Previous 200 Entries24872. دﺟﻠﻪ 24873. د 24874. د 24875. دﭤﻨﺎ 24876. دﭤﻬﻮﻧﺎ 24877. دﭼﻬﻨﻲ24878. دﺧﺎﻧﯽ 24879. دﺧﻞ 24880. دا 24881. دا 24882. داءرہ 24883. داءرہ 24884. داءم 24885. داءم 24886. داءمی 24887. داءمی 24888. داءن 24889. داءی 24890. داءی 24891. داءین 24892. داءین 24893. داءین 24894. داءین 24895. داءین 24896. داءین 24897. داب 24898. داب 24899. داب 24900. داب 24901. دابا 24902. دابت 24903. دابنا 24904. دابھہ 24905. دابھیہ 24906. دابی 24907. داپ 24908. داپ 24909. دات 24910. دات 24911. داتا 24912. داتاپن 24913. داتار 24914. داتپن 24915. داتر 24916. داتر 24917. داترتا 24918. داترتا 24919. داترتو 24920. داترتو 24921. داتن 24922. داتون 24923. داتویتا 24924. داتویہ 24925. داج 24926. داخل 24927. داخلا 24928. داخلہ 24929. داخلی 24930. داد 24931. داد 24932. داد 24933. دادا 24934. دادار 24935. دادر 24936. دادرا 24937. دادروا 24938. دادس 24939. دادسرا 24940. دادسرا 24941. دادسسرا 24942. دادسسرا 24943. دادنی 24944. دادہ 24945. دادهنا 24946. دادو 24947. دادي 24948. دادي 24949. دار 24950. دار 24951. دار 24952. دار 24953. دار 24954. دارا 24955. دارا 24956. داراءی 24957. داراب 24958. دارج 24959. دارچینی 24960. دارد 24961. دارد 24962. داردر 24963. داردرنی 24964. داردري 24965. داردریہ 24966. دارڈهیہ 24967. دارشٹانت 24968. دارك 24969. دارك 24970. داركا 24971. دارمب 24972. دارمب 24973. دارمدار 24974. دارن 24975. دارن 24976. دارن 24977. دارو 24978. دارو 24979. داروڑا 24980. داروڑا 24981. داروڑي 24982. داروڑي 24983. داروغا 24984. داروغا 24985. داروغگی 24986. داروغگی 24987. داروكا 24988. داروكا 24989. داروي 24990. داروي 24991. داري 24992. داري 24993. داڑك 24994. داڑك 24995. داڑم 24996. داڑم 24997. داڑها 24998. داڑها 24999. داڑهیہ 25000. داڑهیہ 25001. داس 25002. داس 25003. داسا 25004. داسا 25005. داسپر 25006. داسپر 25007. داستا 25008. داستا 25009. داستو 25010. داستو 25011. داسكا 25012. داسكا 25013. داسی 25014. داسی 25015. داسیہ 25016. داسیہ 25017. داش 25018. داش 25019. داشت 25020. داشت 25021. داشی 25022. داشی 25023. داشیرك 25024. داشیرك 25025. داعی 25026. داعی 25027. داغ 25028. داغ 25029. داغی 25030. دافع 25031. دافع 25032. دافعہ 25033. دافعہ 25034. داك 25035. داك 25036. داكش 25037. داكشاینی 25038. داكشی 25039. داكشی 25040. داكھہ 25041. داگ 25042. داگنا 25043. دال 25044. دال 25045. دالا 25046. دالان 25047. دالان 25048. دالدر 25049. دالدر 25050. دالدر 25051. دالدري 25052. دالل 25053. دالل 25054. دالہ 25055. دالون 25056. دام 25057. دام 25058. دام 25059. دام 25060. دام 25061. داما 25062. داما 25063. دامادي 25064. داماساہ 25065. داماساهی 25066. دامان 25067. دامبھك 25068. دامبھك 25069. داملپت 25070. دامن 25071. دامن
«
Previous

دﭼﻬﻨﻲ

»
Next
दिच्छनी daććhinī, adj. & s.m.=dakshinīya, q.v.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.