Previous 200 Entries18196. تیوندها 18197. تیوهار 18198. تیوهار 18199. تیوهاري 18200. تییل 18201. تییہ18202. تییہ 18203. ث 18204. ثابپ 18205. ثابپ خانی 18206. ثاقب 18207. ثالث 18208. ثالثہ 18209. ثالثی 18210. ثالوث 18211. ثامن 18212. ثانی 18213. ثانیاً 18214. ثانیہ 18215. ثبب 18216. ثبوت 18217. ثرا 18218. ثروت 18219. ثریا 18220. ثعبان 18221. ثعلب 18222. ثفل 18223. ثقات 18224. ثقالت 18225. ثقل 18226. ثقہ 18227. ثقیل 18228. ثلاث 18229. ثلاث 18230. ثلاثی 18231. ثلث 18232. ثمانیہ 18233. ثمر 18234. ثمرہ 18235. ثمن 18236. ثمن 18237. ثمن 18238. ثمین 18239. ثنا 18240. ثواب 18241. ثوابت 18242. ثوابی 18243. ثوانی 18244. ثوب 18245. ثور 18246. ثیاب 18247. ثیات 18248. ثیبہ 18249. ٹ 18250. ٹابر 18251. ٹاپ 18252. ٹاپا 18253. ٹاپرا 18254. ٹاپنا 18255. ٹاپو 18256. ٹاٹ 18257. ٹاٹ 18258. ٹاٹك 18259. ٹاٹك 18260. ٹاٹی 18261. ٹاچنی 18262. ٹار 18263. ٹارنا 18264. ٹاري 18265. ٹاڑي 18266. ٹاكھنا 18267. ٹال 18268. ٹال 18269. ٹال 18270. ٹالا 18271. ٹالا 18272. ٹالنا 18273. ٹالی 18274. ٹامك 18275. ٹانا 18276. ٹانٹ 18277. ٹانٹا 18278. ٹانٹھا 18279. ٹانٹھاءی 18280. ٹانچ 18281. ٹانچڑا 18282. ٹانچنا 18283. ٹانڈ 18284. ٹانڈ 18285. ٹانڈا 18286. ٹانڈي 18287. ٹانڑ 18288. ٹانڑي 18289. ٹانك 18290. ٹانكا 18291. ٹانكر 18292. ٹانكن 18293. ٹانكنا 18294. ٹانكنی 18295. ٹانكھہ 18296. ٹانكی 18297. ٹانگ 18298. ٹانگري 18299. ٹانگن 18300. ٹانگنا 18301. ٹانگھن 18302. ٹانگی 18303. ٹاننا 18304. ٹایر 18305. ٹایري 18306. ٹبا 18307. ٹبا 18308. ٹبر 18309. ٹبہ 18310. ٹبھانا 18311. ٹبھاو 18312. ٹبھك 18313. ٹبھك 18314. ٹبھكنا 18315. ٹپ 18316. ٹپا 18317. ٹپا 18318. ٹپاٹوا 18319. ٹپاٹوءی 18320. ٹپال 18321. ٹپالی 18322. ٹپانا 18323. ٹپانا 18324. ٹپٹپانا 18325. ٹپس 18326. ٹپك 18327. ٹپكا 18328. ٹپكا 18329. ٹپكانا 18330. ٹپكاو 18331. ٹپكنا 18332. ٹپكی 18333. ٹپن 18334. ٹپنا 18335. ٹپنی 18336. ٹپہ 18337. ٹپور 18338. ٹٹا 18339. ٹٹانا 18340. ٹٹبھہ 18341. ٹٹ پونجیا 18342. ٹٹٹانا 18343. ٹٹخارنا 18344. ٹٹر 18345. ٹٹرون ٹون 18346. ٹٹري 18347. ٹٹري 18348. ٹٹڑون ٹون 18349. ٹٹڑي 18350. ٹٹڑي 18351. ٹٹكا 18352. ٹٹكا 18353. ٹٹكار 18354. ٹٹكارنا 18355. ٹٹكاري 18356. ٹٹكنا 18357. ٹٹنیا 18358. ٹٹہري 18359. ٹٹھیا 18360. ٹٹہیا 18361. ٹٹو 18362. ٹٹوانی 18363. ٹٹول 18364. ٹٹولنا 18365. ٹٹولوان 18366. ٹٹونا 18367. ٹٹوهنا 18368. ٹٹی 18369. ٹٹیا 18370. ٹٹیري 18371. ٹٹیہرا 18372. ٹٹیہري 18373. ٹچا 18374. ٹخنا 18375. ٹڈا 18376. ٹڈبھہ 18377. ٹڈي 18378. ٹر 18379. ٹرا 18380. ٹراپن 18381. ٹرانا 18382. ٹرٹر 18383. ٹرٹرانا 18384. ٹرٹري 18385. ٹرخل 18386. ٹركانا 18387. ٹرنا 18388. ٹرو 18389. ٹریندا 18390. ٹسر 18391. ٹسرمسر 18392. ٹسك 18393. ٹسكانا 18394. ٹسكنا 18395. ٹسكنا
«
Previous

تییہ

»
Next
तीय tīya [S. िःतया], s.m. A mound, a boundary mark (cf. thū`ā, and thīhā):—tīyabandī, s.f. Marking a boundary, fixing boundary marks. ٹ
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.