Previous 200 Entries28059. ڈهونڈ 28060. ڈهونڈ 28061. ڈهونڈ 28062. ڈهونڈا 28063. ڈهونڈا 28064. ڈهونڈنا28065. ڈهونڈهار 28066. ڈهونڈهن 28067. ڈهونڈهنا 28068. ڈهونڈهہ 28069. ڈهونڈهہ 28070. ڈهونڈهہ 28071. ڈهونڈهوانا 28072. ڈهونڈهیا 28073. ڈهونڈي 28074. ڈهونڈیا 28075. ڈهونڑ 28076. ڈهونڑنا 28077. ڈهونڑنا 28078. ڈهونڑهنا 28079. ڈهونڑهنا 28080. ڈهونڑي 28081. ڈهونس 28082. ڈهونسر 28083. ڈهونك 28084. ڈهونكنا 28085. ڈهونگ 28086. ڈهونگا 28087. ڈهونگی 28088. ڈهونگی 28089. ڈهونگیا 28090. ڈهونگیا 28091. ڈهوہ 28092. ڈهوها 28093. ڈهی 28094. ڈهے 28095. ڈهیا 28096. ڈهیا 28097. ڈهیبري 28098. ڈهیبوا 28099. ڈهیپ 28100. ڈهیپ 28101. ڈهیپا 28102. ڈهیپا 28103. ڈهیٹ 28104. ڈهیٹ 28105. ڈهیٹھا 28106. ڈهیٹھا 28107. ڈهیٹھا 28108. ڈهیٹھاءی 28109. ڈهیٹھہ 28110. ڈهیٹھہ 28111. ڈهیٹھہ 28112. ڈهیٹھہ 28113. ڈهیڈ 28114. ڈهیڈها 28115. ڈهیر 28116. ڈهیرا 28117. ڈهیري 28118. ڈهیري 28119. ڈهیريكوا 28120. ڈهیڑ 28121. ڈهیڑ 28122. ڈهیڑهہ 28123. ڈهیڑهہ 28124. ڈهیڑهی 28125. ڈهیڑي 28126. ڈهیك 28127. ڈهیكلی 28128. ڈهیكولی 28129. ڈهیگ 28130. ڈهیل 28131. ڈهیلا 28132. ڈهیلا 28133. ڈهیلاءی 28134. ڈهیلوانس 28135. ڈهیلوانسی 28136. ڈهیم 28137. ڈهیما 28138. ڈهین 28139. ڈهینا 28140. ڈهینڈا 28141. ڈهینڈرا 28142. ڈهینڈس 28143. ڈهینڈها 28144. ڈهینڈهی 28145. ڈهینڑس 28146. ڈهینڑها 28147. ڈهینڑي 28148. ڈهینكا 28149. ڈهینكا 28150. ڈهینكر 28151. ڈهینكلی 28152. ڈهینكھر 28153. ڈهینكوا 28154. ڈهینكی 28155. ڈهینگ 28156. ڈهینگا 28157. ڈهیہا 28158. ڈهیہا 28159. ڈهیو 28160. ڈوا 28161. ڈوءی 28162. ڈوب 28163. ڈوب 28164. ڈوبا 28165. ڈوبا 28166. ڈوباءی 28167. ڈوبارا 28168. ڈوبان 28169. ڈوبانا 28170. ڈوبتا 28171. ڈوبن 28172. ڈوبنا 28173. ڈوبنا 28174. ڈوبنت 28175. ڈوبونا 28176. ڈوڈا 28177. ڈوڈي 28178. ڈور 28179. ڈور 28180. ڈورا 28181. ڈورا 28182. ڈورا 28183. ڈورا 28184. ڈورك 28185. ڈورو 28186. ڈوري 28187. ڈوري 28188. ڈوریا 28189. ڈوڑ 28190. ڈوڑا 28191. ڈوڑها 28192. ڈوڑهی 28193. ڈوڑي 28194. ڈوڑي 28195. ڈوك 28196. ڈوكرا 28197. ڈوكنا 28198. ڈوكی 28199. ڈوگر 28200. ڈول 28201. ڈول 28202. ڈول 28203. ڈولا 28204. ڈولا 28205. ڈولانا 28206. ڈولچا 28207. ڈولچی 28208. ڈولچی 28209. ڈولنا 28210. ڈولی 28211. ڈوم 28212. ڈوم 28213. ڈومب 28214. ڈومب 28215. ڈومپن 28216. ڈومپن 28217. ڈومپنا 28218. ڈومپنا 28219. ڈومر 28220. ڈومڑا 28221. ڈومنپنا 28222. ڈومنی 28223. ڈونج 28224. ڈونج 28225. ڈونجا 28226. ڈونجا 28227. ڈونڈا 28228. ڈونڈا 28229. ڈونڈي 28230. ڈونر 28231. ڈونرا 28232. ڈونڑي 28233. ڈونك 28234. ڈونكنا 28235. ڈونكنا 28236. ڈونگا 28237. ڈونگا 28238. ڈونگاءی 28239. ڈونگاءی 28240. ڈونگان 28241. ڈونگان 28242. ڈونگر 28243. ڈونگرا 28244. ڈونگري 28245. ڈونگھا 28246. ڈونگھی 28247. ڈونگی 28248. ڈونی 28249. ڈوہ 28250. ڈوهرا 28251. ڈوهی 28252. ڈیٹھنا 28253. ڈیٹھہ 28254. ڈیرا 28255. ڈیرا 28256. ڈیرہ 28257. ڈیڑ 28258. ڈیڑ
«
Previous

ڈهونڈنا

»
Next
ढण्डना ू , ढंडना ू ḍhūṅḍnā, v.t.=ḍhūṅḍhnā, q.v.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.