Previous 200 Entries20003. جنی 20004. جنی 20005. جنی 20006. جنی 20007. جنے 20008. جنی20009. جنیا 20010. جنیا 20011. جنیبت 20012. جنیت 20013. جنیتا 20014. جنیرا 20015. جنین 20016. جنیہ 20017. جنیہ 20018. جنیو 20019. جنیوا 20020. جہا 20021. جھاءین 20022. جھاب 20023. جھابا 20024. جھابر 20025. جھابرا 20026. جھابلی 20027. جھاپا 20028. جہات 20029. جہاٹ 20030. جھاٹا 20031. جھاٹكا 20032. جہاج 20033. جھاجھا 20034. جھاجھر 20035. جہاد 20036. جھاد 20037. جھادا 20038. جہادي 20039. جھاڈ 20040. جھاڈا 20041. جہار 20042. جھارا 20043. جھارا 20044. جہارنا 20045. جھارنا 20046. جھاري 20047. جھاري 20048. جہاز 20049. جہازي 20050. جھاڑ 20051. جھاڑ 20052. جھاڑا 20053. جھاڑا 20054. جھاڑن 20055. جھاڑنا 20056. جھاڑنا 20057. جھاڑنت 20058. جھاڑو 20059. جھاڑي 20060. جھاكري 20061. جھاكڑي 20062. جھاگ 20063. جہال 20064. جھال 20065. جھالا 20066. جہالت 20067. جھالر 20068. جھالرا 20069. جھالري 20070. جھالڑا 20071. جھالنا 20072. جھام 20073. جھاما 20074. جھامر 20075. جھامر 20076. جھامك 20077. جہان 20078. جہان 20079. جھانءی 20080. جھانپ 20081. جھانپا 20082. جھانپنا 20083. جھانپو 20084. جھانٹ 20085. جھانج 20086. جھانجن 20087. جھانجھا 20088. جھانجھٹ 20089. جھانجھر 20090. جھانجھن 20091. جھانجھہ 20092. جھانجھہ 20093. جھانجھی 20094. جھانجھیا 20095. جھانجی 20096. جھانسا 20097. جھانسنا 20098. جھانسو 20099. جہانك 20100. جھانك 20101. جھانك 20102. جھانكڑ 20103. جھانكنا 20104. جھانكھہ 20105. جھانكی 20106. جھانگ 20107. جھانگی 20108. جھانھوا 20109. جھانوان 20110. جھانور 20111. جھانورا 20112. جھانوري 20113. جھانولی 20114. جھانولی 20115. جہانی 20116. جہانیان 20117. جھاو 20118. جھاور 20119. جھاولی 20120. جھاوو 20121. جھبا 20122. جھبرا 20123. جھبكا 20124. جھبكانا 20125. جھبوا 20126. جھبی 20127. جھبیا 20128. جھپ 20129. جھپا 20130. جھپات 20131. جھپاٹ 20132. جھپاٹا 20133. جھپاس 20134. جھپاسیا 20135. جھپاك 20136. جھپاكا 20137. جھپان 20138. جھپانا 20139. جھپٹ 20140. جھپٹا 20141. جھپٹانا 20142. جھپٹنا 20143. جھپك 20144. جھپكا 20145. جھپكانا 20146. جھپكنا 20147. جھپكی 20148. جھپلانا 20149. جھپیٹ 20150. جھپیٹنا 20151. جہت 20152. جھٹ 20153. جھٹ 20154. جھٹا 20155. جھٹاس 20156. جھٹالنا 20157. جھٹانا 20158. جھٹت 20159. جھٹك 20160. جھٹكا 20161. جھٹكا 20162. جھٹكانا 20163. جھٹكنا 20164. جھٹل 20165. جھٹلانا 20166. جھٹھالنا 20167. جھٹھلانا 20168. جھٹی 20169. جھٹیانا 20170. جھٹیل 20171. جھجر 20172. جھجري 20173. جھجك 20174. جھجكانا 20175. جھجكنا 20176. جھجنا 20177. جھجھا 20178. جھجھر 20179. جھجھركا 20180. جھجھرنا 20181. جھجھري 20182. جھجھك 20183. جھجھكارا 20184. جھجھكارنا 20185. جھجھكانا 20186. جھجھكنا 20187. جھجھلا 20188. جھجھلانا 20189. جھجھلكا 20190. جھجھنا 20191. جھجھہ 20192. جھچك 20193. جھچكنا 20194. جہد 20195. جھڈو 20196. جہر 20197. جھر 20198. جھر 20199. جھر 20200. جھرا 20201. جھرا 20202. جھراٹا
«
Previous

جنی

»
Next
jinnī, s.m.f. One of the genii=jin, q.v.
Origin: Arabic

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.