Previous 200 Entries57452. یو 57453. یوا 57454. یوا 57455. یواپن 57456. یواس 57457. یوانكر57458. یوانی 57459. یوپ 57460. یوتا 57461. یوتش 57462. یوتشی 57463. یوتك 57464. یوتك 57465. یوتكھہ 57466. یوتن 57467. یوتھا 57468. یوتھپ 57469. یوتھہ 57470. یوتہی 57471. یوتو 57472. یوتی 57473. یوجن 57474. یوجنا 57475. یودها 57476. یودها 57477. یودهاپن 57478. یودهن 57479. یودهی 57480. یوراج 57481. یورپ 57482. یورش 57483. یوروپ 57484. یوروپیہ 57485. یوز 57486. یوسف 57487. یوش 57488. یوشا 57489. یوشت 57490. یوشتا 57491. یوشتا 57492. یوشتا 57493. یوشنا 57494. یوك 57495. یوكا 57496. یوگ 57497. یوگاروڑهہ 57498. یوگاسن 57499. یوگتا 57500. یوگك 57501. یوگن 57502. یوگن 57503. یوگندرا 57504. یوگنی 57505. یوگوهی 57506. یوگی 57507. یوگیتا 57508. یوگیتو 57509. یوگیسور 57510. یوگیشور 57511. یوگیہ 57512. یوم 57513. یومیہ 57514. یون 57515. یون 57516. یون 57517. یون 57518. یون 57519. یون 57520. یون 57521. یونا 57522. یونان 57523. یونانی 57524. یونانیان 57525. یونانیہ 57526. یونس 57527. یونستھہ 57528. یونكا 57529. یونی 57530. یونی 57531. یونی 57532. یوہ 57533. یے 57534. ییاتی 57535. ییءی 57536. ییك 57537. یین 57538. یین 57539. ییہہ 57540. ییہو 57541. ییہی
«
Previous

یوانكر

»
Next
यवांकुर yavāṅkur (यव+अङ्कुर), s.m. See s.v. yavaor yav.

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.