Previous 200 Entries34569. سیكڑا 34570. سیكنا 34571. سیكھانا 34572. سیكھر 34573. سیكھرن 34574. سیكھلانا34575. سیكھنا 34576. سیكھہ 34577. سیكھہ 34578. سیگارا 34579. سیگن 34580. سیگوٹا 34581. سیگون 34582. سیگون 34583. سیل 34584. سیل 34585. سیل 34586. سیل 34587. سیل 34588. سیل 34589. سیل 34590. سیلا 34591. سیلا 34592. سیلا 34593. سیلا 34594. سیلا 34595. سیلاءی 34596. سیلاب 34597. سیلابی 34598. سیلاك 34599. سیلان 34600. سیلانی 34601. سیلتاءی 34602. سیلكھڑي 34603. سیلن 34604. سیلنا 34605. سیلوان 34606. سیلونت 34607. سیلی 34608. سیلی 34609. سیلی 34610. سیلی 34611. سیلیا 34612. سیم 34613. سیم 34614. سیم 34615. سیم 34616. سیما 34617. سیما 34618. سیماء 34619. سیماب 34620. سیمانہ 34621. سیمر 34622. سیمرغ 34623. سیمل 34624. سیمن 34625. سیمنت 34626. سیمنتك 34627. سیمنتنی 34628. سیمی 34629. سیمیا 34630. سیمیان 34631. سیمین 34632. سین 34633. سین 34634. سین 34635. سین 34636. سین 34637. سین 34638. سین 34639. سین 34640. سین 34641. سین 34642. سین 34643. سینا 34644. سینا 34645. سینا 34646. سینا 34647. سینا 34648. سینانی 34649. سینبل 34650. سینبھا 34651. سینت 34652. سینتالیس 34653. سینتالیسوان 34654. سینتاو 34655. سینتنا 34656. سینتی 34657. سینتی 34658. سینتیس 34659. سینتیسوان 34660. سینٹ 34661. سینٹھا 34662. سینٹھہ 34663. سینٹھہ 34664. سینٹھی 34665. سینچ 34666. سینچاءی 34667. سینچن 34668. سینچنا 34669. سینچی 34670. سیند 34671. سیند 34672. سیندر 34673. سیندن 34674. سیندنا 34675. سیندها 34676. سیندهنا 34677. سیندهہ 34678. سیندهو 34679. سیندهی 34680. سیندهی 34681. سیندهی 34682. سیندهیا 34683. سیندهیا 34684. سیندهیا 34685. سیندهیل 34686. سیندور 34687. سیندوریا 34688. سیندي 34689. سیندیا 34690. سینڈ 34691. سینك 34692. سینك 34693. سینك 34694. سینكا 34695. سینكر 34696. سینكڑا 34697. سینكنا 34698. سینكنا 34699. سینكیا 34700. سینگ 34701. سینگا 34702. سینگر 34703. سینگري 34704. سینگڑا 34705. سینگنا 34706. سینگھاٹی 34707. سینگھہ 34708. سینگی 34709. سینگی 34710. سینگیا 34711. سینلی 34712. سینہ 34713. سینہڑ 34714. سینہہ 34715. سینہوا 34716. سینو 34717. سینوا 34718. سینون 34719. سینونتی 34720. سینویان 34721. سینی 34722. سینی 34723. سینی 34724. سینیا 34725. سینیہ 34726. سیہ 34727. سیہ 34728. سیہ 34729. سیہ 34730. سیہارنا 34731. سیہتھنا 34732. سیہرا 34733. سیہرا 34734. سیہرن 34735. سیہرنی 34736. سیہلی 34737. سیہنا 34738. سیہنڈ 34739. سیہورا 34740. سیہون 34741. سیہی 34742. سیو 34743. سیو 34744. سیو 34745. سیو 34746. سیوا 34747. سیوا 34748. سیوار 34749. سیواري 34750. سیوال 34751. سیوان 34752. سیوان 34753. سیواي 34754. سیوءین 34755. سیوت 34756. سیوت 34757. سیوتی 34758. سیوٹ 34759. سیوٹی 34760. سیودهی 34761. سیورا 34762. سیورا 34763. سیورغال 34764. سیوري 34765. سیوڑا 34766. سیوڑا 34767. سیوك 34768. سیوكا
«
Previous

سیكھلانا

»
Next
सीखलाना sīkhlānā, v.t. (prov.) = sikhlānā, q.v.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.