Previous 200 Entries49248. مغلم 49249. مغلوب 49250. مغلوبیت 49251. مغلی 49252. مغموم 49253. مغناطیس49254. مغنی 49255. مغول 49256. مغیب 49257. مغیر 49258. مغیلان 49259. مفاجات 49260. مفاخرت 49261. مفارقت 49262. مفاسد 49263. مفاصل 49264. مفاصلہ 49265. مفایشہ 49266. مفت 49267. مفتاح 49268. مفتتات 49269. مفتح 49270. مفتحات 49271. مفتر 49272. مفتري 49273. مفتقر 49274. مفتن 49275. مفتوح 49276. مفتون 49277. مفتی 49278. مفتی 49279. مفخر 49280. مفخر 49281. مفر 49282. مفرّح 49283. مفرد 49284. مفردات 49285. مفرط 49286. مفرق 49287. مفرور 49288. مفرورہ 49289. مفروري 49290. مفروض 49291. مفروغ 49292. مفروق 49293. مفسد 49294. مفسدانہ 49295. مفسدپن 49296. مفسدہ 49297. مفسدي 49298. مفسر 49299. مفصل 49300. مفصل 49301. مفصلات 49302. مفصلہ 49303. مفصلی 49304. مفعول 49305. مفعولیت 49306. مفقود 49307. مفلس 49308. مفلسہ 49309. مفلسی 49310. مفلوج 49311. مفلوك 49312. مفہوم 49313. مفوض 49314. مفوضہ 49315. مفید 49316. مقابا 49317. مقابر 49318. مقابل 49319. مقابلہ 49320. مقابہ 49321. مقاتلہ 49322. مقادیر 49323. مقاربت 49324. مقارنت 49325. مقاصد 49326. مقاعد 49327. مقال 49328. مقالہ 49329. مقام 49330. مقامات 49331. مقامر 49332. مقامی 49333. مقاومت 49334. مقبرہ 49335. مقبل 49336. مقبوض 49337. مقبوضہ 49338. مقبول 49339. مقبولی 49340. مقبولیت 49341. مقتبس 49342. مقتدا 49343. مقتدر 49344. مقتدي 49345. مقترب 49346. مقتصر 49347. مقتضا 49348. مقتضي 49349. مقتضَی 49350. مقتل 49351. مقتول 49352. مقسم 49353. مقسوم 49354. مقشر 49355. مقصد 49356. مقصر 49357. مقصود 49358. مقصورہ 49359. مقط 49360. مقطر 49361. مقطع 49362. مقطع 49363. مقطع 49364. مقطعات 49365. مقعد 49366. مقعر 49367. مقفا 49368. مقفل 49369. مقل 49370. مقلب 49371. مقلد 49372. مقلوب 49373. مقناطیس 49374. مقنع 49375. مقنعہ 49376. مقہور 49377. مقولات 49378. مقولہ 49379. مقوم 49380. مقوي 49381. مقی 49382. مقیاس 49383. مقیت 49384. مقید 49385. مقیش 49386. مقیشی 49387. مقیم 49388. مقیی 49389. مك 49390. مكا 49391. مكا 49392. مكاءد 49393. مكاءی 49394. مكابرہ 49395. مكاتب 49396. مكاتبت 49397. مكاتیب 49398. مكار 49399. مكارپن 49400. مكارہ 49401. مكارہ 49402. مكاري 49403. مكاشفہ 49404. مكان 49405. مكانات 49406. مكانت 49407. مكانہ 49408. مكءی 49409. مكبر 49410. مكت 49411. مكت 49412. مكت 49413. مكتا 49414. مكتا 49415. مكتاهل 49416. مكتاولی 49417. مكتب 49418. مكتفی 49419. مكتفی 49420. مكتن 49421. مكتو 49422. مكتوب 49423. مكتوبات 49424. مكتوبی 49425. مكتوم 49426. مكتی 49427. مكتیرا 49428. مكث 49429. مكٹ 49430. مكٹا 49431. مكحل 49432. مكحول 49433. مؤكد 49434. مكدا 49435. مكدر 49436. مكدها 49437. مكر 49438. مكر 49439. مكر 49440. مكر 49441. مكرانا 49442. مكرر 49443. مكرم 49444. مكرمت 49445. مكرنا 49446. مكرند 49447. مكرهاءیا
«
Previous

مغناطیس

»
Next
mignāt̤īs (Gr. µαγνῆτις), s.m. The magnet, loadstone (also written magnat̤īs, or magnīt̤īs, and mignāt̤īs).
Origin: Arabic

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.