Previous 200 Entries13841. پشاچنی 13842. پشاچی 13843. پشارنا 13844. پشان 13845. پشانا 13846. پشاوج13847. پشپ 13848. پشپ 13849. پشپت 13850. پشپتا 13851. پشپك 13852. پشپكا 13853. پشپی 13854. پشت 13855. پشت 13856. پشت 13857. پشتا 13858. پشتا 13859. پشتارا 13860. پشتارہ 13861. پشتانا 13862. پشتءنی 13863. پشتك 13864. پشتہ 13865. پشتو 13866. پشتو 13867. پشتوارہ 13868. پشتی 13869. پشٹ 13870. پشٹ 13871. پشٹ 13872. پشٹا 13873. پشٹءی 13874. پشٹپ 13875. پشٹتا 13876. پشٹتو 13877. پشٹك 13878. پشٹكا 13879. پشٹہ 13880. پشچات 13881. پشچلی 13882. پشچم 13883. پشچما 13884. پشچمی 13885. پشچمیہ 13886. پشر 13887. پشكا 13888. پشكار 13889. پشكارنا 13890. پشكر 13891. پشكرنی 13892. پشكري 13893. پشكش 13894. پشكل 13895. پشكل 13896. پشم 13897. پشمك 13898. پشمی 13899. پشمین 13900. پشمینہ 13901. پشن 13902. پشنا 13903. پشنتا 13904. پشنڈ 13905. پشنگ 13906. پشنگ 13907. پشنگتا 13908. پشنگتو 13909. پشنگی 13910. پشہ 13911. پشو 13912. پشوارا 13913. پشواز 13914. پشیمان 13915. پشیمانی 13916. پشیہ 13917. پطماءش 13918. پك 13919. پك 13920. پك 13921. پكا 13922. پكا 13923. پكا 13924. پكا 13925. پكاءی 13926. پكاپن 13927. پكار 13928. پكار 13929. پكارا 13930. پكارا 13931. پكاركے 13932. پكارن 13933. پكارنا 13934. پكاكش 13935. پكانا 13936. پكاو 13937. پكاو 13938. پكپن 13939. پكتشول 13940. پكڑ 13941. پكڑاءی 13942. پكڑانا 13943. پكڑنا 13944. پكڑوانا 13945. پكش 13946. پكشتا 13947. پكشتی 13948. پكشنی 13949. پكشنی 13950. پكشی 13951. پكلا 13952. پكلی 13953. پكنا 13954. پكہ 13955. پكھاٹا 13956. پكھارنا 13957. پكھال 13958. پكھال 13959. پكھالا 13960. پكھالنا 13961. پكھالی 13962. پكھان 13963. پكھانا 13964. پكھاوج 13965. پكھاوجی 13966. پكھراج 13967. پكھراج 13968. پكھروٹا 13969. پكھري 13970. پكھڑي 13971. پكھہ 13972. پكھہ 13973. پكھوا 13974. پكھوارا 13975. پكھواڑا 13976. پكھوٹا 13977. پكھوڑا 13978. پكھیرو 13979. پكھیڑو 13980. پكھیس 13981. پكواءی 13982. پكوان 13983. پكوانا 13984. پكوڑا 13985. پكوڑا 13986. پكوڑي 13987. پكوہ 13988. پكی 13989. پگ 13990. پگا 13991. پگار 13992. پگار 13993. پگانون 13994. پگاہ 13995. پگرانا 13996. پگڑي 13997. پگلا 13998. پگلاٹ 13999. پگلانا 14000. پگلنا 14001. پگنا 14002. پگنون 14003. پگھا 14004. پگھال 14005. پگھالنا 14006. پگھایا 14007. پگھلانا 14008. پگھلاو 14009. پگھلنا 14010. پگھلوانا 14011. پگھیا 14012. پگیا 14013. پل 14014. پل 14015. پل 14016. پل 14017. پلا 14018. پلا 14019. پلا 14020. پلا 14021. پلا 14022. پلا 14023. پلاءی 14024. پلاءی 14025. پلاتك 14026. پلاٹن 14027. پلاد 14028. پلاس 14029. پلاس 14030. پلاس 14031. پلاسی 14032. پلاش 14033. پلاشك 14034. پلاشی 14035. پلاشی 14036. پلاشی 14037. پلاك 14038. پلاكش 14039. پلاگنی 14040. پلال
«
Previous

پشاوج

»
Next
पषाउज pashā`uj, pakhā`uj, s.f.=pakhāwaj, q.v.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.