Previous 200 Entries50622. موٹكی 50623. موٹكی 50624. موٹكی 50625. موٹل 50626. موٹلا 50627. موٹها50628. موٹهرا 50629. موٹهہ 50630. موٹهہ 50631. موٹهہ 50632. موٹهی 50633. موٹهیا 50634. موٹیا 50635. موج 50636. موج 50637. موج 50638. موجا 50639. موجب 50640. موجبا 50641. موجبات 50642. موجبن 50643. موجبہ 50644. موجد 50645. موجد 50646. موجز 50647. موجہ 50648. موجہ 50649. موجھہ 50650. موجود 50651. موجودات 50652. موجودگی 50653. موجودہ 50654. موجی 50655. موچ 50656. موچ 50657. موچ 50658. موچا 50659. موچا 50660. موچاٹ 50661. موچاك 50662. موچرس 50663. موچري 50664. موچڑانا 50665. موچك 50666. موچكانا 50667. موچن 50668. موچن 50669. موچن 50670. موچنا 50671. موچنا 50672. موچنی 50673. موچنی 50674. موچنی 50675. موچھاكڑا 50676. موچھتی 50677. موچھہ 50678. موچھہ 50679. موچھیل 50680. موچی 50681. موچینہ 50682. موحد 50683. موحدانہ 50684. موحش 50685. موخّذ 50686. مود 50687. مودت 50688. مودت 50689. مودري 50690. مودك 50691. مودن 50692. مودن 50693. مودنا 50694. مودنی 50695. مودهو 50696. مودي 50697. موذي 50698. موذیپنا 50699. موذیہ 50700. موڈهیہ 50701. مور 50702. مور 50703. مور 50704. مور 50705. مور 50706. مور 50707. مور 50708. مور 50709. مورا 50710. مورا 50711. مورامیٹ 50712. مورانا 50713. موراونا 50714. مورت 50715. مورث 50716. مورچا 50717. مورچال 50718. مورچال 50719. مورچل 50720. مورچنگ 50721. مورچہ 50722. مورچھا 50723. مورچھت 50724. مورچھل 50725. مورچھن 50726. مورخ 50727. مورد 50728. موردها 50729. موردهن 50730. موردهنیہ 50731. مورشوم 50732. موركھپا 50733. موركھپن 50734. موركھپنا 50735. موركھتا 50736. موركھتاءی 50737. موركھتاءی 50738. موركھتو 50739. موركھہ 50740. موركھیہ 50741. مورم 50742. مورن 50743. مورن 50744. مورنا 50745. مورنا 50746. مورنی 50747. مورو 50748. مورو 50749. موروا 50750. موروث 50751. موروثی 50752. موري 50753. موري 50754. موري 50755. موز 50756. موزہ 50757. موزون 50758. موزونی 50759. موڑ 50760. موڑ 50761. موڑ 50762. موڑا 50763. موڑا 50764. موڑا 50765. موڑكا 50766. موڑنا 50767. موڑنا 50768. موڑها 50769. موڑهتا 50770. موڑهتو 50771. موڑهہ 50772. موڑهہ 50773. موڑهیہ 50774. موس 50775. موس 50776. موسا 50777. موسا 50778. موساءی 50779. موسر 50780. موسرا 50781. موسري 50782. موسري 50783. موسقی 50784. موسل 50785. موسلا 50786. موسلی 50787. موسم 50788. موسمی 50789. موسن 50790. موسنا 50791. موسنا 50792. موسوم 50793. موسومہ 50794. موسوي 50795. موسی 50796. موسَی 50797. موسیچہ 50798. موسیرا 50799. موسیقار 50800. موسیقی 50801. موش 50802. موش 50803. موشا 50804. موشا 50805. موشت 50806. موشح 50807. موشك 50808. موشك 50809. موشك 50810. موشكا 50811. موشن 50812. موشن 50813. موشی 50814. موصل 50815. موصل 50816. موصل 50817. موصلی 50818. موصوف 50819. موصوفہ 50820. موصول 50821. موصولہ
«
Previous

موٹها

»
Next
मूठा mūṭhā(i.q. muṭṭhā, q.v.), s.m.=mūṭh, and muṭṭhā, qq.v.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.