Previous 200 Entries46214. لوكاٹ 46215. لوكاچاري 46216. لوكارشم 46217. لوكایتك 46218. لوكٹ 46219. لوكٹي46220. لوكٹي 46221. لوكرا 46222. لوكڑا 46223. لوكك 46224. لوككتا 46225. لوككتو 46226. لوكن 46227. لوكن 46228. لوكنا 46229. لوكنا 46230. لوكنا 46231. لوكنا 46232. لوكنی 46233. لوكنیہ 46234. لوكہٹي 46235. لوكھر 46236. لوكہڑي 46237. لوكہڑیا 46238. لوكھہ 46239. لوكواءی 46240. لوكواهی 46241. لوكی 46242. لوگ 46243. لوگا 46244. لوگاءی 46245. لوگو 46246. لوگون 46247. لول 46248. لولا 46249. لولا 46250. لولا 46251. لولاس 46252. لولپ 46253. لولپتا 46254. لولپتاءی 46255. لولك 46256. لولكا 46257. لولكی 46258. لولنا 46259. لولو 46260. لولو 46261. لولو 46262. لولوا 46263. لولوءی 46264. لولی 46265. لولی 46266. لولیس 46267. لولین 46268. لولیہ 46269. لوم 46270. لوم 46271. لوم 46272. لوم 46273. لوم 46274. لومڑي 46275. لومس 46276. لومش 46277. لومشا 46278. لومنا 46279. لون 46280. لون 46281. لون 46282. لون 46283. لون 46284. لون 46285. لون 46286. لونا 46287. لونا 46288. لونا 46289. لونا 46290. لونا 46291. لوناءی 46292. لوناپن 46293. لونار 46294. لوناكر 46295. لونامبو 46296. لونجی 46297. لونچنا 46298. لوند 46299. لوند 46300. لوندا 46301. لوندري 46302. لوندڑي 46303. لوندها 46304. لوندهہ 46305. لونڈا 46306. لونڈاپن 46307. لونڈي 46308. لونڈیا 46309. لونڑ 46310. لونڑا 46311. لونڑي 46312. لونڑیا 46313. لونكڑا 46314. لونگ 46315. لونگ 46316. لونگرا 46317. لونی 46318. لونی 46319. لونی 46320. لونی 46321. لونی 46322. لونیا 46323. لوہ 46324. لوہ 46325. لوہ 46326. لوها 46327. لوهار 46328. لوهار 46329. لوهارن 46330. لوهان 46331. لوهانگی 46332. لوهانی 46333. لوهت 46334. لوهتك 46335. لوهج 46336. لوهرا 46337. لوہڑا 46338. لوهنڈا 46339. لوهو 46340. لوهی 46341. لوہی 46342. لوهیا 46343. لووا 46344. لوي 46345. لوي 46346. لوئی 46347. لوئی 46348. لویا 46349. لویا 46350. لوین 46351. لی 46352. لی 46353. لے 46354. لے 46355. لے 46356. لیا 46357. لیا 46358. لیاري 46359. لیاریا 46360. لیاقت 46361. لیانا 46362. لیءی 46363. لیبڑ 46364. لیبڑا 46365. لیپ 46366. لیپا 46367. لیپڑي 46368. لیپك 46369. لیپن 46370. لیپنا 46371. لیپی 46372. لیپیہ 46373. لیت 46374. لیتاڑنا 46375. لیترا 46376. لیتڑا 46377. لیت ولعل 46378. لیٹ 46379. لیٹنا 46380. لیج 46381. لیجر 46382. لیجري 46383. لیجھی 46384. لیچ جانا 46385. لیچڑ 46386. لیچڑپن 46387. لیچی 46388. لید 46389. لیر 46390. لیرو 46391. لیروا 46392. لیري 46393. لیزم 46394. لیس 46395. لیس 46396. لیس 46397. لیس 46398. لیس 46399. لیس 46400. لیساءی 46401. لیسنا 46402. لیش 46403. لیك 46404. لیك 46405. لیك 46406. لیكا 46407. لیكر 46408. لیكشن 46409. لیكن 46410. لیكھا 46411. لیكھا 46412. لیكھك 46413. لیكھن
«
Previous

لوكٹي

»
Next
लूकटी lūkṭī, s.f. = H لوكٹ लूकटlūkaṭ, s.m. =lukṭī, and lukāṭhī, qq.v.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.