Previous 200 Entries14018. پلا 14019. پلا 14020. پلا 14021. پلا 14022. پلا 14023. پلاءی14024. پلاءی 14025. پلاتك 14026. پلاٹن 14027. پلاد 14028. پلاس 14029. پلاس 14030. پلاس 14031. پلاسی 14032. پلاش 14033. پلاشك 14034. پلاشی 14035. پلاشی 14036. پلاشی 14037. پلاك 14038. پلاكش 14039. پلاگنی 14040. پلال 14041. پلان 14042. پلان 14043. پلانا 14044. پلانا 14045. پلانا 14046. پلانا 14047. پلانا 14048. پلانا 14049. پلانڈو 14050. پلانگ 14051. پلانی 14052. پلاو 14053. پلاو 14054. پلاو 14055. پلاون 14056. پلاونا 14057. پلءی 14058. پلءی 14059. پلایك 14060. پلایمان 14061. پلاین 14062. پلپل 14063. پلپلا 14064. پلپلانا 14065. پلپلانا 14066. پلپلانا 14067. پلپلاهٹ 14068. پلپلاهٹ 14069. پلپلاهٹ 14070. پلت 14071. پلت 14072. پلت 14073. پلتھا 14074. پلتھی 14075. پلٹا 14076. پلٹا 14077. پلٹانا 14078. پلٹاو 14079. پلٹس 14080. پلٹن 14081. پلٹنا 14082. پلٹھا 14083. پلج 14084. پلچنا 14085. پلرا 14086. پلڑا 14087. پلڑي 14088. پلڑي 14089. پلساٹ 14090. پلست 14091. پلستیہ 14092. پلشت 14093. پلك 14094. پلك 14095. پلكانا 14096. پلكت 14097. پلكش 14098. پلكنا 14099. پلكنی 14100. پلكی 14101. پلل 14102. پلم 14103. پلن 14104. پلنا 14105. پلنا 14106. پلند 14107. پلندا 14108. پلنگ 14109. پلنگ 14110. پلنگ 14111. پلنگڑي 14112. پلنگی 14113. پلہ 14114. پلہ 14115. پلہا 14116. پلہانا 14117. پلہن 14118. پلہنڈا 14119. پلہنڈي 14120. پلہی 14121. پلو 14122. پلو 14123. پلو 14124. پلو 14125. پلوا 14126. پلوا 14127. پلوا 14128. پلوار 14129. پلواري 14130. پلوانا 14131. پلوانا 14132. پلوانا 14133. پلوت 14134. پلوتھن 14135. پلوتھنی 14136. پلوٹنا 14137. پلوٹھا 14138. پلوٹھان 14139. پلوگ 14140. پلوگ 14141. پلول 14142. پلون 14143. پلوي 14144. پلویا 14145. پلی 14146. پلی 14147. پلیا 14148. پلیت 14149. پلیت 14150. پلیتا 14151. پلیتہ 14152. پلیتھن 14153. پلید 14154. پلیدي 14155. پلینا 14156. پلینڈا 14157. پلینھڈا 14158. پلیہا 14159. پلیہن 14160. پلیو 14161. پلیو 14162. پمارا 14163. پمن 14164. پن 14165. پن 14166. پن 14167. پن 14168. پن 14169. پن 14170. پن 14171. پن 14172. پن 14173. پن 14174. پنا 14175. پنا 14176. پنا 14177. پنا 14178. پنا 14179. پنا 14180. پنا 14181. پنا 14182. پنا 14183. پنا 14184. پنا 14185. پنارا 14186. پنارا 14187. پناري 14188. پناري 14189. پناك 14190. پناكی 14191. پناگ 14192. پنالا 14193. پنالی 14194. پنالی 14195. پنانا 14196. پنانا 14197. پنانا 14198. پناہ 14199. پناهی 14200. پنءی 14201. پنبءی 14202. پنبٹا 14203. پنبہ 14204. پنبھتا 14205. پنپانا 14206. پنپنا 14207. پنپنانا 14208. پنپناهٹ 14209. پنپنہان 14210. پنت 14211. پنتھا 14212. پنتھا 14213. پنتھان 14214. پنتھہ 14215. پنتھہ 14216. پنتھی 14217. پنتوا
«
Previous

پلاءی

»
Next
िपलाई pilā`ī, s.f. Yellowness (=pīlā`ī, q.v.).
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.