Previous 200 Entries46307. لونڈي 46308. لونڈیا 46309. لونڑ 46310. لونڑا 46311. لونڑي 46312. لونڑیا46313. لونكڑا 46314. لونگ 46315. لونگ 46316. لونگرا 46317. لونی 46318. لونی 46319. لونی 46320. لونی 46321. لونی 46322. لونیا 46323. لوہ 46324. لوہ 46325. لوہ 46326. لوها 46327. لوهار 46328. لوهار 46329. لوهارن 46330. لوهان 46331. لوهانگی 46332. لوهانی 46333. لوهت 46334. لوهتك 46335. لوهج 46336. لوهرا 46337. لوہڑا 46338. لوهنڈا 46339. لوهو 46340. لوهی 46341. لوہی 46342. لوهیا 46343. لووا 46344. لوي 46345. لوي 46346. لوئی 46347. لوئی 46348. لویا 46349. لویا 46350. لوین 46351. لی 46352. لی 46353. لے 46354. لے 46355. لے 46356. لیا 46357. لیا 46358. لیاري 46359. لیاریا 46360. لیاقت 46361. لیانا 46362. لیءی 46363. لیبڑ 46364. لیبڑا 46365. لیپ 46366. لیپا 46367. لیپڑي 46368. لیپك 46369. لیپن 46370. لیپنا 46371. لیپی 46372. لیپیہ 46373. لیت 46374. لیتاڑنا 46375. لیترا 46376. لیتڑا 46377. لیت ولعل 46378. لیٹ 46379. لیٹنا 46380. لیج 46381. لیجر 46382. لیجري 46383. لیجھی 46384. لیچ جانا 46385. لیچڑ 46386. لیچڑپن 46387. لیچی 46388. لید 46389. لیر 46390. لیرو 46391. لیروا 46392. لیري 46393. لیزم 46394. لیس 46395. لیس 46396. لیس 46397. لیس 46398. لیس 46399. لیس 46400. لیساءی 46401. لیسنا 46402. لیش 46403. لیك 46404. لیك 46405. لیك 46406. لیكا 46407. لیكر 46408. لیكشن 46409. لیكن 46410. لیكھا 46411. لیكھا 46412. لیكھك 46413. لیكھن 46414. لیكھن 46415. لیكھنا 46416. لیكھنا 46417. لیكھنا 46418. لیكھنی 46419. لیكھہ 46420. لیكھہ 46421. لیكھہ 46422. لیكھہ 46423. لیكھے 46424. لیكھیك 46425. لیكھیہ 46426. لیكے 46427. لیگڑ 46428. لیل 46429. لیل 46430. لیلة 46431. لیلا 46432. لیلا 46433. لیلا 46434. لیلاوتی 46435. لیلت 46436. لیلنا 46437. لیلوٹ 46438. لیلی 46439. لیلی 46440. لیلیانا 46441. لیم 46442. لیمرنا 46443. لیمن 46444. لیمو 46445. لین 46446. لین 46447. لین 46448. لین 46449. لینا 46450. لینا 46451. لینا 46452. لینبو 46453. لینت 46454. لین دین 46455. لینڈ 46456. لینڈرا 46457. لینڈها 46458. لینڈي 46459. لینڈي 46460. لینڑ 46461. لینڑي 46462. لینگا 46463. لینہ 46464. لینھا 46465. لینھو 46466. لینو 46467. لینون 46468. لینیادینیا 46469. لیہ 46470. لیہرا 46471. لیہن 46472. لیہن 46473. لیہنا 46474. لیہنڑا 46475. لیہو 46476. لیہی 46477. لیہیہ 46478. لیو 46479. لیو 46480. لیوا 46481. لیوا 46482. لیوار 46483. لیواس 46484. لیوانا 46485. لیوڑا 46486. لیویا 46487. ما 46488. ما 46489. ما 46490. ماء 46491. ماءدہ 46492. ماءس 46493. ماءل 46494. ماءی 46495. ماءی 46496. ماءی پھل 46497. ماءیت 46498. ماءیكا 46499. ماءین 46500. ماءین 46501. ماَب 46502. مابین 46503. ماپ 46504. ماپا 46505. ماپك 46506. ماپن
«
Previous

لونڑیا

»
Next
लौंिड़या lauṅṛiyā, = H لونڑي लौंड़ीlauṅṛī, s.f.=lauṅḍīand lauṅḍiyā, qq.v.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.