Previous 200 Entries33505. سنیكت 33506. سنیكتی 33507. سنیگ 33508. سنیلك 33509. سنیم 33510. سنیمی33511. سنین 33512. سنین 33513. سنین 33514. سنینا 33515. سنیہ 33516. سنیہ 33517. سنیہا 33518. سنیہرا 33519. سنیہراپن 33520. سنیہی 33521. سنیہیا 33522. سنیوالی 33523. سنیوجك 33524. سنیوجیہ 33525. سنیوگ 33526. سنیوگن 33527. سنیوگی 33528. سنیوگیہ 33529. سنیویشٹن 33530. سہ 33531. سہ 33532. سہ 33533. سہا 33534. سہا 33535. سہاءی 33536. سہاءی 33537. سہابی 33538. سہات 33539. سہاتا 33540. سہار 33541. سہارا 33542. سہارتھہ 33543. سہارتھی 33544. سہارنا 33545. سہارنا 33546. سہاگ 33547. سہاگا 33548. سہاگن 33549. سہاگن 33550. سہاگنی 33551. سہاگی 33552. سہال 33553. سہالگ 33554. سہالی 33555. سہام 33556. سہامنو 33557. سہان 33558. سہانا 33559. سہانا 33560. سہانا 33561. سہانا 33562. سہانا 33563. سہاو 33564. سہاو 33565. سہاو 33566. سہاو 33567. سہاوا 33568. سہاوٹ 33569. سہاوٹی 33570. سہاول 33571. سہاون 33572. سہاونا 33573. سہاونی 33574. سہاوي 33575. سہاي 33576. سہاي 33577. سہاي 33578. سہایا 33579. سہایا 33580. سہایتا 33581. سہایتو 33582. سہایك 33583. سہایوان 33584. سہبت 33585. سہبت 33586. سہبھاگی 33587. سہپاٹھی 33588. سہت 33589. سہت 33590. سہتا 33591. سہتا 33592. سہتو 33593. سہج 33594. سہج 33595. سہجا 33596. سہجاءی 33597. سہجنا 33598. سہجنیا 33599. سہچار 33600. سہچاري 33601. سہچر 33602. سہچري 33603. سہد 33604. سہدیو 33605. سہر 33606. سہرا 33607. سہرانا 33608. سہراو 33609. سہراون 33610. سہراونا 33611. سہرد 33612. سہردي 33613. سہرنا 33614. سہرنا 33615. سہرنا 33616. سہروسا 33617. سہري 33618. سہري 33619. سہس 33620. سہس 33621. سہسا 33622. سہساكشی 33623. سہساكھی 33624. سہساكھی 33625. سہسان 33626. سہسر 33627. سہسرون 33628. سہسري 33629. سہسیہ 33630. سہسیہ 33631. سہشنتا 33632. سہشنتو 33633. سہشنو 33634. سہكار 33635. سہكارتا 33636. سہكارتو 33637. سہكاري 33638. سہكرمی 33639. سہگامنی 33640. سہگامی 33641. سہگمن 33642. سہل 33643. سہلا 33644. سہلانا 33645. سہلاهٹ 33646. سہلاون 33647. سہم 33648. سہم 33649. سہما 33650. سہمان 33651. سہمانا 33652. سہمرن 33653. سہمنا 33654. سہمناك 33655. سہن 33656. سہنا 33657. سہناءی 33658. سہنسر 33659. سہنك 33660. سہنكار 33661. سہنہار 33662. سہو 33663. سہوًا 33664. سہواس 33665. سہواسی 33666. سہوت 33667. سہوٹی 33668. سہودر 33669. سہوڑ 33670. سہوڑهہ 33671. سہوڑهہ 33672. سہوستی 33673. سہول 33674. سہولت 33675. سہولی 33676. سہولیت 33677. سہونا 33678. سہویا 33679. سہی 33680. سہی 33681. سہی 33682. سہیا 33683. سہیارنا 33684. سہیتو 33685. سہیٹ 33686. سہیجا 33687. سہیجنا 33688. سہیل 33689. سہیلا 33690. سہیلا 33691. سہیلی 33692. سہیم 33693. سہیہ 33694. سو 33695. سو 33696. سو 33697. سو 33698. سو 33699. سو 33700. سو 33701. سو 33702. سو 33703. سو 33704. سوا
«
Previous

سنیمی

»
Next
संयमी saṅ-yamī, adj. & s.m.=sanjamī(the pop. form, q.v.).

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.