Previous 200 Entries15421. پورنی 15422. پورو 15423. پورو 15424. پوروا 15425. پوروا 15426. پوروابھادرپد15427. پورواپھالگنی 15428. پورواس 15429. پوروال 15430. پوروج 15431. پورودیہك 15432. پوروك 15433. پوروك 15434. پوروكا 15435. پورونی 15436. پورونی 15437. پوروهتیہ 15438. پوروي 15439. پورویہ 15440. پوري 15441. پوري 15442. پوري 15443. پوري 15444. پوري 15445. پوریا 15446. پوریا 15447. پوریتا 15448. پوریتر 15449. پوز 15450. پوزش 15451. پوزہ 15452. پوزي 15453. پوڑا 15454. پوڑها 15455. پوڑهاءی 15456. پوڑهانا 15457. پوڑهنا 15458. پوڑهہ 15459. پوڑي 15460. پوس 15461. پوسا 15462. پوسالا 15463. پوست 15464. پوستی 15465. پوستین 15466. پوسرا 15467. پوسنا 15468. پوش 15469. پوش 15470. پوش 15471. پوش 15472. پوش 15473. پوشاك 15474. پوشاكی 15475. پوشپ 15476. پوشپك 15477. پوشٹك 15478. پوشش 15479. پوشك 15480. پوشكرنی 15481. پوشن 15482. پوشن 15483. پوشن 15484. پوشن 15485. پوشنا 15486. پوشی 15487. پوشی 15488. پوشیدگی 15489. پوشیدہ 15490. پوشیہ 15491. پوكا 15492. پوكھر 15493. پوكھرا 15494. پوكھراج 15495. پوكھن 15496. پوكھنا 15497. پوكھہ 15498. پوكھہ 15499. پوكھہ 15500. پوگ 15501. پوگنا 15502. پوگنڈ 15503. پوگی 15504. پول 15505. پول 15506. پول 15507. پولا 15508. پولا 15509. پولاد 15510. پولس 15511. پولك 15512. پولی 15513. پولی 15514. پولی 15515. پولیا 15516. پومان 15517. پومچا 15518. پون 15519. پون 15520. پون 15521. پون 15522. پون 15523. پون 15524. پونا 15525. پونا 15526. پونا 15527. پونا 15528. پونا 15529. پونا 15530. پونال 15531. پونٹا 15532. پونٹھی 15533. پونٹھی 15534. پون ٹوٹی 15535. پونٹی 15536. پونٹی 15537. پونجی 15538. پونچ 15539. پونچا 15540. پونچا 15541. پونچار 15542. پونچھلا 15543. پونچھن 15544. پونچھنا 15545. پونچھنا 15546. پونچھہ 15547. پونچھہ 15548. پونچھہ 15549. پونچھیاها 15550. پونڈ 15551. پونڈا 15552. پونڈر 15553. پونڈر 15554. پونڈرك 15555. پونڈرك 15556. پونڈهنا 15557. پونربھو 15558. پونركت 15559. پونركت 15560. پونركتیہ 15561. پونركتیہ 15562. پونسرا 15563. پونسلاءی 15564. پونسون 15565. پونشچلیہ 15566. پونكا 15567. پونكنا 15568. پونگا 15569. پونگڑا 15570. پونگی 15571. پونگی 15572. پونہ 15573. پونہچا 15574. پونہچھی 15575. پونہوچنا 15576. پونو 15577. پونو 15578. پونون 15579. پونون 15580. پونے 15581. پونی 15582. پونی 15583. پونیا 15584. پونیا 15585. پونیو 15586. پونیو 15587. پوہ 15588. پوہ 15589. پوها 15590. پوها 15591. پوهپ 15592. پوهدا 15593. پوهنا 15594. پوهے 15595. پووا 15596. پوونا 15597. پوي 15598. پویا 15599. پویا 15600. پویالس 15601. پویان 15602. پویرا 15603. پوین 15604. پوین 15605. پویہ 15606. پویہ 15607. پویہ 15608. پی 15609. پی 15610. پی 15611. پے 15612. پی 15613. پی 15614. پیا 15615. پیا 15616. پیا 15617. پیابانسا 15618. پیادہ 15619. پیار 15620. پیار
«
Previous

پوروابھادرپد

»
Next
पूवार् भािपद pūrvā-bhādra-pad, s.m. =pūrva-bhādra-padā, q.v.s.v. pūrva.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.