Previous 200 Entries32808. سمر 32809. سمر 32810. سمر 32811. سمر 32812. سمر 32813. سمراٹ32814. سمرپت 32815. سمرپن 32816. سمرپنا 32817. سمرپی 32818. سمرت 32819. سمرتا 32820. سمرتا 32821. سمرتھتا 32822. سمرتھتو 32823. سمرتھك 32824. سمرتھہ 32825. سمرتھہ 32826. سمرتھی 32827. سمرتی 32828. سمرج 32829. سمرجاد 32830. سمردهہ 32831. سمردهی 32832. سمرن 32833. سمرن 32834. سمرنا 32835. سمرنی 32836. سمرنیہ 32837. سمروپ 32838. سمروت 32839. سمریاد 32840. سمریاد 32841. سمڑا 32842. سمسار 32843. سمسان 32844. سمست 32845. سمسرگ 32846. سمسم 32847. سمسم 32848. سمسم 32849. سمسماهٹ 32850. سمسیا 32851. سمشان 32852. سمع 32853. سمك 32854. سمك 32855. سمكش 32856. سمكمی 32857. سمكھا 32858. سمكھت 32859. سمكھہ 32860. سمكھہ 32861. سمكھی 32862. سمكھین 32863. سمگدهہ 32864. سمگر 32865. سمگرہ 32866. سمگرہ 32867. سمگم 32868. سمل 32869. سمل 32870. سملا 32871. سملنا 32872. سملند 32873. سمن 32874. سمن 32875. سمن 32876. سمن 32877. سمن 32878. سمن 32879. سمنتر 32880. سمنترن 32881. سمنترنا 32882. سمنجس 32883. سمنجھوتی 32884. سمند 32885. سمند 32886. سمندر 32887. سمندر 32888. سمندركھار 32889. سمندري 32890. سمندن 32891. سمندهہ 32892. سمنسی 32893. سمنگل 32894. سمنوت 32895. سمنوهر 32896. سمنوي 32897. سمنیو 32898. سمہاءی 32899. سمہار 32900. سمھارنا 32901. سمھارنا 32902. سمھالنا 32903. سمہانا 32904. سمہانی 32905. سمہاونا 32906. سمہایا 32907. سمھلنا 32908. سمو 32909. سمو 32910. سموات 32911. سمواد 32912. سمواي 32913. سموت 32914. سموتسر 32915. سموچا 32916. سمود 32917. سموڈهہ 32918. سمور 32919. سموسہ 32920. سمول 32921. سموم 32922. سمون 32923. سمون 32924. سمونا 32925. سموہ 32926. سموہ 32927. سموهت 32928. سموهك 32929. سموهن 32930. سموهنی 32931. سمی 32932. سمی 32933. سمی 32934. سمی 32935. سمیا 32936. سمیا 32937. سمیان 32938. سمیپ 32939. سمیپتا 32940. سمیپی 32941. سمیپی 32942. سمیت 32943. سمیت 32944. سمیت 32945. سمیتی 32946. سمیتے 32947. سمیٹ 32948. سمیٹنا 32949. سمیچ 32950. سمیچی 32951. سمیچین 32952. سمیر 32953. سمیر 32954. سمیرو 32955. سمیك 32956. سمیك 32957. سمیك 32958. سمیكا 32959. سمیكا 32960. سمیكار 32961. سمیكتی 32962. سمیكرن 32963. سمیكریا 32964. سمیكش 32965. سمیكشا 32966. سمیل 32967. سمین 32968. سمین 32969. سمیہا 32970. سن 32971. سن 32972. سن 32973. سن 32974. سن 32975. سن 32976. سن 32977. سن 32978. سنا 32979. سنا 32980. سنا 32981. سنا 32982. سنا 32983. سنا 32984. سنا 32985. سناءی 32986. سناءی 32987. سنابھہ 32988. سناپت 32989. سناپٹ 32990. سناتن 32991. سناتھا 32992. سناتھہ 32993. سناٹا 32994. سنار 32995. سنارن 32996. سنارنی 32997. سنارنی 32998. سناري 32999. سناري 33000. سناري 33001. سناڑي 33002. سناسی 33003. سناسیر 33004. سناشیر 33005. سنام 33006. سنامن 33007. سنامی
«
Previous

سمراٹ

»
Next
सॆाट sam-rāṭ, s.m. Sovereign lord, paramount sovereign.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.