 46138. لوٹ 46139. لوٹا 46140. لوٹا 46141. لوٹاءی 46142. لوٹاڑہ 46143. لوٹاسجی 46144. لوٹانا 46145. لوٹانا 46146. لوٹن 46147. لوٹنا 46148. لوٹنا 46149. لوٹنا 46150. لوٹنی 46151. لوٹها 46152. لوٹهی 46153. لوٹي 46154. لوٹیا 46155. لوجھہ 46156. لوچ 46157. لوچ 46158. لوچ 46159. لوچ 46160. لوچ 46161. لوچا 46162. لوچك 46163. لوچن 46164. لوچن 46165. لوچنا 46166. لوح 46167. لود 46168. لودا 46169. لودڑا 46170. لودها 46171. لودهرہ 46172. لودهہ 46173. لودهی 46174. لودهیا 46175. لودي 46176. لور 46177. لور
«
Previous

لنگراءی

»
Next
लं गराई langarā`ī, vulg. langrā`ī[langar, q.v.+ā`ī= Prk. अइआ=S. ता+इका], s.f. Worthlessness, vileness; libertinism, profligacy.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.