Previous 200 Entries45606. لڑلا 45607. لڑنا 45608. لڑنت 45609. لڑنتیا 45610. لڑها 45611. لڑهانا45612. لڑهكانا 45613. لڑهكنا 45614. لڑهكنی 45615. لڑهنا 45616. لڑهی 45617. لڑهیا 45618. لڑهیا 45619. لڑهیانا 45620. لڑهیانا 45621. لڑهیاون 45622. لڑوكڑ 45623. لڑویا 45624. لڑي 45625. لڑیانا 45626. لڑیت 45627. لس 45628. لسا 45629. لساع 45630. لسان 45631. لسان 45632. لسانی 45633. لسانی 45634. لسانیت 45635. لست 45636. لست 45637. لسكر 45638. لسكنا 45639. لسلسا 45640. لسلساٹ 45641. لسلسانا 45642. لسن 45643. لسنا 45644. لسنت 45645. لسنیا 45646. لسورا 45647. لسوڑا 45648. لسی 45649. لسیانا 45650. لشاو 45651. لشٹم پشٹم 45652. لشكر 45653. لشكري 45654. لشن 45655. لشن 45656. لشنا 45657. لطاءف 45658. لطافت 45659. لطف 45660. لطفی 45661. لطمہ 45662. لطیف 45663. لطیفہ 45664. لظی 45665. لعاب 45666. لعابی 45667. لعب 45668. لعبت 45669. لعل 45670. لعلی 45671. لعلین 45672. لعن 45673. لعنت 45674. لعنتی 45675. لعوق 45676. لعین 45677. لغات 45678. لغام 45679. لغایت 45680. لغت 45681. لغز 45682. لغز 45683. لغزان 45684. لغزش 45685. لغو 45686. لغوي 45687. لغویا 45688. لغویات 45689. لغویہ 45690. لف 45691. لفاظ 45692. لفاظی 45693. لفافہ 45694. لفافیا 45695. لفٹن 45696. لفظ 45697. لفظی 45698. لفنگ 45699. لفنگیا 45700. لفیف 45701. لقا 45702. لقا 45703. لقات 45704. لقب 45705. لقصان 45706. لقظا 45707. لقلق 45708. لقلقہ 45709. لقمان 45710. لقمہ 45711. لقندرا 45712. لق ودق 45713. لقوہ 45714. لك 45715. لك 45716. لك 45717. لك 45718. لكا 45719. لكا 45720. لكا 45721. لكا 45722. لكاٹهی 45723. لكاري 45724. لكانا 45725. لكانجن 45726. لكاو 45727. لكاونا 45728. لكپتی 45729. لكتكہ 45730. لكتی 45731. لكٹ 45732. لكٹي 45733. لكٹیا 45734. لكچ 45735. لكد 45736. لكڑ 45737. لكڑا 45738. لكڑا 45739. لكڑبگھا 45740. لكڑي 45741. لكڑي 45742. لكڑیا 45743. لكش 45744. لكشت 45745. لكشمن 45746. لكشمنا 45747. لكشمی 45748. لكشن 45749. لكشنا 45750. لكشی 45751. لكشیہ 45752. لكلكانا 45753. لكنا 45754. لكنت 45755. لكنتی 45756. لكندرا 45757. لكہ 45758. لكھا 45759. لكھاءی 45760. لكھات 45761. لكھاسی 45762. لكھانا 45763. لكھانا 45764. لكھاو 45765. لكھاو 45766. لكھاو 45767. لكھاوٹ 45768. لكھاوٹ 45769. لكھاوٹ 45770. لكھاونا 45771. لكھائی 45772. لكھپت 45773. لكھپتی 45774. لكھت 45775. لكھت 45776. لكھتم 45777. لكھتنگ 45778. لكھلكھانا 45779. لكھمن 45780. لكھن 45781. لكھن 45782. لكھنا 45783. لكھنا 45784. لكھنت 45785. لكھنو 45786. لكھنی 45787. لكھہ 45788. لكھہ 45789. لكھوانا 45790. لكھوٹا 45791. لكھی 45792. لكہی 45793. لكھیا 45794. لكھیر 45795. لكھیرا 45796. لكھیرن 45797. لكیر 45798. لكیرنا 45799. لگ 45800. لگ 45801. لگا 45802. لگا 45803. لگا 45804. لگا 45805. لگاءی
«
Previous

لڑهانا

»
Next
लुढ़ाना laṛhānā(caus. of luṛhnā), = H لڑهكانا  लुढ़काना luṛhkānā(caus. of luṛhaknā) v.t. To cause to roll, to set a-rolling; to cause to roll down, or roll over; to cause to topple over; to upset; to spill; to cause to slip or slide.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.