Previous 200 Entries48228. مرغوب 48229. مرغوبہ 48230. مرغول 48231. مرغولنا 48232. مرغولہ 48233. مرغی48234. مرفا 48235. مرفق 48236. مرفہ 48237. مرفہ 48238. مرفوع 48239. مرقب 48240. مرقت 48241. مرقد 48242. مرقع 48243. مرقوم 48244. مرقومہ 48245. مرك 48246. مرك 48247. مركانا 48248. مركب 48249. مركب 48250. مركبات 48251. مركت 48252. مركٹ 48253. مركٹي 48254. مركٹیندو 48255. مركچا 48256. مركر 48257. مركرا 48258. مركز 48259. مركنا 48260. مركہا 48261. مركھاها 48262. مركھنا 48263. مركھنڈا 48264. مركوز 48265. مركونا 48266. مركونڈي 48267. مركے 48268. مركی 48269. مرگ 48270. مرگ 48271. مرگا 48272. مرگادن 48273. مرگل 48274. مرگنگ 48275. مرگنی 48276. مرگہٹ 48277. مرگو 48278. مرگی 48279. مرگی 48280. مرگی 48281. مرگیا 48282. مرگیا 48283. مرگیندر 48284. مرگیہا 48285. مرل 48286. مرلا 48287. مرلا 48288. مرلی 48289. مرم 48290. مرم 48291. مرمت 48292. مرمتی 48293. مرمجنہ 48294. مرمر 48295. مرمرا 48296. مرمرانا 48297. مرمري 48298. مرمی 48299. مرن 48300. مرنا 48301. مرنا 48302. مرنال 48303. مرنالنی 48304. مرنالی 48305. مرنڈ 48306. مرنڈا 48307. مرنہار 48308. مرہ 48309. مرها 48310. مرها 48311. مرها 48312. مرها 48313. مرہٹا 48314. مرہٹي 48315. مرهم 48316. مرهن 48317. مرهوب 48318. مرهون 48319. مرہی 48320. مرهیٹي 48321. مرو 48322. مروا 48323. مروارید 48324. مروانا 48325. مرواهی 48326. مروت 48327. مروتی 48328. مروٹ 48329. مروج 48330. مروجہ 48331. مرور 48332. مرور 48333. مرورا 48334. مرورنا 48335. مروڑ 48336. مروڑا 48337. مروڑا 48338. مروڑنا 48339. مروڑي 48340. مروڑي 48341. مأروش 48342. مرول 48343. مرولی 48344. مرولی 48345. مرونا 48346. مروہ 48347. مروہ 48348. مروهی 48349. مروي 48350. مرویا 48351. مري 48352. مرئی 48353. مري 48354. مري 48355. مریاد 48356. مریادا 48357. مریادك 48358. مريٹها 48359. مریچ 48360. مریچ 48361. مریچ 48362. مریچا 48363. مریچكا 48364. مریچی 48365. مریخ 48366. مرید 48367. مرید 48368. مریدي 48369. مریرا 48370. مریض 48371. مریضہ 48372. مریل 48373. مریلا 48374. مریم 48375. مزا 48376. مزابل 48377. مزاج 48378. مزاجن 48379. مزاجی 48380. مزاح 48381. مزاح 48382. مزاحم 48383. مزاحمت 48384. مزاخ 48385. مزار 48386. مزارع 48387. مزارع 48388. مزامیر 48389. مزامیر 48390. مزاولت 48391. مزبلہ 48392. مزبور 48393. مزخرف 48394. مزخرفات 48395. مزد 48396. مزدور 48397. مزدوري 48398. مزرا 48399. مزرع 48400. مزرعہ 48401. مزروع 48402. مزروعہ 48403. مزعفر 48404. مزكَی 48405. مزگان 48406. مزمار 48407. مزمزہ 48408. مزمن 48409. مزمنہ 48410. مزمہ 48411. مزمور 48412. مزہ 48413. مزواد 48414. مزود 48415. مزور 48416. مزور 48417. مزوري 48418. مزیت 48419. مزید 48420. مزیر 48421. مزین 48422. مڑا 48423. مڑار 48424. مڑاسا 48425. مڑتول 48426. مڑك 48427. مڑك
«
Previous

مرغی

»
Next
मुररग़ी murg̠ī[murg̠, q.v.+Prk. इआ=S. इका], s.f. A hen:—murg̠ī-kā, s.m. A term of abuse:—murg̠ī-kāgū, 'Fowl's dung'; a worthless thing:—murgī-kīaẕān, Crowing of a hen:—murgī-wālā, s.m. (f. -wālī), A poulterer;—a term of abuse:—anḍe-murg̠ī-kībaḥs̤, 'The discussion about the egg and the hen' (i.e. as to which was first); reasoning in a circle:—ćīn-kīmurg̠ī, A China hen;—a guinea-fowl:—sulaimān murg̠ī, The Malabar pied hornbill, Hydrocissa coronata (syn. dhan-ćurī).
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.