Previous 200 Entries50439. مہرورزي 50440. مہري 50441. مہري 50442. مہري 50443. مہري 50444. مہریا50445. مہش 50446. مہشی 50447. مہك 50448. مہكاج 50449. مہكانا 50450. مہكنا 50451. مہكیلا 50452. مہلا 50453. مہلا 50454. مہلا 50455. مہلت 50456. مہلك 50457. مہلك 50458. مہلكہ 50459. مہلكہ 50460. مہم 50461. مہما 50462. مہما 50463. مہمات 50464. مہمان 50465. مہمانی 50466. مہمل 50467. مہملات 50468. مہملہ 50469. مہموز 50470. مہمیز 50471. مہن 50472. مہن 50473. مہن 50474. مہنا 50475. مہنا 50476. مہنت 50477. مہنتاءی 50478. مہنتی 50479. مہندس 50480. مہندسی 50481. مہندي 50482. مہنركی 50483. مہنكنا 50484. مہنگ 50485. مہنگا 50486. مہنگاپن 50487. مہنگاپنا 50488. مہنگوڑا 50489. مہنگی 50490. مہنواري 50491. مہوا 50492. مہوار 50493. مہوت 50494. مہوت 50495. مہوتساہ 50496. مہوتسو 50497. مہوچھا 50498. مہوچھہ 50499. مہوچھو 50500. مہودار 50501. مہوداریہ 50502. مہودي 50503. مہودیم 50504. مہور 50505. مھور 50506. مہور 50507. مہورتا 50508. مہورتا 50509. مہورمی 50510. مھوري 50511. مہوس 50512. مہوسا 50513. مہوسہ 50514. مہوسی 50515. مہوش 50516. مہوش 50517. مہوشدهہ 50518. مہوشدہی 50519. مہوك 50520. مہوكا 50521. مہوكش 50522. مہوكھا 50523. مہوگھا 50524. مہویا 50525. مہی 50526. مہی 50527. مہی 50528. مہی 50529. مہیا 50530. مہیب 50531. مہیپ 50532. مہیپال 50533. مہیپت 50534. مہیر 50535. مہیرہ 50536. مہیروہ 50537. مہیري 50538. مہیري 50539. مہیس 50540. مہیسا 50541. مہیسر 50542. مہیسر 50543. مہیش 50544. مہیشري 50545. مہیشور 50546. مہیشوري 50547. مہیشوریہ 50548. مہیلا 50549. مہین 50550. مہین 50551. مھینا 50552. مہیناري 50553. مہیندا 50554. مہیندر 50555. مہیندي 50556. مہینس 50557. مہینوا 50558. مہینواري 50559. مہیو 50560. مو 50561. مو 50562. مو 50563. مو 50564. مو 50565. مو 50566. موا 50567. موا 50568. مأوا 50569. موات 50570. مواج 50571. مواجب 50572. مواجہہ 50573. مواحنت 50574. مواد 50575. مواس 50576. مواسا 50577. مواشی 50578. مواصلت 50579. مواضع 50580. مواضعات 50581. موافق 50582. موافقت 50583. موالات 50584. موالی 50585. موالی 50586. موالید 50587. موانست 50588. موانع 50589. موانعات 50590. موانی 50591. مواهبت 50592. موءی 50593. موبد 50594. موت 50595. موت 50596. موتا 50597. موتا 50598. موتاد 50599. موتر 50600. موترا 50601. موتلك 50602. موتن 50603. موتنا 50604. موتھا 50605. موتھرا 50606. موتھی 50607. موتَی 50608. موتی 50609. موتیا 50610. موتیا 50611. موٹ 50612. موٹ 50613. موٹا 50614. موٹاءی 50615. موٹاپا 50616. موٹاپن 50617. موٹاپنا 50618. موٹاڑہ 50619. موٹپن 50620. موٹرا 50621. موٹري 50622. موٹكی 50623. موٹكی 50624. موٹكی 50625. موٹل 50626. موٹلا 50627. موٹها 50628. موٹهرا 50629. موٹهہ 50630. موٹهہ 50631. موٹهہ 50632. موٹهی 50633. موٹهیا 50634. موٹیا 50635. موج 50636. موج 50637. موج 50638. موجا
«
Previous

مہریا

»
Next
महिरया mahriyā, or mahariyā, or महिरया měhariyā, or měhriyā, s.f.=mahrī, q.v.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.