Previous 200 Entries25946. دلوانا 25947. دلویا 25948. دلویا 25949. دلی 25950. دلی 25951. دلی25952. دلیا 25953. دلیپ 25954. دلے پنج 25955. دلیتی 25956. دلیچا 25957. دلیر 25958. دلیرانہ 25959. دلیري 25960. دلیگندهی 25961. دلیل 25962. دلیلی 25963. دلیما 25964. دلینتی 25965. دلینڈي 25966. دم 25967. دم 25968. دم 25969. دم 25970. دم 25971. دماترا 25972. دماد 25973. دماع 25974. دماغ 25975. دماغی 25976. دماما 25977. دمامہ 25978. دمان 25979. دمانا 25980. دمانك 25981. دمءی 25982. دمبال 25983. دمبھہ 25984. دمبھی 25985. دمپتی 25986. دمپتی 25987. دمپل 25988. دمچی 25989. دمدمانا 25990. دمدمہ 25991. دمرك 25992. دمركا 25993. دمري 25994. دمڑا 25995. دمڑي 25996. دمك 25997. دمك 25998. دمكا 25999. دمكا 26000. دمكڑا 26001. دمكل 26002. دمكلا 26003. دمكنا 26004. دمكھڑا 26005. دمل 26006. دملی 26007. دم مدار 26008. دمن 26009. دمن 26010. دمن 26011. دمنا 26012. دمنك 26013. دمنو 26014. دمنی 26015. دمنیہ 26016. دمہ 26017. دموست 26018. دموي 26019. دمی 26020. دمیدگی 26021. دمیدہ 26022. دمینتی 26023. دمیہ 26024. دن 26025. دﭤﻬﻮن 26026. دﭤﻬﻮن 26027. دنا 26028. دنا 26029. دنا 26030. دناءت 26031. دناءی 26032. دناتی 26033. دنادن 26034. دنایت 26035. دنب 26036. دنبال 26037. دنبالا 26038. دنبالہ 26039. دنبل 26040. دنبہ 26041. دنت 26042. دنتاولی 26043. دنتر 26044. دنتھل 26045. دنتھلا 26046. دنتو 26047. دنتوا 26048. دنتی 26049. دنتی 26050. دنتی 26051. دنتیل 26052. دنتیلا 26053. دنتیہ 26054. دنج 26055. دند 26056. دند 26057. دند 26058. دندا 26059. دندارو 26060. دندان 26061. دندانہ 26062. دندبھی 26063. دندكا 26064. دندم 26065. دندمار 26066. دندنانا 26067. دندو 26068. دنڈ 26069. دنڈا 26070. دنڈایمان 26071. دنڈت 26072. دنڈك 26073. دنڈكا 26074. دنڈن 26075. دنڈنا 26076. دنڈنیہ 26077. دنڈوت 26078. دنڈي 26079. دنڈي 26080. دنڈیہ 26081. دنس 26082. دنش 26083. دنشت 26084. دنشٹرا 26085. دنشٹري 26086. دنشك 26087. دنشن 26088. دنشی 26089. دنشیر 26090. دنكا 26091. دنكا 26092. دنكر 26093. دنگ 26094. دنگا 26095. دنگانی 26096. دنگءی 26097. دنگري 26098. دنگست 26099. دنگل 26100. دنگیت 26101. دنو 26102. دنوندها 26103. دنوندهہ 26104. دنوندهی 26105. دنوندي 26106. دنی 26107. دنی 26108. دنیا 26109. دنیا 26110. دنیاوي 26111. دنیت 26112. دنیوي 26113. دہ 26114. دﭼﻬہ 26115. دﭼﻬہ 26116. دہ 26117. دہ 26118. دہ 26119. دہ 26120. دها 26121. دهاءی 26122. دهاءی 26123. دهاءی 26124. دهاءی 26125. دهاءین 26126. دهابا 26127. دهابري 26128. دهابھاءی 26129. دهاپ 26130. دهاپنا 26131. دهات 26132. دهات 26133. دهاتا 26134. دهاتپ 26135. دهاتركا 26136. دهاتري 26137. دهاتري 26138. دهاتري 26139. دهاتكی 26140. دهاتو 26141. دهاتی 26142. دهاٹی 26143. دهاڈا 26144. دهار 26145. دهار
«
Previous

دلی

»
Next
िदल्ली dillī, prop. n. The city of Dillīor Dehlī(also callcd Shāhjahānābād;—the ancient Hastināpur; cf. S. dilī-pa):—dillī-wāl, dillī-wālā, s.m. A native, or an inhabitant, of Dillī.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.