Previous 200 Entries43758. گنا 43759. گنا 43760. گنا 43761. گنا 43762. گناكر 43763. گناكر43764. گنانا 43765. گناہ 43766. گناونا 43767. گنبد 43768. گنبذ 43769. گنبذي 43770. گنبھیر 43771. گنپت 43772. گنت 43773. گنتا 43774. گنتا 43775. گنتھوانا 43776. گنتو 43777. گنتو 43778. گنتی 43779. گنتیس 43780. گنٹا 43781. گنٹا 43782. گنٹہڑا 43783. گنٹہڑي 43784. گنٹهم 43785. گنٹهنا 43786. گنٹهہ 43787. گنٹهوارا 43788. گنٹهي 43789. گنٹهیا 43790. گنٹهیلا 43791. گنج 43792. گنج 43793. گنجا 43794. گنجا 43795. گنجاءشی 43796. گنجاءی 43797. گنجاءی 43798. گنجان 43799. گنجانی 43800. گنجایش 43801. گنجت 43802. گنجرنا 43803. گنجشك 43804. گنجفہ 43805. گنجلیڑگ 43806. گنجن 43807. گنجنا 43808. گنجنا 43809. گنجنی 43810. گنجہ 43811. گنجھا 43812. گنجہار 43813. گنجھیل 43814. گنجور 43815. گنجولنا 43816. گنجی 43817. گنجی 43818. گنجیا 43819. گنجیا 43820. گنجیڑي 43821. گنجیفہ 43822. گنجیلی 43823. گنجیلی 43824. گنجینہ 43825. گنچا 43826. گنچا 43827. گند 43828. گندا 43829. گندا 43830. گندا 43831. گندا 43832. گندانا 43833. گندر 43834. گندروالا 43835. گندروپن 43836. گندري 43837. گندڑوالا 43838. گندك 43839. گندك 43840. گندگی 43841. گندگی 43842. گندم 43843. گندمی 43844. گندنا 43845. گندہ 43846. گندہ 43847. گندها 43848. گندهار 43849. گندهاوٹ 43850. گندهرب 43851. گندهربنی 43852. گندهرو 43853. گندهروي 43854. گندهك 43855. گندهكی 43856. گندهنا 43857. گندهہ 43858. گندهوانا 43859. گندہی 43860. گندهیل 43861. گندهیلا 43862. گندوڑا 43863. گندي 43864. گندي 43865. گندیري 43866. گندیلا 43867. گندیلا 43868. گنڈ 43869. گنڈ 43870. گنڈ 43871. گنڈ 43872. گنڈ 43873. گنڈا 43874. گنڈا 43875. گنڈاسا 43876. گنڈاسی 43877. گنڈرارا 43878. گنڈرالا 43879. گنڈري 43880. گنڈسا 43881. گنڈك 43882. گنڈك 43883. گنڈگی 43884. گنڈلا 43885. گنڈلی 43886. گنڈمالا 43887. گنڈہ 43888. گنڈهو 43889. گنڈهیلا 43890. گنڈي 43891. گنڈي 43892. گنڈي 43893. گنڈیا 43894. گنڈیري 43895. گنڈیلا 43896. گنڑسا 43897. گنك 43898. گنك 43899. گنكا 43900. گنكاٹا 43901. گنكٹا 43902. گنكی 43903. گنگ 43904. گنگ 43905. گنگ 43906. گنگا 43907. گنگا 43908. گنگاءی 43909. گنگال 43910. گنگالا 43911. گنگریا 43912. گنگن 43913. گنگنا 43914. گنگناپن 43915. گنگناٹ 43916. گنگنانا 43917. گنگناہٹ 43918. گنگھی 43919. گنگوٹی 43920. گنم 43921. گنمٹ 43922. گنن 43923. گنن 43924. گنن 43925. گننا 43926. گننیہ 43927. گنہ 43928. گنهاٹ 43929. گنھانجنی 43930. گنہون 43931. گنو 43932. گنواءی 43933. گنواءین 43934. گنوار 43935. گنوارپن 43936. گنوارو 43937. گنواري 43938. گنوان 43939. گنوانا 43940. گنوانا 43941. گنواهی 43942. گنواو 43943. گنور 43944. گنورو 43945. گنوري 43946. گنونت 43947. گنوي 43948. گنویلا 43949. گنوین 43950. گنی 43951. گنی 43952. گنی 43953. گنی 43954. گنی 43955. گنیا 43956. گنیا 43957. گنیس
«
Previous

گناكر

»
Next
गुनाकर gunākar, s.m. corr. 1˚of guṇā-kār, q.v.s.v. guṇā;—2˚of gunāh-gār, or gunah-gār, q.v.s.v. gunāh.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.