Previous 200 Entries45689. لغویہ 45690. لف 45691. لفاظ 45692. لفاظی 45693. لفافہ 45694. لفافیا45695. لفٹن 45696. لفظ 45697. لفظی 45698. لفنگ 45699. لفنگیا 45700. لفیف 45701. لقا 45702. لقا 45703. لقات 45704. لقب 45705. لقصان 45706. لقظا 45707. لقلق 45708. لقلقہ 45709. لقمان 45710. لقمہ 45711. لقندرا 45712. لق ودق 45713. لقوہ 45714. لك 45715. لك 45716. لك 45717. لك 45718. لكا 45719. لكا 45720. لكا 45721. لكا 45722. لكاٹهی 45723. لكاري 45724. لكانا 45725. لكانجن 45726. لكاو 45727. لكاونا 45728. لكپتی 45729. لكتكہ 45730. لكتی 45731. لكٹ 45732. لكٹي 45733. لكٹیا 45734. لكچ 45735. لكد 45736. لكڑ 45737. لكڑا 45738. لكڑا 45739. لكڑبگھا 45740. لكڑي 45741. لكڑي 45742. لكڑیا 45743. لكش 45744. لكشت 45745. لكشمن 45746. لكشمنا 45747. لكشمی 45748. لكشن 45749. لكشنا 45750. لكشی 45751. لكشیہ 45752. لكلكانا 45753. لكنا 45754. لكنت 45755. لكنتی 45756. لكندرا 45757. لكہ 45758. لكھا 45759. لكھاءی 45760. لكھات 45761. لكھاسی 45762. لكھانا 45763. لكھانا 45764. لكھاو 45765. لكھاو 45766. لكھاو 45767. لكھاوٹ 45768. لكھاوٹ 45769. لكھاوٹ 45770. لكھاونا 45771. لكھائی 45772. لكھپت 45773. لكھپتی 45774. لكھت 45775. لكھت 45776. لكھتم 45777. لكھتنگ 45778. لكھلكھانا 45779. لكھمن 45780. لكھن 45781. لكھن 45782. لكھنا 45783. لكھنا 45784. لكھنت 45785. لكھنو 45786. لكھنی 45787. لكھہ 45788. لكھہ 45789. لكھوانا 45790. لكھوٹا 45791. لكھی 45792. لكہی 45793. لكھیا 45794. لكھیر 45795. لكھیرا 45796. لكھیرن 45797. لكیر 45798. لكیرنا 45799. لگ 45800. لگ 45801. لگا 45802. لگا 45803. لگا 45804. لگا 45805. لگاءی 45806. لگاتار 45807. لگام 45808. لگان 45809. لگانا 45810. لگاو 45811. لگاو 45812. لگاوٹ 45813. لگاون 45814. لگاونا 45815. لگائی 45816. لگایتی 45817. لگت 45818. لگت 45819. لگتا 45820. لگتی 45821. لگٹي 45822. لگدي 45823. لگر 45824. لگڑ 45825. لگڑا 45826. لگڑا 45827. لگڑانا 45828. لگڑنا 45829. لگسی 45830. لگلگ 45831. لگمات 45832. لگماترا 45833. لگماترا 45834. لگن 45835. لگن 45836. لگن 45837. لگن 45838. لگن 45839. لگنا 45840. لگنا 45841. لگنی 45842. لگھتا 45843. لگھتو 45844. لگھو 45845. لگھواهار 45846. لگھورمی 45847. لگھوي 45848. لگوا 45849. لگوا 45850. لگوا 45851. لگواڑ 45852. لگوانا 45853. لگون 45854. لگونا 45855. لگونہا 45856. لگونہان 45857. لگونہان 45858. لگوها 45859. لگی 45860. لگی 45861. لگی 45862. لگیو 45863. للا 45864. للاٹ 45865. للاٹكا 45866. للاڑ 45867. للام 45868. للاما 45869. للامك 45870. للامن 45871. للامی 45872. للانا 45873. للت 45874. للتا 45875. للچانا 45876. للچت 45877. للچترا 45878. للدمبو 45879. للسانا 45880. للك 45881. للكار 45882. للكارنا 45883. للكانا 45884. للكنا 45885. للگنڈا 45886. للگنڈي 45887. للن 45888. للنا
«
Previous

لفافیا

»
Next
lifāfiyā[lifāfa, q.v.+iyā= S. इकः], adj. Having a gaudy outer cover; showy, ostentatious.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.