Previous 200 Entries45646. لسورا 45647. لسوڑا 45648. لسی 45649. لسیانا 45650. لشاو 45651. لشٹم پشٹم45652. لشكر 45653. لشكري 45654. لشن 45655. لشن 45656. لشنا 45657. لطاءف 45658. لطافت 45659. لطف 45660. لطفی 45661. لطمہ 45662. لطیف 45663. لطیفہ 45664. لظی 45665. لعاب 45666. لعابی 45667. لعب 45668. لعبت 45669. لعل 45670. لعلی 45671. لعلین 45672. لعن 45673. لعنت 45674. لعنتی 45675. لعوق 45676. لعین 45677. لغات 45678. لغام 45679. لغایت 45680. لغت 45681. لغز 45682. لغز 45683. لغزان 45684. لغزش 45685. لغو 45686. لغوي 45687. لغویا 45688. لغویات 45689. لغویہ 45690. لف 45691. لفاظ 45692. لفاظی 45693. لفافہ 45694. لفافیا 45695. لفٹن 45696. لفظ 45697. لفظی 45698. لفنگ 45699. لفنگیا 45700. لفیف 45701. لقا 45702. لقا 45703. لقات 45704. لقب 45705. لقصان 45706. لقظا 45707. لقلق 45708. لقلقہ 45709. لقمان 45710. لقمہ 45711. لقندرا 45712. لق ودق 45713. لقوہ 45714. لك 45715. لك 45716. لك 45717. لك 45718. لكا 45719. لكا 45720. لكا 45721. لكا 45722. لكاٹهی 45723. لكاري 45724. لكانا 45725. لكانجن 45726. لكاو 45727. لكاونا 45728. لكپتی 45729. لكتكہ 45730. لكتی 45731. لكٹ 45732. لكٹي 45733. لكٹیا 45734. لكچ 45735. لكد 45736. لكڑ 45737. لكڑا 45738. لكڑا 45739. لكڑبگھا 45740. لكڑي 45741. لكڑي 45742. لكڑیا 45743. لكش 45744. لكشت 45745. لكشمن 45746. لكشمنا 45747. لكشمی 45748. لكشن 45749. لكشنا 45750. لكشی 45751. لكشیہ 45752. لكلكانا 45753. لكنا 45754. لكنت 45755. لكنتی 45756. لكندرا 45757. لكہ 45758. لكھا 45759. لكھاءی 45760. لكھات 45761. لكھاسی 45762. لكھانا 45763. لكھانا 45764. لكھاو 45765. لكھاو 45766. لكھاو 45767. لكھاوٹ 45768. لكھاوٹ 45769. لكھاوٹ 45770. لكھاونا 45771. لكھائی 45772. لكھپت 45773. لكھپتی 45774. لكھت 45775. لكھت 45776. لكھتم 45777. لكھتنگ 45778. لكھلكھانا 45779. لكھمن 45780. لكھن 45781. لكھن 45782. لكھنا 45783. لكھنا 45784. لكھنت 45785. لكھنو 45786. لكھنی 45787. لكھہ 45788. لكھہ 45789. لكھوانا 45790. لكھوٹا 45791. لكھی 45792. لكہی 45793. لكھیا 45794. لكھیر 45795. لكھیرا 45796. لكھیرن 45797. لكیر 45798. لكیرنا 45799. لگ 45800. لگ 45801. لگا 45802. لگا 45803. لگا 45804. لگا 45805. لگاءی 45806. لگاتار 45807. لگام 45808. لگان 45809. لگانا 45810. لگاو 45811. لگاو 45812. لگاوٹ 45813. لگاون 45814. لگاونا 45815. لگائی 45816. لگایتی 45817. لگت 45818. لگت 45819. لگتا 45820. لگتی 45821. لگٹي 45822. لگدي 45823. لگر 45824. لگڑ 45825. لگڑا 45826. لگڑا 45827. لگڑانا 45828. لگڑنا 45829. لگسی 45830. لگلگ 45831. لگمات 45832. لگماترا 45833. لگماترا 45834. لگن 45835. لگن 45836. لگن 45837. لگن 45838. لگن 45839. لگنا 45840. لگنا 45841. لگنی 45842. لگھتا 45843. لگھتو 45844. لگھو 45845. لگھواهار
«
Previous

لشٹم پشٹم

»
Next
लशटम पशटम laśṭam-paśṭam[prob. S. नƴं+ःपƴं], adv. Topsy-turvy (syn. ulṭā-pulṭā); with difficulty, with much ado; with might and main.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.