Previous 200 Entries37799. قفس 37800. قفص 37801. قفل 37802. قفلی 37803. ققنس 37804. ققنوس37805. قل 37806. قلاب 37807. قلابازي 37808. قلابہ 37809. قلاچ 37810. قلاشی 37811. قلاقند 37812. قلانچ 37813. قلانچ 37814. قلب 37815. قلبانہ 37816. قلبہ 37817. قلبی 37818. قلت 37819. قلتبان 37820. قلتبانی 37821. قلتین 37822. قلزم 37823. قلعجات 37824. قلعچہ 37825. قلعہ 37826. قلعی 37827. قلفی 37828. قلق 37829. قلقاري 37830. قلقل 37831. قلقل 37832. قلقلہ 37833. قلم 37834. قلماقنی 37835. قلمان 37836. قلمہ 37837. قلمون 37838. قلمی 37839. قلنج 37840. قلندر 37841. قلندرا 37842. قلندري 37843. قلہ 37844. قلوب 37845. قلیان 37846. قلیل 37847. قمار 37848. قماري 37849. قماري 37850. قماش 37851. قمر 37852. قمري 37853. قمري 37854. قمقمہ 37855. قمیص 37856. قنات 37857. قناتی 37858. قنادیل 37859. قنارہ 37860. قناعت 37861. قنب 37862. قنبر 37863. قند 37864. قندهار 37865. قندیل 37866. قنوت 37867. قنوج 37868. قنوط 37869. قہار 37870. قہاقا 37871. قہر 37872. قہرا 37873. قہقرہ 37874. قہقري 37875. قہقہ 37876. قہقہا 37877. قہقہہ 37878. قہوہ 37879. قواعد 37880. قوال 37881. قوالنی 37882. قوالی 37883. قوام 37884. قوام 37885. قوامی 37886. قوانین 37887. قوت 37888. قوت 37889. قوتی 37890. قوج 37891. قوچ 37892. قورما 37893. قورمہ 37894. قوس 37895. قوسی 37896. قوقنوس 37897. قول 37898. قولنج 37899. قوم 37900. قومی 37901. قومیت 37902. قوہ 37903. قوي 37904. قوٰي 37905. قی 37906. قیاس 37907. قیاسًا 37908. قیاسی 37909. قیافہ 37910. قیام 37911. قیامت 37912. قیامی 37913. قیتار 37914. قید 37915. قیدي 37916. قیر 37917. قیراط 37918. قیس 37919. قیصر 37920. قیصوم 37921. قیف 37922. قیفال 37923. قیق 37924. قیل 37925. قیلولہ 37926. قیم 37927. قیمت 37928. قیمتی 37929. قیمہ 37930. قیمہ 37931. قیوم 37932. ك 37933. ك 37934. ك 37935. ك 37936. ك 37937. كا 37938. كا 37939. كا 37940. كاءنات 37941. كاءی 37942. كاءین كاءین 37943. كابر 37944. كابر 37945. كابس 37946. كابس 37947. كابش 37948. كابش 37949. كابك 37950. كابل 37951. كابلی 37952. كابوس 37953. كابوك 37954. كابیري 37955. كابین 37956. كاپتھہ 37957. كاپٹیہ 37958. كاپرش 37959. كاپنا 37960. كاپھل 37961. كاپور 37962. كاتا 37963. كاتا 37964. كاتب 37965. كاتبی 37966. كاتر 37967. كاترتا 37968. كاترتو 37969. كاتك 37970. كاتنا 37971. كاتی 37972. كاتی 37973. كاٹ 37974. كاٹ 37975. كاٹا 37976. كاٹا 37977. كاٹن 37978. كاٹنا 37979. كاٹنی 37980. كاٹھڑا 37981. كاٹھك 37982. كاٹھنیہ 37983. كاٹھہ 37984. كاٹھی 37985. كاٹو 37986. كاج 37987. كاج 37988. كاجا 37989. كاجر 37990. كاجس 37991. كاجش 37992. كاجل 37993. كاجن 37994. كاجن 37995. كاجو 37996. كاجوبھوجو 37997. كاجی 37998. كاجے
«
Previous

ققنوس

»
Next
qaqnūs, or quqnūs, = P ققنس qaqnus, or quqnus,s.m. A fabulous bird, the phœnix.
Origin: Persian

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.