Previous 200 Entries25331. ددهیل 25332. ددوڑا 25333. ددیا 25334. ددیال 25335. ددیال 25336. دڈوكنا25337. دﺛﺎر 25338. دﺛﺎر 25339. در 25340. در 25341. در 25342. در 25343. در 25344. در 25345. در 25346. در 25347. درا 25348. درا 25349. دراءی 25350. دراج 25351. دراج 25352. درار 25353. درار 25354. دراز 25355. دراز 25356. دراز 25357. درازي 25358. دراڑ 25359. دراڑ 25360. دراكشا 25361. دراكشا 25362. دراكہ 25363. دراگھما 25364. دراگھما 25365. درامد 25366. دران 25367. دران 25368. درانا 25369. درانا 25370. درانت 25371. درانتی 25372. درانی 25373. دراهم 25374. دراو 25375. دراو 25376. دراوڈ 25377. دراوڈي 25378. دراورك 25379. دراوڑ 25380. دراوڑك 25381. دراوك 25382. دراوكا 25383. دراوكر 25384. دراون 25385. دراونا 25386. درایت 25387. درب 25388. دربار 25389. درباري 25390. دربان 25391. دربڑ 25392. دربست 25393. دربل 25394. دربند 25395. دربندي 25396. دربہرا 25397. دربھہ 25398. دربی 25399. درپ 25400. درپا 25401. درپن 25402. درپی 25403. درپی 25404. درپیش 25405. درت 25406. درت 25407. درج 25408. درج 25409. درجات 25410. درجك 25411. درجن 25412. درجہ 25413. درجی 25414. درخت 25415. درخشان 25416. درخشانی 25417. درخشندگی 25418. درخشندہ 25419. درخواست 25420. درخور 25421. درد 25422. درد 25423. دردا 25424. دردا 25425. دردبھی 25426. دردر 25427. دردر 25428. دردر 25429. دردرا 25430. دردراپن 25431. دردرانا 25432. دردرتا 25433. دردرتا 25434. دردرتو 25435. دردرتو 25436. دردرنی 25437. دردرو 25438. دردري 25439. درڈهہ 25440. درز 25441. درزن 25442. درزن 25443. درزنی 25444. درزي 25445. درڑهاءی 25446. درڑهاءی 25447. درڑهاءی 25448. درڑهابھكتی 25449. درڑهانا 25450. درڑهتا 25451. درڑهتا 25452. درڑهتا 25453. درڑهتاءی 25454. درڑهتاءی 25455. درڑهتاءی 25456. درڑهہ 25457. درڑهہ 25458. درس 25459. درس 25460. درسانا 25461. درسایا 25462. درست 25463. درست 25464. درستگی 25465. درستی 25466. درسٹی 25467. درسك 25468. درسن 25469. درسنا 25470. درسنی 25471. درسنیہ 25472. درسی 25473. درسی 25474. درش 25475. درشا 25476. درشانا 25477. درشایا 25478. درشت 25479. درشت 25480. درشتانہ 25481. درشتی 25482. درشٹ 25483. درشٹ 25484. درشٹانت 25485. درشٹی 25486. درشك 25487. درشن 25488. درشنی 25489. درشنیہ 25490. درشوپم 25491. درشی 25492. درشی 25493. درشیتا 25494. درشیہ 25495. درعہ 25496. درفش 25497. درفشان 25498. درفشہ 25499. درقہ 25500. درك 25501. درك 25502. درك 25503. دركا 25504. دركات 25505. دركار 25506. دركاري 25507. دركانا 25508. دركلم 25509. دركنا 25510. دركنار 25511. دركھال 25512. دركھی 25513. درگ 25514. درگ 25515. درگا 25516. درگاہ 25517. درگاها 25518. درگبنسی 25519. درگذر 25520. درگرفت 25521. درگہ 25522. درگیر 25523. درم 25524. درم 25525. درما 25526. درمان 25527. درماندہ 25528. درماها 25529. درمٹ 25530. درمس
«
Previous

دڈوكنا

»
Next
दडकना ू daḍūknā[redupl. of ḍoṅknā], v.n. To low, to bellow (as cattle;=ḍakārne, q.v.); to roar; to thunder.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.