Previous 200 Entries14168. پن 14169. پن 14170. پن 14171. پن 14172. پن 14173. پن14174. پنا 14175. پنا 14176. پنا 14177. پنا 14178. پنا 14179. پنا 14180. پنا 14181. پنا 14182. پنا 14183. پنا 14184. پنا 14185. پنارا 14186. پنارا 14187. پناري 14188. پناري 14189. پناك 14190. پناكی 14191. پناگ 14192. پنالا 14193. پنالی 14194. پنالی 14195. پنانا 14196. پنانا 14197. پنانا 14198. پناہ 14199. پناهی 14200. پنءی 14201. پنبءی 14202. پنبٹا 14203. پنبہ 14204. پنبھتا 14205. پنپانا 14206. پنپنا 14207. پنپنانا 14208. پنپناهٹ 14209. پنپنہان 14210. پنت 14211. پنتھا 14212. پنتھا 14213. پنتھان 14214. پنتھہ 14215. پنتھہ 14216. پنتھی 14217. پنتوا 14218. پنج 14219. پنج 14220. پنج 14221. پنجا 14222. پنجاب 14223. پنجارا 14224. پنجالی 14225. پنجاہ 14226. پنجاهم 14227. پنجٹ 14228. پنجر 14229. پنجر 14230. پنجرا 14231. پنجري 14232. پنجري 14233. پنجڑا 14234. پنجڑي 14235. پنجكا 14236. پنجكا 14237. پنجلی 14238. پنجم 14239. پنجن 14240. پنجنا 14241. پنجہ 14242. پنجوانا 14243. پنجوش 14244. پنجول 14245. پنجی 14246. پنجی 14247. پنجیارا 14248. پنجیٹ 14249. پنجیرا 14250. پنجیري 14251. پنچ 14252. پنچ 14253. پنچ 14254. پنچا 14255. پنچاس 14256. پنچال 14257. پنچال 14258. پنچال 14259. پنچانوي 14260. پنچاون 14261. پنچایت 14262. پنچایت 14263. پنچایت 14264. پنچایتی 14265. پنچایتی 14266. پنچایتی 14267. پنچایتی 14268. پنچتا 14269. پنچتر 14270. پنچتو 14271. پنچدش 14272. پنچري 14273. پنچك 14274. پنچك 14275. پنچم 14276. پنچمی 14277. پنچن 14278. پنچن 14279. پنچھا 14280. پنچھالا 14281. پنچھی 14282. پنچوتر 14283. پنچورا 14284. پنچون 14285. پند 14286. پندار 14287. پندر 14288. پندرا 14289. پندرہ 14290. پندرهوان 14291. پندرواڑا 14292. پندروان 14293. پندهرس 14294. پندهرواڑا 14295. پندهروان 14296. پندهلانا 14297. پنڈ 14298. پنڈ 14299. پنڈا 14300. پنڈا 14301. پنڈا 14302. پنڈار 14303. پنڈارا 14304. پنڈالو 14305. پنڈت 14306. پنڈتاءن 14307. پنڈتاءن 14308. پنڈتاءنی 14309. پنڈتاءنی 14310. پنڈتاءی 14311. پنڈتانی 14312. پنڈت خانہ 14313. پنڈریا 14314. پنڈریك 14315. پنڈریك 14316. پنڈڑي 14317. پنڈك 14318. پنڈك 14319. پنڈك 14320. پنڈكا 14321. پنڈكی 14322. پنڈلا 14323. پنڈلی 14324. پنڈنی 14325. پنڈو 14326. پنڈو 14327. پنڈوري 14328. پنڈول 14329. پنڈولی 14330. پنڈي 14331. پنڈي 14332. پنڈیاین 14333. پنڈیر 14334. پنڈیریا 14335. پنر 14336. پنڑي 14337. پنس 14338. پنس 14339. پنسا 14340. پنسا 14341. پنسارتا 14342. پنسارتا 14343. پنسارهتا 14344. پنسارهتا 14345. پنسارهٹا 14346. پنساري 14347. پنسال 14348. پنستو 14349. پنسوءی 14350. پنسون 14351. پنسی 14352. پنسیري 14353. پنشچلی 14354. پنشن 14355. پنك 14356. پنكا 14357. پنكار 14358. پنكتی 14359. پنكج 14360. پنكڑي 14361. پنكھا 14362. پنكھري 14363. پنكھري 14364. پنكھڑي 14365. پنكھڑي 14366. پنكھہ 14367. پنكھی
«
Previous

پن

»
Next
पन pan [Prk. प्पण=त्वण=S. त्वं], An affix which, added to substantives and adjectives, forms abstractsubstantives, denoting condition, state, time of life, occupation, etc., and corresponding to the English words which end in '-hood,' '-ship,' '-ness,' etc.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.