Previous 200 Entries14218. پنج 14219. پنج 14220. پنج 14221. پنجا 14222. پنجاب 14223. پنجارا14224. پنجالی 14225. پنجاہ 14226. پنجاهم 14227. پنجٹ 14228. پنجر 14229. پنجر 14230. پنجرا 14231. پنجري 14232. پنجري 14233. پنجڑا 14234. پنجڑي 14235. پنجكا 14236. پنجكا 14237. پنجلی 14238. پنجم 14239. پنجن 14240. پنجنا 14241. پنجہ 14242. پنجوانا 14243. پنجوش 14244. پنجول 14245. پنجی 14246. پنجی 14247. پنجیارا 14248. پنجیٹ 14249. پنجیرا 14250. پنجیري 14251. پنچ 14252. پنچ 14253. پنچ 14254. پنچا 14255. پنچاس 14256. پنچال 14257. پنچال 14258. پنچال 14259. پنچانوي 14260. پنچاون 14261. پنچایت 14262. پنچایت 14263. پنچایت 14264. پنچایتی 14265. پنچایتی 14266. پنچایتی 14267. پنچایتی 14268. پنچتا 14269. پنچتر 14270. پنچتو 14271. پنچدش 14272. پنچري 14273. پنچك 14274. پنچك 14275. پنچم 14276. پنچمی 14277. پنچن 14278. پنچن 14279. پنچھا 14280. پنچھالا 14281. پنچھی 14282. پنچوتر 14283. پنچورا 14284. پنچون 14285. پند 14286. پندار 14287. پندر 14288. پندرا 14289. پندرہ 14290. پندرهوان 14291. پندرواڑا 14292. پندروان 14293. پندهرس 14294. پندهرواڑا 14295. پندهروان 14296. پندهلانا 14297. پنڈ 14298. پنڈ 14299. پنڈا 14300. پنڈا 14301. پنڈا 14302. پنڈار 14303. پنڈارا 14304. پنڈالو 14305. پنڈت 14306. پنڈتاءن 14307. پنڈتاءن 14308. پنڈتاءنی 14309. پنڈتاءنی 14310. پنڈتاءی 14311. پنڈتانی 14312. پنڈت خانہ 14313. پنڈریا 14314. پنڈریك 14315. پنڈریك 14316. پنڈڑي 14317. پنڈك 14318. پنڈك 14319. پنڈك 14320. پنڈكا 14321. پنڈكی 14322. پنڈلا 14323. پنڈلی 14324. پنڈنی 14325. پنڈو 14326. پنڈو 14327. پنڈوري 14328. پنڈول 14329. پنڈولی 14330. پنڈي 14331. پنڈي 14332. پنڈیاین 14333. پنڈیر 14334. پنڈیریا 14335. پنر 14336. پنڑي 14337. پنس 14338. پنس 14339. پنسا 14340. پنسا 14341. پنسارتا 14342. پنسارتا 14343. پنسارهتا 14344. پنسارهتا 14345. پنسارهٹا 14346. پنساري 14347. پنسال 14348. پنستو 14349. پنسوءی 14350. پنسون 14351. پنسی 14352. پنسیري 14353. پنشچلی 14354. پنشن 14355. پنك 14356. پنكا 14357. پنكار 14358. پنكتی 14359. پنكج 14360. پنكڑي 14361. پنكھا 14362. پنكھري 14363. پنكھري 14364. پنكھڑي 14365. پنكھڑي 14366. پنكھہ 14367. پنكھی 14368. پنكھی 14369. پنكھیا 14370. پنكھیا 14371. پنكھیا 14372. پنكھیی 14373. پنكی 14374. پنكیرہ 14375. پنكیلا 14376. پنگ 14377. پنگ 14378. پنگ 14379. پنگ 14380. پنگا 14381. پنگا 14382. پنگاس 14383. پنگاش 14384. پنگت 14385. پنگتا 14386. پنگتا 14387. پنگتو 14388. پنگتو 14389. پنگتی 14390. پنگرا 14391. پنگریا 14392. پنگل 14393. پنگل 14394. پنگلا 14395. پنگلا 14396. پنگلت 14397. پنگلكا 14398. پنگھتی 14399. پنگھٹ 14400. پنگھورا 14401. پنگھورا 14402. پنگھولا 14403. پنگھولا 14404. پنگو 14405. پنگو 14406. پنگوٹی 14407. پنگورا 14408. پنگورا 14409. پنگورا 14410. پنگورا 14411. پنگوڑا 14412. پنگوڑا 14413. پنگوڑا 14414. پنگوڑا 14415. پنگوڑہ 14416. پنگوڑہ 14417. پنگوڑہ
«
Previous

پنجارا

»
Next
िपंजारा pinjārā, panjārā, s.m.=pinjiyārā, q.v.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.