Previous 200 Entries41122. كھٹ 41123. كھٹ 41124. كھٹ 41125. كھٹ 41126. كھٹ 41127. كھٹا41128. كھٹاءی 41129. كھٹاءی 41130. كھٹاپا 41131. كھٹاپٹی 41132. كھٹاپن 41133. كھٹاپنا 41134. كھٹاس 41135. كھٹاس 41136. كھٹاك 41137. كھٹاكا 41138. كھٹال 41139. كھٹانا 41140. كھٹاهی 41141. كھٹاو 41142. كھٹبڑهیا 41143. كھٹپٹ 41144. كھٹپٹیا 41145. كھٹپورا 41146. كھٹراگ 41147. كھٹریا 41148. كھٹك 41149. كھٹك 41150. كھٹك 41151. كھٹكا 41152. كھٹكا 41153. كھٹكانا 41154. كھٹكنا 41155. كھٹكنا 41156. كھٹكھٹ 41157. كھٹكھٹی 41158. كھٹكھٹیا 41159. كھٹگیر 41160. كھٹلا 41161. كھٹمل 41162. كھٹمیٹھا 41163. كھٹنا 41164. كھٹھی 41165. كھٹو 41166. كھٹو 41167. كھٹوا 41168. كھٹواءی 41169. كھٹواٹ 41170. كھٹواٹی 41171. كھٹوارا 41172. كھٹولا 41173. كھٹولنا 41174. كھٹولی 41175. كھٹی 41176. كھٹی 41177. كھٹیا 41178. كھٹیال 41179. كھٹیال 41180. كھٹیانا 41181. كھٹیاو 41182. كھٹیك 41183. كہج 41184. كھج 41185. كھجانا 41186. كھجانا 41187. كھجاوٹ 41188. كھجرا 41189. كھجراها 41190. كھجلا 41191. كھجلاپن 41192. كھجلانا 41193. كھجلانا 41194. كھجلاهٹ 41195. كھجلنا 41196. كھجلی 41197. كھجنا 41198. كھجنا 41199. كھجھانا 41200. كھجھراها 41201. كھجھلانا 41202. كھجھنا 41203. كھجھہ 41204. كھجوانا 41205. كھجور 41206. كھجورا 41207. كھجوري 41208. كھجوریا 41209. كھچ 41210. كھچا 41211. كھچا 41212. كھچاءی 41213. كھچانا 41214. كھچاو 41215. كھچاوٹ 41216. كھچت 41217. كھچر 41218. كھچڑا 41219. كھچڑي 41220. كھچ كھچ 41221. كھچنا 41222. كھچنا 41223. كھچواءی 41224. كھچیڑنا 41225. كھدا 41226. كھداءی 41227. كھدانا 41228. كھدانا 41229. كھداوٹ 41230. كھدبد 41231. كھدبدانا 41232. كھدر 41233. كھدرا 41234. كھدرا 41235. كھدرانا 41236. كھدربدر 41237. كھدركھدر 41238. كھدرنا 41239. كھدڑنا 41240. كھدكھدانا 41241. كھدنا 41242. كھدنی 41243. كھدها 41244. كھدواءی 41245. كھدوانا 41246. كھدي 41247. كھدي 41248. كھدیا 41249. كھدیرنا 41250. كھدیڑ 41251. كھدیڑنا 41252. كھدیوت 41253. كھڈ 41254. كہڈ 41255. كھڈا 41256. كھڈگہ 41257. كھڈگی 41258. كھڈي 41259. كہر 41260. كہر 41261. كھر 41262. كھر 41263. كھر 41264. كھر 41265. كہرا 41266. كھرا 41267. كھرا 41268. كھرا 41269. كھرا 41270. كھرا 41271. كھراءی 41272. كھراپن 41273. كھراٹا 41274. كھرارا 41275. كھراكا 41276. كہرام 41277. كہرانا 41278. كھرانٹ 41279. كھراند 41280. كھرانو 41281. كھرانون 41282. كھراهند 41283. كھراون 41284. كھرب 41285. كہربا 41286. كھربجا 41287. كھربر 41288. كھربندي 41289. كھربھر 41290. كھرپا 41291. كھرپا 41292. كھرپا 41293. كھرپا 41294. كھرپر 41295. كھرپنا 41296. كھرپی 41297. كھرتل 41298. كھرتل 41299. كھرج 41300. كھرجور 41301. كھرچا 41302. كھرچن 41303. كھرچنا 41304. كھرچنی 41305. كھرچھرا 41306. كھردرا 41307. كھردراپن 41308. كھرسا 41309. كھرسا 41310. كھرسان 41311. كھرسنبل 41312. كھرسیلا 41313. كھرك 41314. كھركا 41315. كھركا 41316. كھركانا 41317. كھركن 41318. كھركنا 41319. كھركھرا 41320. كھركھرا 41321. كھركھرانا
«
Previous

كھٹا

»
Next
खट्टा khaṭṭā[S. शट+कः], adj. (f. -ī), Acid, sour, tart, harsh;—s.m. (local) A citron:—khaṭṭā-ćūk, adj. Very sour:—khaṭṭā-sā, adj. (f. -ī), Sourish, acetous; very sour:—khaṭṭā-sāg, s.m. The herb sorrel:—khaṭṭākhānā(-kā), To taste the bitters (of); to reap the bitter fruit (of);—khaṭṭākhānāor khā-rakhnā(-se), To feel bitterness or aversion (to); to bear malice (against a person, on account of, -par or -pe):—khaṭṭā-miṭṭhāor mīṭhā, or khaṭ-mīṭhāor miṭhṛā, adj. & s.m. (f. -ī), Sour and sweet;—a mixed taste of sour and sweet; an agreeable taste;—khaṭ-mīṭhā, s.m. A kind of fruit (which has a sour-sweet taste):—khaṭṭā-mīṭhākhānā, To eat acid and sweet things; to take the bitter with the sweet, to take things as they go:—khaṭṭā-mīṭhāhonā, To have an agreeable taste or sensation; to feel a longing (for); to water (with longing, the mouth);—to be displeased; to have a misunderstanding or quarrel:—khaṭṭāhonāor ho-jānā, v.n. To be or become sour, to turn sour;—to be displeased or offended (with, -se):—khaṭṭe-mīthe din, s.m. pl. Evil days.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.