Previous 200 Entries46114. لوبھك 46115. لوبھن 46116. لوبھنا 46117. لوبھہ 46118. لوبھی 46119. لوبھیا46120. لوبیا 46121. لوپ 46122. لوپڑي 46123. لوتا 46124. لوتبرن 46125. لوتھا 46126. لوتھرا 46127. لوتھري 46128. لوتہڑا 46129. لوتهڑہا 46130. لوتہڑي 46131. لوتھہ 46132. لوتھی 46133. لوث 46134. لوٹ 46135. لوٹ 46136. لوٹ 46137. لوٹ 46138. لوٹ 46139. لوٹا 46140. لوٹا 46141. لوٹاءی 46142. لوٹاڑہ 46143. لوٹاسجی 46144. لوٹانا 46145. لوٹانا 46146. لوٹن 46147. لوٹنا 46148. لوٹنا 46149. لوٹنا 46150. لوٹنی 46151. لوٹها 46152. لوٹهی 46153. لوٹي 46154. لوٹیا 46155. لوجھہ 46156. لوچ 46157. لوچ 46158. لوچ 46159. لوچ 46160. لوچ 46161. لوچا 46162. لوچك 46163. لوچن 46164. لوچن 46165. لوچنا 46166. لوح 46167. لود 46168. لودا 46169. لودڑا 46170. لودها 46171. لودهرہ 46172. لودهہ 46173. لودهی 46174. لودهیا 46175. لودي 46176. لور 46177. لور 46178. لور 46179. لور 46180. لور 46181. لوري 46182. لوري 46183. لوري 46184. لوز 46185. لوزات 46186. لوزیات 46187. لوزینہ 46188. لوڑ 46189. لوڑ 46190. لوڑا 46191. لوڑكي 46192. لوڑكي 46193. لوڑكیا 46194. لوڑها 46195. لوڑهنا 46196. لوڑهنا 46197. لوڑهہ 46198. لوڑهی 46199. لوڑهی 46200. لوڑهیا 46201. لوڑهیا 46202. لوس 46203. لوشٹ 46204. لوشٹو 46205. لوط 46206. لوط 46207. لوطی 46208. لوك 46209. لوك 46210. لوك 46211. لوكا 46212. لوكا 46213. لوكا 46214. لوكاٹ 46215. لوكاچاري 46216. لوكارشم 46217. لوكایتك 46218. لوكٹ 46219. لوكٹي 46220. لوكٹي 46221. لوكرا 46222. لوكڑا 46223. لوكك 46224. لوككتا 46225. لوككتو 46226. لوكن 46227. لوكن 46228. لوكنا 46229. لوكنا 46230. لوكنا 46231. لوكنا 46232. لوكنی 46233. لوكنیہ 46234. لوكہٹي 46235. لوكھر 46236. لوكہڑي 46237. لوكہڑیا 46238. لوكھہ 46239. لوكواءی 46240. لوكواهی 46241. لوكی 46242. لوگ 46243. لوگا 46244. لوگاءی 46245. لوگو 46246. لوگون 46247. لول 46248. لولا 46249. لولا 46250. لولا 46251. لولاس 46252. لولپ 46253. لولپتا 46254. لولپتاءی 46255. لولك 46256. لولكا 46257. لولكی 46258. لولنا 46259. لولو 46260. لولو 46261. لولو 46262. لولوا 46263. لولوءی 46264. لولی 46265. لولی 46266. لولیس 46267. لولین 46268. لولیہ 46269. لوم 46270. لوم 46271. لوم 46272. لوم 46273. لوم 46274. لومڑي 46275. لومس 46276. لومش 46277. لومشا 46278. لومنا 46279. لون 46280. لون 46281. لون 46282. لون 46283. لون 46284. لون 46285. لون 46286. لونا 46287. لونا 46288. لونا 46289. لونا 46290. لونا 46291. لوناءی 46292. لوناپن 46293. لونار 46294. لوناكر 46295. لونامبو 46296. لونجی 46297. لونچنا 46298. لوند 46299. لوند 46300. لوندا 46301. لوندري 46302. لوندڑي 46303. لوندها 46304. لوندهہ 46305. لونڈا 46306. لونڈاپن 46307. لونڈي 46308. لونڈیا 46309. لونڑ 46310. لونڑا 46311. لونڑي 46312. لونڑیا 46313. لونكڑا
«
Previous

لوبھیا

»
Next
लोिभया lobhiyā= H لوبیا लोिबयाlobiyā[S. लोभ्य+कः; Pers. lūbiyā, s.m. A kind of bean, Dolichos sinensis.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.