Previous 200 Entries499. اپرتیی 500. اپرتییی 501. اپرچت 502. اپرچلت 503. اپرچنڈ 504. اپرچھا505. اپردهان 506. اپرس 507. اپرس 508. اپرس 509. اپرساد 510. اپرسادي 511. اپرسدهہ 512. اپرسن 513. اپرسنتا 514. اپرسنتا 515. اپرسنتو 516. اپرسنتو 517. اپرش 518. اپركاش 519. اپركٹ 520. اپرلا 521. اپرمان 522. اپرمانك 523. اپرمانیہ 524. اپرمپار 525. اپرمت 526. اپرنچ 527. اپرواءی ترواءی 528. اپروٹھا 529. اپرودهن 530. اپرودهہ 531. اپرودهی 532. اپرونچا 533. اپرونچا 534. اپرونچھا 535. اپرونچھا 536. اپروهت 537. اپروین 538. اپروینتا 539. اپري 540. اپري 541. اپریت 542. اپریكشا 543. اپریل 544. اپریم 545. اپڑنا 546. آپڑنا 547. اپڑهہ 548. اپڑهہ 549. اپڑهے 550. اپڑهے 551. اپس 552. آپس 553. اپسانا 554. اپستھت 555. اپستھہ 556. اپسرا 557. اپسرگ 558. اپسكن 559. اپسمار 560. اپسنا 561. آپش 562. اپشاستر 563. اپشانت 564. اپشانت 565. اپشانتی 566. اپشبد 567. اپشپت 568. اپشٹ 569. اپشٹ 570. اپشكن 571. اپشم 572. اپك 573. آپ كاج 574. اپكار 575. اپكار 576. اپكارك 577. اپكاري 578. اپكاري 579. اپكتا 580. اپكرشٹ 581. اپكرشٹتا 582. اپكرشٹتا 583. اپكرشٹتو 584. اپكرشٹتو 585. اپكرم 586. اپكرم 587. اپكرن 588. اپكش 589. اپكلنك 590. اپكیرت 591. اپگت 592. اپگت 593. اپگت 594. اپگرہ 595. اپگم 596. اپل 597. اپلا 598. اپلانا 599. آپلاو 600. اپلپت 601. آپلت 602. اپلج 603. اپلجا 604. اپلجی 605. اپلچھن 606. اپلچھن 607. اپلچھن 608. اپلچھن 609. اپلچھن 610. اپلچھن 611. اپلچھنا 612. اپلچھنا 613. اپلچھنا 614. اپلكشن 615. اپلكشن 616. اپلكشنا 617. آپلو 618. اپلی 619. اپلیپ 620. اپلیپ 621. اپلیپن 622. اپلیپن 623. اپما 624. اپما 625. اپمان 626. اپمان 627. اپمان 628. اپمانت 629. اپمانی 630. اپمانیہ 631. اپمپا 632. اپمت 633. اپمرتی 634. اپمی 635. اپمیہ 636. آپن 637. اپن 638. آپن 639. آپن 640. اپن 641. آپنا 642. اپنا 643. اپنام 644. اپنامی 645. اپنانا 646. اپنایت 647. اپنپا 648. اپنتھہ 649. اپنتھی 650. اپنشد 651. آپنك 652. اپنگ 653. اپنگ 654. اپنندا 655. اپنندك 656. اپنو 657. آپنو 658. آپنو 659. اپنو 660. اپنی 661. اپنی 662. اپنیاس 663. اپنیتر 664. اپنین 665. اپنین 666. اپنیہ 667. اپہار 668. اپہارك 669. اپہاري 670. اپہاس 671. اپھالنا 672. اپھان 673. اپھرا 674. اپھراءی 675. اپھرانا 676. اپہرتا 677. اپہرن 678. اپھرنا 679. اپہرنا 680. اپھریا 681. اپھل 682. اپھلت 683. اپھلتا 684. آپہنچنا 685. اپھننا 686. اپہنو 687. اپھو 688. اپھیم 689. اپھین 690. اپھینڈا 691. اپواد 692. اپواد 693. اپوادت 694. اپوادي 695. اپوادي 696. اپواس 697. اپواسی 698. اپوت
«
Previous

اپرچھا

»
Next
अपिरच्छा apariććhā, s.f.= اپریكشا aparīkshā, q.v.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.