Previous 200 Entries15578. پونون 15579. پونون 15580. پونے 15581. پونی 15582. پونی 15583. پونیا15584. پونیا 15585. پونیو 15586. پونیو 15587. پوہ 15588. پوہ 15589. پوها 15590. پوها 15591. پوهپ 15592. پوهدا 15593. پوهنا 15594. پوهے 15595. پووا 15596. پوونا 15597. پوي 15598. پویا 15599. پویا 15600. پویالس 15601. پویان 15602. پویرا 15603. پوین 15604. پوین 15605. پویہ 15606. پویہ 15607. پویہ 15608. پی 15609. پی 15610. پی 15611. پے 15612. پی 15613. پی 15614. پیا 15615. پیا 15616. پیا 15617. پیابانسا 15618. پیادہ 15619. پیار 15620. پیار 15621. پیارا 15622. پیاز 15623. پیازي 15624. پیاس 15625. پیاسا 15626. پیاسی 15627. پیال 15628. پیال 15629. پیالہ 15630. پیالی 15631. پیام 15632. پیان 15633. پیان 15634. پیانا 15635. پیانا 15636. پیانك 15637. پیاونا 15638. پیءی 15639. پیب 15640. پیبیانا 15641. پیبیانا 15642. پیبیاهٹ 15643. پیبیاهٹ 15644. پیپ 15645. پیپا 15646. پیپر 15647. پیپڑا 15648. پیپڑي 15649. پیپل 15650. پیپل 15651. پیپلا 15652. پیپلا 15653. پیپلی 15654. پیت 15655. پیت 15656. پیت 15657. پیتانا 15658. پیتتا 15659. پیترا 15660. پیترك 15661. پیتس 15662. پیتسرا 15663. پیتك 15664. پیتل 15665. پیتل 15666. پیتلا 15667. پیتلا 15668. پیتم 15669. پیتن 15670. پیتہ 15671. پیٹ 15672. پیٹ 15673. پیٹا 15674. پیٹا 15675. پیٹارا 15676. پیٹارتھی 15677. پیٹك 15678. پیٹك 15679. پیٹكا 15680. پیٹل 15681. پیٹنا 15682. پیٹنا 15683. پیٹنی 15684. پیٹھا 15685. پیٹھا 15686. پیٹھارنا 15687. پیٹھارنا 15688. پیٹھالنا 15689. پیٹھالنا 15690. پیٹھانا 15691. پیٹھاو 15692. پیٹھنا 15693. پیٹھہ 15694. پیٹھہ 15695. پیٹھہ 15696. پیٹھوتا 15697. پیٹھی 15698. پیٹھیا 15699. پیٹھیا 15700. پیٹو 15701. پیٹوكھا 15702. پیٹی 15703. پیٹیا 15704. پیج 15705. پیج 15706. پیجن 15707. پیجنا 15708. پیجنا 15709. پیچ 15710. پیچ 15711. پیچا 15712. پیچا 15713. پیچان 15714. پیچش 15715. پیچك 15716. پیچك 15717. پیچنا 15718. پیچھا 15719. پیچھان 15720. پیچھان 15721. پیچھاننا 15722. پیچھاننا 15723. پیچھل 15724. پیچھہ 15725. پیچھو 15726. پیچھوا 15727. پیچھوت 15728. پیچھی 15729. پیچو 15730. پیچو 15731. پیچوان 15732. پیچیدگی 15733. پیچیدہ 15734. پیخال 15735. پیخانہ 15736. پیخنا 15737. پیدا 15738. پیداءش 15739. پیداءشی 15740. پیداوار 15741. پیداواري 15742. پی درپی 15743. پیدڑي 15744. پیدل 15745. پیڈالو 15746. پیر 15747. پیر 15748. پیر 15749. پیرا 15750. پیرا 15751. پیرا 15752. پیرا 15753. پیراءی 15754. پیراءی 15755. پیراءی 15756. پیراستہ 15757. پیراك 15758. پیراكی 15759. پیرامن 15760. پیرامون 15761. پیران 15762. پیرانا 15763. پیرانہ 15764. پیراهن 15765. پیراو 15766. پیرایہ 15767. پیرپال 15768. پیرنا 15769. پیرنا 15770. پیرهن 15771. پیرو 15772. پیرو 15773. پیرو 15774. پیروج 15775. پیروز 15776. پیروزہ 15777. پیروي
«
Previous

پونیا

»
Next
पून्या pūnyā,s.f.=pūnauṅand pūrṇa-mā, q.v.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.