Previous 200 Entries46473. لیہنا 46474. لیہنڑا 46475. لیہو 46476. لیہی 46477. لیہیہ 46478. لیو46479. لیو 46480. لیوا 46481. لیوا 46482. لیوار 46483. لیواس 46484. لیوانا 46485. لیوڑا 46486. لیویا 46487. ما 46488. ما 46489. ما 46490. ماء 46491. ماءدہ 46492. ماءس 46493. ماءل 46494. ماءی 46495. ماءی 46496. ماءی پھل 46497. ماءیت 46498. ماءیكا 46499. ماءین 46500. ماءین 46501. ماَب 46502. مابین 46503. ماپ 46504. ماپا 46505. ماپك 46506. ماپن 46507. ماپنا 46508. ماپھك 46509. ماپھل 46510. ماپی 46511. مات 46512. مات 46513. مات 46514. مات 46515. مات 46516. ماتا 46517. ماتا 46518. ماتاري 46519. ماتامہ 46520. ماتر 46521. ماترا 46522. ماتردهی 46523. ماترك 46524. ماترك 46525. ماتركا 46526. ماتركا 46527. ماتري 46528. ماتسر 46529. ماتسریہ 46530. ماتل 46531. ماتل 46532. ماتلا 46533. ماتلانی 46534. ماتلی 46535. ماتم 46536. ماتمی 46537. ماتنا 46538. ماتنگ 46539. ماتنگی 46540. ماتہ 46541. ماتہ 46542. ماتھا 46543. ماتھر 46544. ماتھہ 46545. ماتھہ 46546. ماتھہ 46547. ماتھی 46548. ماتو 46549. ماتی 46550. ماَثر 46551. ماٹ 46552. ماٹ 46553. ماٹها 46554. ماٹهہ 46555. ماٹهہ 46556. ماٹهہ 46557. ماٹهو 46558. ماٹی 46559. ماجا 46560. ماجایا 46561. ماجد 46562. ماجدہ 46563. ماجرا 46564. ماجنا 46565. ماجھہ 46566. ماجھہ 46567. ماجھے 46568. ماجھین 46569. ماجو 46570. ماجوم 46571. ماچا 46572. ماچہ 46573. ماچھر 46574. ماچھري 46575. ماچھہ 46576. ماچھی 46577. ماچھی 46578. ماچی 46579. ماچی 46580. ماچین 46581. ماخذ 46582. ماخذؤہ 46583. ماخڑا 46584. ماخوذ 46585. ماخوذي 46586. ماخولیا 46587. ماد 46588. مادا 46589. مادام 46590. مادح 46591. مادر 46592. مادري 46593. مادري 46594. مادري 46595. مادك 46596. مادكتا 46597. مادكتو 46598. مادگی 46599. مادہ 46600. مادہ 46601. مادهري 46602. مادهریہ 46603. مادهو 46604. مادهوك 46605. مادهوي 46606. مادهوي 46607. مادهویك 46608. مادهیم 46609. مادهیہ 46610. مادوان 46611. مادي 46612. مادي 46613. مادیات 46614. مادیان 46615. مادیت 46616. مادین 46617. ماڈها 46618. مار 46619. مار 46620. مار 46621. مار 46622. مارا 46623. مارا 46624. ماراتمك 46625. ماَرب 46626. مارت 46627. مارت 46628. مارتا 46629. مارتنڈ 46630. مارتول 46631. مارتی 46632. مارجار 46633. مارجاري 46634. مارجن 46635. مارجنی 46636. مارش 46637. مارك 46638. ماركت 46639. مارگ 46640. مارگشر 46641. مارگشیرشہ 46642. مارگشیرشہ 46643. مارگشیرشی 46644. مارگن 46645. مارگی 46646. مارن 46647. مارنا 46648. مارو 46649. مارو 46650. مارو 46651. مارو 46652. ماروا 46653. ماروت 46654. ماري 46655. ماري 46656. ماري 46657. مازو 46658. مؤازي 46659. ماڑا 46660. ماڑنا 46661. ماڑنی 46662. ماڑواڑ 46663. ماڑواڑي 46664. ماڑي 46665. ماڑي 46666. ماڑي 46667. ماڑیا 46668. ماس 46669. ماس 46670. ماس 46671. ماسا 46672. ماسا
«
Previous

لیو

»
Next
लेऊ le`ī[le (nā)+ū= Prk. इउओ=S. (इ)तृ +कः], s.m. Taker, receiver, etc. (see lenā).
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.