Previous 200 Entries18779. ٹھونكنا 18780. ٹھونگ 18781. ٹھونگا 18782. ٹھونگانا 18783. ٹھونگنا 18784. ٹھونگنا18785. ٹھیا 18786. ٹھیبا 18787. ٹھیپ 18788. ٹھیپی 18789. ٹھیٹھہ 18790. ٹھی ٹھی 18791. ٹھیس 18792. ٹھیسرا 18793. ٹھیسنا 18794. ٹھیك 18795. ٹھیك 18796. ٹھیك 18797. ٹھیكا 18798. ٹھیكا 18799. ٹھیكر 18800. ٹھیكرا 18801. ٹھیكري 18802. ٹھیكن 18803. ٹھیكنا 18804. ٹھیكی 18805. ٹھیگا 18806. ٹھیل 18807. ٹھیل 18808. ٹھیلا 18809. ٹھیلا 18810. ٹھیلنا 18811. ٹھیلنا 18812. ٹھینٹھہ 18813. ٹھینٹھی 18814. ٹھین ٹھین 18815. ٹھینٹی 18816. ٹھینسنا 18817. ٹھینگا 18818. ٹھینگنا 18819. ٹھینگیل 18820. ٹھیہا 18821. ٹھیوا 18822. ٹھیونا 18823. ٹھیونا 18824. ٹوا 18825. ٹواءی 18826. ٹوءی 18827. ٹوبا 18828. ٹوبنا 18829. ٹوپ 18830. ٹوپ 18831. ٹوپا 18832. ٹوپنا 18833. ٹوپی 18834. ٹوٹ 18835. ٹوٹا 18836. ٹوٹا 18837. ٹوٹرو 18838. ٹوٹرو 18839. ٹوٹك 18840. ٹوٹكا 18841. ٹوٹن 18842. ٹوٹنا 18843. ٹوٹی 18844. ٹوٹی 18845. ٹورا 18846. ٹورا 18847. ٹورگ 18848. ٹوڑا 18849. ٹوڑي 18850. ٹوسا 18851. ٹوسی 18852. ٹوك 18853. ٹوكا 18854. ٹوكا 18855. ٹوكرا 18856. ٹوكري 18857. ٹوكنا 18858. ٹوكنا 18859. ٹوكنی 18860. ٹول 18861. ٹول 18862. ٹول 18863. ٹولا 18864. ٹولی 18865. ٹوم 18866. ٹومنا 18867. ٹون 18868. ٹونا 18869. ٹونا 18870. ٹونٹ 18871. ٹونٹا 18872. ٹونٹی 18873. ٹوندي 18874. ٹونڈي 18875. ٹونس 18876. ٹونك 18877. ٹونك 18878. ٹونگ 18879. ٹونگ 18880. ٹونگنا 18881. ٹونہا 18882. ٹونہاءی 18883. ٹونوا 18884. ٹوہ 18885. ٹوهنا 18886. ٹویان 18887. ٹیا 18888. ٹیبا 18889. ٹیبا 18890. ٹیپ 18891. ٹیپنا 18892. ٹیٹا 18893. ٹیٹلی 18894. ٹیٹوا 18895. ٹیخنا 18896. ٹیڈي 18897. ٹیر 18898. ٹیر 18899. ٹیر 18900. ٹیرا 18901. ٹیرن 18902. ٹیرنا 18903. ٹیڑا 18904. ٹیڑها 18905. ٹیڑهاءی 18906. ٹیڑهاپن 18907. ٹیڑهپنا 18908. ٹیڑهہ 18909. ٹیڑهی 18910. ٹیڑي 18911. ٹیس 18912. ٹیسنا 18913. ٹیسو 18914. ٹیسوا 18915. ٹیك 18916. ٹیك 18917. ٹیك 18918. ٹیكا 18919. ٹیكا 18920. ٹیكر 18921. ٹیكرا 18922. ٹیكري 18923. ٹیكن 18924. ٹیكنا 18925. ٹیكنی 18926. ٹیكورا 18927. ٹیكی 18928. ٹیكیت 18929. ٹیگرا 18930. ٹیگھرنا 18931. ٹیل 18932. ٹیلا 18933. ٹیلنا 18934. ٹیلہا 18935. ٹیلوا 18936. ٹیلی 18937. ٹیم 18938. ٹیم ٹام 18939. ٹیم ٹماك 18940. ٹیمی 18941. ٹینا 18942. ٹینا 18943. ٹینٹ 18944. ٹینٹا 18945. ٹینٹر 18946. ٹینٹوا 18947. ٹینٹی 18948. ٹین ٹین 18949. ٹینك 18950. ٹینگرا 18951. ٹینگري 18952. ٹینگی 18953. ٹینونا 18954. ٹینی 18955. ٹیہر 18956. ٹیہرا 18957. ٹیہلا 18958. ٹیو 18959. ٹیوا 18960. ٹیوري 18961. ٹیوكی 18962. ٹیونا 18963. ج 18964. جا 18965. جا 18966. جا 18967. جاءز 18968. جاءزہ 18969. جاءفہ 18970. جاءگیر 18971. جاءی 18972. جاءی 18973. جاءیا 18974. جاءیپتري 18975. جاءیپھل 18976. جاءیداد 18977. جاءیس 18978. جاءیگاہ
«
Previous

ٹھونگنا

»
Next
ठंगना ू ṭhūṅgnā, ठोंगनाṭhoṅgnāv.t. To strike with the beak, to peck, etc.=ṭūṅgnā; ṭhuṅgernā, qq.v.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.