Previous 200 Entries50411. مہر 50412. مہر 50413. مہر 50414. مہر 50415. مہر 50416. مہر50417. مہر 50418. مہرا 50419. مہرا 50420. مہرا 50421. مہرا 50422. مہراءی 50423. مھراٹا 50424. مہرارو 50425. مہران 50426. مہرانہ 50427. مہربان 50428. مہربانگی 50429. مہربانی 50430. مہرت 50431. مہرشی 50432. مہركن 50433. مہرلوك 50434. مہرمہر 50435. مہرمہو 50436. مہرہ 50437. مہرو 50438. مہروا 50439. مہرورزي 50440. مہري 50441. مہري 50442. مہري 50443. مہري 50444. مہریا 50445. مہش 50446. مہشی 50447. مہك 50448. مہكاج 50449. مہكانا 50450. مہكنا 50451. مہكیلا 50452. مہلا 50453. مہلا 50454. مہلا 50455. مہلت 50456. مہلك 50457. مہلك 50458. مہلكہ 50459. مہلكہ 50460. مہم 50461. مہما 50462. مہما 50463. مہمات 50464. مہمان 50465. مہمانی 50466. مہمل 50467. مہملات 50468. مہملہ 50469. مہموز 50470. مہمیز 50471. مہن 50472. مہن 50473. مہن 50474. مہنا 50475. مہنا 50476. مہنت 50477. مہنتاءی 50478. مہنتی 50479. مہندس 50480. مہندسی 50481. مہندي 50482. مہنركی 50483. مہنكنا 50484. مہنگ 50485. مہنگا 50486. مہنگاپن 50487. مہنگاپنا 50488. مہنگوڑا 50489. مہنگی 50490. مہنواري 50491. مہوا 50492. مہوار 50493. مہوت 50494. مہوت 50495. مہوتساہ 50496. مہوتسو 50497. مہوچھا 50498. مہوچھہ 50499. مہوچھو 50500. مہودار 50501. مہوداریہ 50502. مہودي 50503. مہودیم 50504. مہور 50505. مھور 50506. مہور 50507. مہورتا 50508. مہورتا 50509. مہورمی 50510. مھوري 50511. مہوس 50512. مہوسا 50513. مہوسہ 50514. مہوسی 50515. مہوش 50516. مہوش 50517. مہوشدهہ 50518. مہوشدہی 50519. مہوك 50520. مہوكا 50521. مہوكش 50522. مہوكھا 50523. مہوگھا 50524. مہویا 50525. مہی 50526. مہی 50527. مہی 50528. مہی 50529. مہیا 50530. مہیب 50531. مہیپ 50532. مہیپال 50533. مہیپت 50534. مہیر 50535. مہیرہ 50536. مہیروہ 50537. مہیري 50538. مہیري 50539. مہیس 50540. مہیسا 50541. مہیسر 50542. مہیسر 50543. مہیش 50544. مہیشري 50545. مہیشور 50546. مہیشوري 50547. مہیشوریہ 50548. مہیلا 50549. مہین 50550. مہین 50551. مھینا 50552. مہیناري 50553. مہیندا 50554. مہیندر 50555. مہیندي 50556. مہینس 50557. مہینوا 50558. مہینواري 50559. مہیو 50560. مو 50561. مو 50562. مو 50563. مو 50564. مو 50565. مو 50566. موا 50567. موا 50568. مأوا 50569. موات 50570. مواج 50571. مواجب 50572. مواجہہ 50573. مواحنت 50574. مواد 50575. مواس 50576. مواسا 50577. مواشی 50578. مواصلت 50579. مواضع 50580. مواضعات 50581. موافق 50582. موافقت 50583. موالات 50584. موالی 50585. موالی 50586. موالید 50587. موانست 50588. موانع 50589. موانعات 50590. موانی 50591. مواهبت 50592. موءی 50593. موبد 50594. موت 50595. موت 50596. موتا 50597. موتا 50598. موتاد 50599. موتر 50600. موترا 50601. موتلك 50602. موتن 50603. موتنا 50604. موتھا 50605. موتھرا 50606. موتھی 50607. موتَی 50608. موتی 50609. موتیا 50610. موتیا
«
Previous

مہر

»
Next
mihr, or měhr, vulg. mihir, or mihar[Pārsīmihir; old P. mithra; Pehl. mitn; Zend mithra; S. िमऽ], s.f. Love, affection, friendship, kindness, favour; mercy, pity, sympathy, feeling;—prosperity:—mihr-angez, adj. Loveexciting; friendly:—mihr-bān, adj. See s.v.:—mihr-kash, adj. Loving, affectionate, kind, etc.:—mihr-war, adj.=mihr-kash:—mihr-warzī, s.f. Exercise of friendship, kindness.
Origin: Persian

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.