Previous 200 Entries39542. كرم 39543. كرم 39544. كرم 39545. كرم 39546. كرم 39547. كرم39548. كرمانی 39549. كرمت 39550. كرمتو 39551. كرمج 39552. كرمر 39553. كرمشٹھہ 39554. كرمك 39555. كرم كرم 39556. كرمكلا 39557. كرمل 39558. كرملا 39559. كرم مور 39560. كرمنا 39561. كرمی 39562. كرمی 39563. كرمی 39564. كرمی 39565. كرمی 39566. كرمیندریہ 39567. كرمیوہ 39568. كرن 39569. كرن 39570. كرن 39571. كرن 39572. كرنا 39573. كرنا 39574. كرنا 39575. كرنا 39576. كرنا 39577. كرناٹ 39578. كرناٹك 39579. كرناٹك 39580. كرناٹی 39581. كرنب 39582. كرنبا 39583. كرنج 39584. كرنج 39585. كرنجا 39586. كرنجا 39587. كرنجا 39588. كرنجا 39589. كرنجہ 39590. كرنجہ 39591. كرنجہ 39592. كرنجہ 39593. كرنجہ 39594. كرنجو 39595. كرنجو 39596. كرنجو 39597. كرنجو 39598. كرنجو 39599. كرنجوا 39600. كرنجوا 39601. كرنجوا 39602. كرنجوا 39603. كرنجوا 39604. كرنجوءی 39605. كرندن 39606. كرنڈ 39607. كرنكا 39608. كرنگ 39609. كرنگ 39610. كرنل 39611. كرنم 39612. كرننون 39613. كرننی 39614. كرنہار 39615. كرنون 39616. كرنی 39617. كرنی 39618. كرنی 39619. كرنی 39620. كرنی 39621. كرنیہ 39622. كرہ 39623. كرہ 39624. كرہ 39625. كرہ 39626. كرہ 39627. كرهًا 39628. كرها 39629. كرها 39630. كرها 39631. كرها 39632. كرهانا 39633. كرهانا 39634. كرهانا 39635. كرهانو 39636. كرهانو 39637. كرهانو 39638. كرو 39639. كرو 39640. كروا 39641. كروا 39642. كروار 39643. كروار 39644. كروار 39645. كروارا 39646. كروارا 39647. كروارا 39648. كروارہ 39649. كروارہ 39650. كروارہ 39651. كروال 39652. كروان 39653. كروانا 39654. كروانسی 39655. كروانك 39656. كروبی 39657. كروپ 39658. كروپا 39659. كروپتا 39660. كروپتا 39661. كروپتو 39662. كروپتو 39663. كروپی 39664. كروت 39665. كروت 39666. كروٹ 39667. كروٹ 39668. كروچنا 39669. كروچنی 39670. كرودهت 39671. كرودهن 39672. كرودهن 39673. كرودهنا 39674. كرودهہ 39675. كرودهی 39676. كروڈ 39677. كرور 39678. كرور 39679. كرور 39680. كرورا 39681. كرورتا 39682. كرورتا 39683. كرورتو 39684. كرورتو 39685. كروڑ 39686. كروڑ 39687. كروڑا 39688. كروڑا 39689. كروڑا 39690. كروڑي 39691. كروڑي 39692. كروش 39693. كروك 39694. كرول 39695. كرولنا 39696. كرولو 39697. كرونا 39698. كرونا 39699. كرونت 39700. كرونٹ 39701. كرونچ 39702. كروند 39703. كروندا 39704. كرونی 39705. كروہ 39706. كروي 39707. كروي 39708. كرویا 39709. كرویر 39710. كري 39711. كري 39712. كري 39713. كري 39714. كري 39715. كري 39716. كریا 39717. كریا 39718. كریا 39719. كریات 39720. كریال 39721. كریت 39722. كریت 39723. كریت 39724. كریت 39725. كریتا 39726. كریتا 39727. كریتا 39728. كریتا 39729. كریتري 39730. كریتك 39731. كریٹ 39732. كریٹ 39733. كریٹی 39734. كریج 39735. كریجا 39736. كریدنا 39737. كریدنی 39738. كریڈا 39739. كریڈتري 39740. كریر 39741. كریرا
«
Previous

كرم

»
Next
बम kram, s.m. A step; a degree; a foot; going, proceeding; passing; a position taken (by an animal, or an assailant) before making a spring or attacking; a bound;—uninterrupted or regular progress, order, succession, series, regular arrangement, sequence, course, way, method, manner; undertaking, enterprise, intention; a sacred precept; power, strength:—kram-kram, or kram-kram-se, or krame-krame, adv. Gradually, little by little, by degrees, in course (of, -ke), in due course; in order:—kramkarke, adv. Gradually; in order; respectively.

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.