Previous 200 Entries27196. دیبی 27197. دیبی 27198. دیپ 27199. دیپ 27200. دیپالی 27201. دیپتہ27202. دیپتی 27203. دیپك 27204. دیپكا 27205. دیپن 27206. دیپنا 27207. دیپیمان 27208. دیت 27209. دیت 27210. دیت 27211. دیت 27212. دیتا 27213. دیتلا 27214. دیتن 27215. دیتی 27216. دیتیہ 27217. دیتیہ 27218. دیٹ 27219. دیٹھنا 27220. دیٹھہ 27221. دیٹھی 27222. دیجا 27223. دیجو 27224. دیجور 27225. دیچھا 27226. دیچھت 27227. دید 27228. دید 27229. دیدار 27230. دیدارو 27231. دیدن 27232. دیدنی 27233. دیدہ 27234. دیدہ 27235. دیدهت 27236. دیدهت 27237. دیدهتی 27238. دیدهتی 27239. دیدهو 27240. دیدیپیمان 27241. دي دینا 27242. دیر 27243. دیر 27244. دیرا 27245. دیرگھكا 27246. دیرگھہ 27247. دیروز 27248. دیروزہ 27249. دیري 27250. دیري 27251. دیرین 27252. دیرینہ 27253. دیڑ 27254. دیس 27255. دیسا 27256. دیساچار 27257. دیسارنا 27258. دیساور 27259. دیساور 27260. دیساوري 27261. دیساوري 27262. دیسنا 27263. دیسو 27264. دیسوال 27265. دیسے 27266. دیسی 27267. دیسی 27268. دیش 27269. دیشاكھہ 27270. دیشاور 27271. دیشاور 27272. دیشاوري 27273. دیشاوري 27274. دیشب 27275. دیشكار 27276. دیشكار 27277. دیشكاري 27278. دیشكاري 27279. دیشنی 27280. دیشی 27281. دیشیہ 27282. دیشیہ 27283. دیشیہ 27284. دیغ 27285. دیكشا 27286. دیكشت 27287. دیكشتا 27288. دیكشتا 27289. دیكشتري 27290. دیكشتري 27291. دیكھا 27292. دیكھا 27293. دیكھاءی 27294. دیكھانا 27295. دیكھت 27296. دیكھت 27297. دیكھت 27298. دیكھتا 27299. دیكھتا 27300. دیكھلانا 27301. دیكھن 27302. دیكھنا 27303. دیكھنا 27304. دیكھو 27305. دیكھویا 27306. دیگ 27307. دیگچا 27308. دیگچہ 27309. دیگچی 27310. دیگر 27311. دیگمبر 27312. دیل 27313. دیلھی 27314. دي مارنا 27315. دیمك 27316. دین 27317. دین 27318. دین 27319. دین 27320. دین 27321. دین 27322. دین 27323. دینا 27324. دینا 27325. دینار 27326. دیناناتھہ 27327. دینت 27328. دینتا 27329. دینتا 27330. دینتا 27331. دینتاءی 27332. دینتاءی 27333. دینتاءی 27334. دینتو 27335. دینتو 27336. دینتو 27337. دینك 27338. دینكی 27339. دین لین 27340. دینھا 27341. دینو 27342. دینون 27343. دینون 27344. دینی 27345. دینیہ 27346. دیہ 27347. دیہ 27348. دیہ 27349. دیہا 27350. دیہات 27351. دیہاتی 27352. دیہر 27353. دیہر 27354. دیہر 27355. دیہرا 27356. دیہرا 27357. دیہري 27358. دیہك 27359. دیہلی 27360. دیہن 27361. دیہہ 27362. دیہی 27363. دیہی 27364. دیہی 27365. دیو 27366. دیو 27367. دیو 27368. دیو 27369. دیوا 27370. دیوا 27371. دیوا 27372. دیوا 27373. دیوات 27374. دیوار 27375. دیوار 27376. دیوارا 27377. دیواري 27378. دیواڑا 27379. دیواگت 27380. دیوال 27381. دیوال 27382. دیوال 27383. دیوال 27384. دیوالا 27385. دیوالءی 27386. دیوالی 27387. دیوالی 27388. دیوالی 27389. دیوالیا 27390. دیوان 27391. دیوانا 27392. دیوانا 27393. دیوانپن 27394. دیوانگی 27395. دیوانہ
«
Previous

دیپتہ

»
Next
दीƯ dīpta, adj. Blazing, flaming, in flames; flashing, radiant, luminous, bright, glowing:—dīpta-mān, adj. corr. of dīpti-mān, q.v.s.v. dīpti.

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.