Previous 200 Entries23596. چوجی 23597. چوچ 23598. چوچ 23599. چوچر 23600. چوچلا 23601. چوچی23602. چودا 23603. چودانی 23604. چودري 23605. چودس 23606. چودس 23607. چودش 23608. چودش 23609. چودگھر 23610. چودنا 23611. چودہ 23612. چودہ 23613. چودهان 23614. چودهان 23615. چودهان 23616. چودهر 23617. چودهر 23618. چودهر 23619. چودهر 23620. چودهراءی 23621. چودهراءی 23622. چودهراءی 23623. چودهرایت 23624. چودهرایت 23625. چودهرایت 23626. چودهري 23627. چودهوان 23628. چودو 23629. چودواسا 23630. چودوان 23631. چودوانسا 23632. چوڈا 23633. چوڈول 23634. چور 23635. چور 23636. چور 23637. چور 23638. چور 23639. چور 23640. چورا 23641. چورا 23642. چورا 23643. چورا 23644. چورا 23645. چورارا 23646. چوراسی 23647. چورانا 23648. چورانوي 23649. چورانوین 23650. چوراون 23651. چورس 23652. چورساءی 23653. چورسانا 23654. چورسی 23655. چوركا 23656. چورما 23657. چورمور 23658. چورن 23659. چورنا 23660. چورنسا 23661. چورنكا 23662. چورنگ 23663. چورہ 23664. چوري 23665. چوري 23666. چوري 23667. چوري 23668. چوریہ 23669. چوز 23670. چوز 23671. چوزا 23672. چوزہ 23673. چوڑ 23674. چوڑ 23675. چوڑ 23676. چوڑ 23677. چوڑا 23678. چوڑا 23679. چوڑا 23680. چوڑا 23681. چوڑاءی 23682. چوڑاپن 23683. چوڑال 23684. چوڑال 23685. چوڑالا 23686. چوڑالا 23687. چوڑان 23688. چوڑانا 23689. چوڑاو 23690. چوڑاوت 23691. چوڑي 23692. چوڑیا 23693. چوس 23694. چوس 23695. چوسٹھہ 23696. چوسر 23697. چوسري 23698. چوسنا 23699. چوسنی 23700. چوشن 23701. چوشیہ 23702. چوك 23703. چوك 23704. چوك 23705. چوكا 23706. چوكا 23707. چوكا 23708. چوكا 23709. چوكٹ 23710. چوكدن 23711. چوكدهن 23712. چوكر 23713. چوكري 23714. چوكڑ 23715. چوكڑ 23716. چوكڑا 23717. چوكڑات 23718. چوكڑي 23719. چوكس 23720. چوكساءی 23721. چوكسی 23722. چوكسی 23723. چوكسی 23724. چوكنا 23725. چوكنا 23726. چوكنا 23727. چوكھا 23728. چوكھا 23729. چوكھاءی 23730. چوكھان 23731. چوكھان 23732. چوكھٹ 23733. چوكھٹا 23734. چوكھٹھہ 23735. چوكھدهن 23736. چوكھنا 23737. چوكھہ 23738. چوكھہ 23739. چوكھوٹ 23740. چوكور 23741. چوكی 23742. چوكی 23743. چوگا 23744. چوگان 23745. چوگنا 23746. چول 23747. چول 23748. چولا 23749. چولا 23750. چولا 23751. چولا 23752. چولاءی 23753. چولت 23754. چولنا 23755. چولہا 23756. چولھی 23757. چولی 23758. چولیا 23759. چوما 23760. چومپٹا 23761. چومپٹا 23762. چومٹا 23763. چومٹا 23764. چومك 23765. چومن 23766. چومنا 23767. چون 23768. چون 23769. چون 23770. چون 23771. چونا 23772. چونا 23773. چونارو 23774. چونارو 23775. چوناري 23776. چوناري 23777. چونان 23778. چونپ 23779. چونتالی 23780. چونترا 23781. چونترو 23782. چونتھنا 23783. چونتیس 23784. چونٹا 23785. چونٹلا 23786. چونٹنا 23787. چونٹنا 23788. چونٹھنا 23789. چونٹھنا 23790. چونٹی 23791. چونٹی 23792. چونچ 23793. چونچال 23794. چونچلا 23795. چون چون
«
Previous

چوچی

»
Next
चूची ćūćī[S. चुिचः], s.f. Breast, pap, nipple, teat, dug:—ćūćī-pītā, s.m. A sucking child, a child in arms:—ćūćīpīnā, ćūćīlenā, To suck, to take the breast:—ćūćiyoṅ-meṅhāṛṭaṭolnā, 'To feel for bones in bubbies'; to squeeze a stone, to draw blood from a stone.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.