Previous 200 Entries42211. كور 42212. كور 42213. كور 42214. كور 42215. كور 42216. كورا42217. كوراپن 42218. كوربا 42219. كورپان 42220. كورت 42221. كورٹ 42222. كوردہ 42223. كورك 42224. كورگ 42225. كورم 42226. كورنا 42227. كورنش 42228. كورنشات 42229. كورنگی 42230. كورنی 42231. كورہ 42232. كورہ دہ 42233. كورو 42234. كورو 42235. كوروان 42236. كوروان 42237. كوري 42238. كوري 42239. كوري 42240. كوري 42241. كوري 42242. كوري 42243. كوز 42244. كوزہ 42245. كوڑ 42246. كوڑ 42247. كوڑا 42248. كوڑا 42249. كوڑا 42250. كوڑا 42251. كوڑاءی 42252. كوڑانا 42253. كوڑبالا 42254. كوڑنا 42255. كوڑهن 42256. كوڑهن 42257. كوڑهنا 42258. كوڑهہ 42259. كوڑهہ 42260. كوڑهی 42261. كوڑهی 42262. كوڑوالا 42263. كوڑي 42264. كوڑي 42265. كوڑي 42266. كوڑي 42267. كوڑي 42268. كوڑیا 42269. كوڑیال 42270. كوڑیالا 42271. كوس 42272. كوس 42273. كوس 42274. كوس 42275. كوس 42276. كوسا 42277. كوسا 42278. كوستبھہ 42279. كوسك 42280. كوسكی 42281. كوسل 42282. كوسلی 42283. كوسمبھہ 42284. كوسن 42285. كوسن 42286. كوسنا 42287. كوسنا 42288. كوسنا 42289. كوسہ 42290. كوسون 42291. كوسی 42292. كوش 42293. كوش 42294. كوش 42295. كوش 42296. كوش 42297. كوش 42298. كوشٹھك 42299. كوشٹھہ 42300. كوشش 42301. كوشك 42302. كوشك 42303. كوشك 42304. كوشكی 42305. كوشل 42306. كوشل 42307. كوشلا 42308. كوشلی 42309. كوشلیا 42310. كوشلیہ 42311. كوشنا 42312. كوشی 42313. كوشی 42314. كوشیہ 42315. كوشیہ 42316. كوفت 42317. كوفتگی 42318. كوفتہ 42319. كوك 42320. كوك 42321. كوك 42322. كوك 42323. كوك 42324. كوك 42325. كوكا 42326. كوكا 42327. كوكا 42328. كوكاهٹ 42329. كوكءی 42330. كوكب 42331. كوكبہ 42332. كوكر 42333. كوكري 42334. كوكري 42335. كوكڑي 42336. كوكڑیانا 42337. كوكل 42338. كوكلا 42339. كوكن 42340. كوكنا 42341. كوكنا 42342. كوكنا 42343. كوكنار 42344. كوكنی 42345. كوكھا 42346. كوكھا 42347. كوكھہ 42348. كوكھہ 42349. كوكو 42350. كوكو 42351. كول 42352. كول 42353. كول 42354. كول 42355. كول 42356. كول 42357. كول 42358. كولا 42359. كولا 42360. كولا 42361. كولا 42362. كولاهل 42363. كولڑا 42364. كولسا 42365. كولك 42366. كولن 42367. كولنا 42368. كولنا 42369. كولنج 42370. كولھا 42371. كولھا 42372. كولھنا 42373. كولھو 42374. كولھی 42375. كولھی 42376. كولو 42377. كولو 42378. كولی 42379. كولی 42380. كولی 42381. كولی 42382. كولی 42383. كولی 42384. كولیا 42385. كولیا 42386. كولیا 42387. كولیا 42388. كولیانا 42389. كولین 42390. كوم 42391. كومار 42392. كوماري 42393. كوماري 42394. كومانچھہ 42395. كومایا 42396. كومبھل 42397. كومبھہ 42398. كومد 42399. كومدي 42400. كومكھہ 42401. كومل 42402. كومل 42403. كوملتا 42404. كوملتا 42405. كوملتا 42406. كوملتاءی 42407. كوملتاءی 42408. كوملتاءی 42409. كوملتو 42410. كوملتو
«
Previous

كورا

»
Next
कोरा korā[prob. S. कौमार, or कुमार+कः], adj. (f. -ī), 'Virgin,' just as made, untouched, unhandled, unused, new, fresh, unbleached, unwashed; plain, undyed (cloth or silk); unwritten, clean, blank (paper); unoccupied (house, etc.); unhackneyed; unversed, unpractised; unprofited, unimproved, with nothing gained or obtained; untutored, simple, stupid;—unsubstantial; unprofitable, fruitless, empty; bare, mere, simple;—poor, penniless, destitute;—s.m. Unbleached cloth; plain or undyed silk, 'corah';—an ignorant fellow, a simpleton, a fool:—korāaṅk, s.m. (Arith.) A simple number:—korābaćnā, v.n. To escape untouched or unscathed, to come off with a whole skin:—korābartan, s.m. A new vessel;—(met.) a bachelor;—a maid, virgin:—korāpiṇḍā, s.m. 'An undefiled body'; an unmarried person; a bachelor; a virgin or spinster;—maidenhood, virginity:—korārakhnā(-ko), To keep or leave plain, or unbleached, or blank, etc.; to keep (one) without payment, to send empty away, to disappoint:—korāsir, or kore bāl, s.m. Untouched or uncombed hair:—korākāg̠aẕ, s.m. Blank or clean paper: korībandī, s.f. A new arrangement or settlement; a list of villages or fields to be registered according to a new allotment:—kore rah-jānā, v.n. To remain unprofited or unsatisfied; to get nothing, to be disappointed.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.