Previous 200 Entries46326. لوها 46327. لوهار 46328. لوهار 46329. لوهارن 46330. لوهان 46331. لوهانگی46332. لوهانی 46333. لوهت 46334. لوهتك 46335. لوهج 46336. لوهرا 46337. لوہڑا 46338. لوهنڈا 46339. لوهو 46340. لوهی 46341. لوہی 46342. لوهیا 46343. لووا 46344. لوي 46345. لوي 46346. لوئی 46347. لوئی 46348. لویا 46349. لویا 46350. لوین 46351. لی 46352. لی 46353. لے 46354. لے 46355. لے 46356. لیا 46357. لیا 46358. لیاري 46359. لیاریا 46360. لیاقت 46361. لیانا 46362. لیءی 46363. لیبڑ 46364. لیبڑا 46365. لیپ 46366. لیپا 46367. لیپڑي 46368. لیپك 46369. لیپن 46370. لیپنا 46371. لیپی 46372. لیپیہ 46373. لیت 46374. لیتاڑنا 46375. لیترا 46376. لیتڑا 46377. لیت ولعل 46378. لیٹ 46379. لیٹنا 46380. لیج 46381. لیجر 46382. لیجري 46383. لیجھی 46384. لیچ جانا 46385. لیچڑ 46386. لیچڑپن 46387. لیچی 46388. لید 46389. لیر 46390. لیرو 46391. لیروا 46392. لیري 46393. لیزم 46394. لیس 46395. لیس 46396. لیس 46397. لیس 46398. لیس 46399. لیس 46400. لیساءی 46401. لیسنا 46402. لیش 46403. لیك 46404. لیك 46405. لیك 46406. لیكا 46407. لیكر 46408. لیكشن 46409. لیكن 46410. لیكھا 46411. لیكھا 46412. لیكھك 46413. لیكھن 46414. لیكھن 46415. لیكھنا 46416. لیكھنا 46417. لیكھنا 46418. لیكھنی 46419. لیكھہ 46420. لیكھہ 46421. لیكھہ 46422. لیكھہ 46423. لیكھے 46424. لیكھیك 46425. لیكھیہ 46426. لیكے 46427. لیگڑ 46428. لیل 46429. لیل 46430. لیلة 46431. لیلا 46432. لیلا 46433. لیلا 46434. لیلاوتی 46435. لیلت 46436. لیلنا 46437. لیلوٹ 46438. لیلی 46439. لیلی 46440. لیلیانا 46441. لیم 46442. لیمرنا 46443. لیمن 46444. لیمو 46445. لین 46446. لین 46447. لین 46448. لین 46449. لینا 46450. لینا 46451. لینا 46452. لینبو 46453. لینت 46454. لین دین 46455. لینڈ 46456. لینڈرا 46457. لینڈها 46458. لینڈي 46459. لینڈي 46460. لینڑ 46461. لینڑي 46462. لینگا 46463. لینہ 46464. لینھا 46465. لینھو 46466. لینو 46467. لینون 46468. لینیادینیا 46469. لیہ 46470. لیہرا 46471. لیہن 46472. لیہن 46473. لیہنا 46474. لیہنڑا 46475. لیہو 46476. لیہی 46477. لیہیہ 46478. لیو 46479. لیو 46480. لیوا 46481. لیوا 46482. لیوار 46483. لیواس 46484. لیوانا 46485. لیوڑا 46486. لیویا 46487. ما 46488. ما 46489. ما 46490. ماء 46491. ماءدہ 46492. ماءس 46493. ماءل 46494. ماءی 46495. ماءی 46496. ماءی پھل 46497. ماءیت 46498. ماءیكا 46499. ماءین 46500. ماءین 46501. ماَب 46502. مابین 46503. ماپ 46504. ماپا 46505. ماپك 46506. ماپن 46507. ماپنا 46508. ماپھك 46509. ماپھل 46510. ماپی 46511. مات 46512. مات 46513. مات 46514. مات 46515. مات 46516. ماتا 46517. ماتا 46518. ماتاري 46519. ماتامہ 46520. ماتر 46521. ماترا 46522. ماتردهی 46523. ماترك 46524. ماترك 46525. ماتركا
«
Previous

لوهانگی

»
Next
लोहांगी lohāṅgī[S. लोह+अङ्ग+इका], s.f. A staff armed with iron; a bar of iron, a crowbar.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.