Previous 200 Entries37847. قمار 37848. قماري 37849. قماري 37850. قماش 37851. قمر 37852. قمري37853. قمري 37854. قمقمہ 37855. قمیص 37856. قنات 37857. قناتی 37858. قنادیل 37859. قنارہ 37860. قناعت 37861. قنب 37862. قنبر 37863. قند 37864. قندهار 37865. قندیل 37866. قنوت 37867. قنوج 37868. قنوط 37869. قہار 37870. قہاقا 37871. قہر 37872. قہرا 37873. قہقرہ 37874. قہقري 37875. قہقہ 37876. قہقہا 37877. قہقہہ 37878. قہوہ 37879. قواعد 37880. قوال 37881. قوالنی 37882. قوالی 37883. قوام 37884. قوام 37885. قوامی 37886. قوانین 37887. قوت 37888. قوت 37889. قوتی 37890. قوج 37891. قوچ 37892. قورما 37893. قورمہ 37894. قوس 37895. قوسی 37896. قوقنوس 37897. قول 37898. قولنج 37899. قوم 37900. قومی 37901. قومیت 37902. قوہ 37903. قوي 37904. قوٰي 37905. قی 37906. قیاس 37907. قیاسًا 37908. قیاسی 37909. قیافہ 37910. قیام 37911. قیامت 37912. قیامی 37913. قیتار 37914. قید 37915. قیدي 37916. قیر 37917. قیراط 37918. قیس 37919. قیصر 37920. قیصوم 37921. قیف 37922. قیفال 37923. قیق 37924. قیل 37925. قیلولہ 37926. قیم 37927. قیمت 37928. قیمتی 37929. قیمہ 37930. قیمہ 37931. قیوم 37932. ك 37933. ك 37934. ك 37935. ك 37936. ك 37937. كا 37938. كا 37939. كا 37940. كاءنات 37941. كاءی 37942. كاءین كاءین 37943. كابر 37944. كابر 37945. كابس 37946. كابس 37947. كابش 37948. كابش 37949. كابك 37950. كابل 37951. كابلی 37952. كابوس 37953. كابوك 37954. كابیري 37955. كابین 37956. كاپتھہ 37957. كاپٹیہ 37958. كاپرش 37959. كاپنا 37960. كاپھل 37961. كاپور 37962. كاتا 37963. كاتا 37964. كاتب 37965. كاتبی 37966. كاتر 37967. كاترتا 37968. كاترتو 37969. كاتك 37970. كاتنا 37971. كاتی 37972. كاتی 37973. كاٹ 37974. كاٹ 37975. كاٹا 37976. كاٹا 37977. كاٹن 37978. كاٹنا 37979. كاٹنی 37980. كاٹھڑا 37981. كاٹھك 37982. كاٹھنیہ 37983. كاٹھہ 37984. كاٹھی 37985. كاٹو 37986. كاج 37987. كاج 37988. كاجا 37989. كاجر 37990. كاجس 37991. كاجش 37992. كاجل 37993. كاجن 37994. كاجن 37995. كاجو 37996. كاجوبھوجو 37997. كاجی 37998. كاجے 37999. كاچ 38000. كاچا 38001. كاچا 38002. كاچكوري 38003. كاچھا 38004. كاچھا 38005. كاچھن 38006. كاچھنا 38007. كاچھنا 38008. كاچھنا 38009. كاچھنی 38010. كاچھہ 38011. كاچھہ 38012. كاچھی 38013. كاچی 38014. كاخ 38015. كاخ 38016. كادا 38017. كادر 38018. كادراءی 38019. كادراءی 38020. كادري 38021. كادري 38022. كادو 38023. كاذب 38024. كار 38025. كارا 38026. كارا 38027. كارپاس 38028. كارپاسی 38029. كارپنیہ 38030. كارتبیریہ 38031. كارتك 38032. كارتكی 38033. كارتكییہ 38034. كارتوس 38035. كارج 38036. كارد 38037. كارستان 38038. كارستانی 38039. كارشاپن 38040. كارشك 38041. كارك 38042. كارك 38043. كاركر 38044. كاركشیہ 38045. كاركھہ 38046. كاركھہ
«
Previous

قمري

»
Next
qamarī, vulg. qamrī(rel. n. fr. qamar), adj. Of or relating to the moon; lunar:—qamarīsāl, A lunar year:—qamarīmāh, A lunar month.
Origin: Arabic

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.